18 De specificatie hiervan is als volgt: 10. TE VERREKENEN BEDRIJFSKOSTEN. 7 12. BIJZONDERE LASTEN. (Art. XI van de lasten). Op dit artikel is verantwoord het verlies op de kos- tenplaatsen, zijnde het verschil tussen de toegereken de en de werkelijke indirecte kosten, eveneens een bedrag, groot 20.750,als reservering vacantie- bijslag voor 1955 (periode loopt van 1 Juni 1954 t./m. 31 Mei 1955). 8. WERKPLAATSEN EN BIJZONDERE FABRICAGE. (Art. VII van de baten en van de lasten). De werken door de werkplaatsen uitgevoerd, zijn, voor wat de kosten betreft, verantwoord op art. VII van de lasten. Op art. VII van de baten zijn in de loop van het verslagjaar gereed gekomen werken als opbrengst verantwoord. (Art. IX van de baten). De toevoeging van art. IX (baten) is noodzakelijk voor de verantwoording van de verschillen tussen de werkelijke en de toegerekende (geraamde) kosten voor het dienstjaar 1954. 9. ARBEIDSTHERAPIE. (Art. VIII van de baten en van de lasten). Dat het totaalbedrag onder de raming is gebleven, werd veroorzaakt door het feit, dat een kleiner aan tal minder-validen werd te werk gesteld dan oor spronkelijk was begroot. 7. KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. (Art. VI van de baten en van de lasten). De overschrijding van art. VI (kwekerijen) is ver oorzaakt door de volgende feiten: 11. BIJZONDERE INKOMSTEN. (Art. XI van de baten). Op art. XI van de baten „bijzondere inkomsten” zijn o.a. verantwoord het renteverschil, zijnde het ver schil tussen de werkelijke en de ingecalculeerde rente, het loonverschil, zijnde het verschil tussen het stan- daardloon en het werkelijke loon, de prijs- en maga- zijnverschillen, zijnde het verschil tussen de werke lijke en de standaardprijzen. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Voordelig Nadelig 46.744,70 938,64 4.800,— 14.221,85 55 216.983,70 55 55 58,50 1.759,64 386,10 55 55 55 55 55 55 216.983,70 55 55 1Verhoging van de arbeidslonen met 7.050, 2. Uitbreiding van de kwekerij aan het Zuiderpark 3. Verhoging van de kosten van de bloemisterij in verband met het be zoek van de President van Frankrijk en vorstelijke personen12.300, - 24.150,— 1.066,98 7- 261,— 52.898,64 308,35 78.371,75 6.008,40 5.529,89 Renteverschil Bijzondere baten Loonverschillen Bijzondere lasten Begrotingsverschillen Verlies op de kwekerijen. Verlies op de kostenplaatsen Opbrengst houtverkoop Opbrengst bestekken en teke ningen Opbrengst dienstwoningen. Opbrengst dieren Zuiderpark Ontvangen schadevergoedingen „aanrijdingen” „vermist gereedschap” Huuropbrengst openbare parken Diverse opbrengsten Opbrengst versieringen Normverschillen Magazijn- en prijsverschillen Saldo -21.560,01 148.678,99 21.044,27 6.783,54 27.339,15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 241