’I 19 1 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE GEZONDHEIDSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Stage semi-artsen en doctorandi. Aan een aantal semi-artsen uit Groningen en doc torandi uit Leiden werd de gelegenheid gegeven een stage bij de Dienst door te maken. Van deze 211 personen waren er 147 (87 mannen en 60 vrouwen) in vaste, 30 (8 mannen en 22 vrouwen) in tijdelijke dienst en 34 (7 mannen en 27 vrouwen) op arbeidsovereenkomst werkzaam. In ge noemde aantallen zijn niet begrepen 9 particuliere artsen, die als reserve-arts de Dienst bijstand ver leenden en 10 verloskundigen, die ingevolge overeen komst beschikbaar waren. In het verslagjaar werden weer vele vergaderingen bijgewoond van verenigingen en commissies, waarbij de Dienst nauw was betrokken en andere, waarvoor vertegenwoordigende ambtenaren van de Dienst wer den uitgenodigd. Onder andere werden bijgewoond de vergaderingen van de Provinciale Commissie voor de Volksgezond heid in Zuid-Holland, het Contactorgaan voor de Volksgezondheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Stichting voor kankerbestrijding in Zuid-Holland, de Contactcommissie voor de geeste lijke volksgezondheid, de Centrale Vereniging voor Kraamverzorging, de afdeling ’s-Gravenhage van de A.V.O. 2), de Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs geneeskunde, de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde, de Sectie Schoolgenees- kunde, de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters, de Stichting Rheumabestrijding in ’s-Gravenhage en omstreken, vT Met ingang van 1 Januari 1954 werd de genees kundige C. Kruyt benoemd tot leider van de afdeling Geneeskundige Dienst. De leider van de afdeling Volksgezondheid, de geneeskundige J. C. A. Ultée, werd op 1 Februari 1954 opgevolgd door Dr F. J. H. Noordhoek Hegt. De waarnemend directeur C. Kruyt nam geduren de de ziekte van de directeur de leiding van de Dienst op zich. Dr D. Wiersma, leider van het Paedologisch La boratorium werd benoemd tot buitengewoon hoog leraar te Leiden. Hij bleef evenwel aan de Dienst verbonden voor de school voor moeilijk opvoedbare kinderen en voor de school voor partieel defecten. De psychologe van de afdeling Kinderbescherming ging over naar de afdeling Geestelijke Volksgezond heid; bij de afdeling Kinderbescherming werden twee psychologen tewerkgesteld. De afdeling Geestelijke Volksgezondheid werd voorlopig met een psychiater in volledige dienst en twee psychiaters voor halve dagtaak versterkt. I M. Op 31 December 1954 waren 211 personen aan de Dienst verbonden, verdeeld als volgt. BIJLAGE Totaal. Jeugd- M. I V. M. M V. M. V. V. V. V. M. V. M. V. 1 9 79 3 29 1 1 1 89 69 2 1 1 2 2 1 3 4 8 2 5 4 2 2 7 6 2 6 9 1 9 1 101 |110 ii 12 47 8 45 16 9 12 4 5 1 7 2 1 9 4 geneeskundigen waren alleen werkzaam in de ochtenduren. 9 2 geneeskundigen waren alleen werkzaam in de ochtenduren. 9 Een schooltandarts was werkzaam gedurende 3 halve dagen per week. Genees kundige dienst. 23 14 School- tand- verzorging. 2 13 Onderdeel Psychiatrie. M. 2 2 3 4 22 35 1 219 69 35 26 13 13 99 89 3 1) A.V.O. Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden „A.V.O.”. 2 22 14 Directeur Geneeskundigen Schooltandartsen Psychologen Ambtenaren belast met sociaal werk Technisch personeel Verplegend personeel Administratief personeel i Diverse ambtenaren Werklieden Vertegenwoordiging in commissies en verenigingen; vergaderingen. 6 23 Kinder bescherming. Algemene dienst. Volks gezondheid. 69 3_ Personeel. Geestelijke Volksgezondheid. Onderdeel Nazorg b.l.o. psychiatrie. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 248