18 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. J de baten 6 4. ONDERHOUD VAN DE BEPLANTINGEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN. 3. ONDERHOUD VAN WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. 5. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Het normverschil (verschil tussen baten en lasten) ten bedrage van 3.345,08 is ontstaan, doordat de kosten voor het maaien van de tuinen bij de woning complexen in een tarief (incl. indirecte kosten en sociale lasten) toegerekend werden. Ir - B- 2. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. 6. AANBRENGEN VAN OPENBARE BEPLANTINGEN ENZ. (Art. V van de baten en van de lasten). De verhoging van art. V vindt haar oorzaak in het feit, dat meer aanlegwerken tot uitvoering zijn geko men dan oorspronkelijk waren geraamd. (Ari. Ill van de baten en van de lasten Gewone Dienst De overschrijding van dit artikel vindt hoofdzake lijk haar oorzaak in het feit, dat de begraafplaats „Westduin” volledig in gebruik is genomen. (Art. IV van de baten en van de lasten Gewone Dienst De overschrijding van dit artikel is veroorzaakt doordat een groter aantal gemeenschappelijke tuinen bij de woningcomplexen in Moerwijk en in Morgen stond werd aangelegd dan waarop in de begroting was gerekend. (Art. II van de baten en van de lasten Gewone Dienst De kosten van art. II bleven beneden de raming; dit is voornamelijk veroorzaakt door de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, waardoor het niet altijd mogelijk is geweest de gebruikelijke onderhoudswer ken te verrichten. Eveneens bleven de kosten voor het herstellen van de afrasteringen beneden de begroting. Onder dit artikel werden eveneens verantwoord de kosten van de bloemenweek ten bedrage van 17.407,30. Het normverschil (verschil tussen baten en lasten) is eveneens veroorzaakt door het feit, dat het maaien van de gazons in een tarief (incl. indirecte kosten en sociale lasten) toegekend werd. (Art. I van de baten en van de lasten Gewone Dienst -). De verhoging van art. I van de „lasten” vindt voor namelijk haar oorzaak in het feit, dat de kosten voor het onderhouden van de tuinen bij de verschillende woningcomplexen hoger zijn dan de raming. Eveneens waren de kosten voor het onderhouden van de tuin bij de Burgemeesterswoning ten bedrage van 1.557,94 niet in de raming opgenomen. 1. ALGEMEEN. De uitkomsten van de bedrijfsrekening vertonen de volgende afwijkingen met de oorspronkelijke ramingen: VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN 38.275,43 479.700,74 5» 98.903,98 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1.218,37 96.396,66 1.288,95 2.126.71 2.444,50 60.945,45 365.823,60 21.880,41 26.480,07 C. Aan de raming moest worden toegevoegd Art. IX, waarop geboekt195.423,69 zodat het totaal van de lasten boven de raming kwam met 636.849, A. Van de lasten bleven beneden de raming: Art. II met 36.986,48 Art. VIII 1.288.95 B. Van de lasten kwamen boven de raming: I met III IV V VI VII D. Van de baten bleven beneden de raming: Art. I met Art. II Art. VIII F. Aan de raming moesten worden toegevoegd: Art. IX waarop geboekt 5.529,89 Art. XI waarop geboekt 61.539,67 - 67.069,56 zodat het totaal van de baten boven de raming kwam met636.849, E. Van de baten kwamen boven de raming: III met2.979,26 IV 81.363,30 V 557.198,50 VI 320,40 VII 26.821,96 -- 668.683,42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 240