18 3 X. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Bijzondere voorzieningen ten aanzien van het on derhoud van de beplantingen bij Gemeentegebouwen werden in het verslagjaar niet getroffen. Het onder houd vond op de normale wijze plaats. VIII. WERKPLAATSEN. De werkplaatsen hebben ook in 1954 veel werk afgeleverd. De samenwerking met de buitendienst was uitstekend. De regeling van het vervoer, waarmede de chef van de werkplaatsen is belast, geschiedde effi cient en gaf geen aanleiding tot moeilijkheden. Meer en Bos. Uitvoering van bepaalde bosbouwkundig verant woorde maatregelen ter bescherming van de houtop- stand van het oude gedeelte van Meer en Bos tegen verval werd in 1954 opnieuw urgenter. Van vele zij den werd aangedrongen op vrije openstelling van dit park. Park Arendsdorp. In het aan de Oostduinlaan grenzende gedeelte van dit park werd in G.S.W.-verband het vereiste grondwerk uitgevoerd in verband met het herstel van de door de oorlog veroorzaakte beschadigingen aan de beplanting. Vreugd en Rust. De in dit park in 1953 in G.S.W.-verband x) aan gevangen onderhoudswerkzaamheden werden in 1954 voltooid. Steenvoorde. In dit park werd een oefenterrein voor de Rijs- wijkse politiehondenvereniging beschikbaar gesteld, ter vervanging van een dergelijk terrein in Overvoor- de, hetwelk in verband met de restauratiewerkzaam heden moest vervallen. In de loop van het jaar werden klachten ontvangen over de wijze van het gebruik van Steenvoorde als kampeerterrein. Men hield zich niet aan de voor schriften. Hierover is onderhandeld met de Haagse- Jeugd-Actie teneinde verdere klachten te voorkomen. DE PARKEN. Overvoorde. Het einde 1953 in G.S.W.-verband i) begonnen herstel van het park Overvoorde heeft in 1954 goede voortgang gevonden en zal in de eerste maanden van 1955 zijn voltooid. In het bijzonder voor de bewoners van de Moer- wijk betekent de wederopenstelling van Overvoorde als openbaar park, een belangrijke verruiming van de dringend noodzakelijke recreatiemogelijkheden. voorschriften gerooid. Ook werd een aantal door ouderdomsverschijnselen aangetaste bomen, welke gevaar opleverden, geveld. VII. KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. De kwekerijen leverden in het jaar 1954 grote hoeveelheden bomen en heesters af. Er was zeer veel levend materiaal nodig voor nieuwe werken, zodat ook belangrijke hoeveelheden van elders moesten worden aangekocht. De bloemisterij heeft op maximale capaciteit ge werkt, mede in verband met de extra versieringen ter gelegenheid van de talrijke officiële ontvangsten van buitenlandse staatshoofden en ten behoeve van de stadsversiering gedurende de bloemenweek. Deson danks moesten vele bloemplanten en snijbloemen van elders worden betrokken. XI. ONDERHOUD WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. In het afgelopen jaar kwamen zeer vele nieuwe be plantingen tot stand, met name in de nieuwe stads wijken, waar talrijke gemeenschappelijke tuinen en openbare plantsoenen werden aangelegd. Deze verg den uiteraard bijzondere zorg bij het onderhoud. Teneinde het onderhoud van de voortdurend groter wordende oppervlakte gazon meer efficient te doen geschieden, werden in het verslagjaar speciale „gazon- ploegen” gevormd onder leiding van een met dit on derdeel belaste ambtenaar. Deze werkwijze bevindt zich nog in het experimentele stadium, zodat nog niet voldoende positieve gegevens bekend zijn om hier over een bepaald oordeel uit te spreken. Gunstige re sultaten worden echter wel verwacht. Tengevolge van de uitzonderlijke regenrijke „zo mer” was de grasgroei veel sterker dan normaal. In het kader van de bloemenweek werd de binnen stad ook in 1954 extra met bloeiende planten ver sierd. Zoals alle jaren werden talrijke aanvragen voor het snoeien van bomen behandeld en werden vele door de lepenziekte aangetaste bomen volgens de wettelijke Westbroekpark. Wederom mocht het Westbroekpark zich verheu gen in een toenemende belangstelling van het publiek, waartoe de fraaie bloementuin, die gedurende het zo merseizoen door de afdeling Openbare Verlichting van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf was ver licht, veel heeft bijgedragen. De speelweide in het park werd verscheidene ma len gebruikt voor bijzondere doeleinden (samenkom sten en bloemenweekevenementen). IX. WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN. De werktuigen en gereedschappen werden gedu rende het verslagjaar op de gebruikelijke wijze onder houden. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 1) G.S.W. Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 239