I 19 2 Omtrent de aard van de gevallen en van de hulp verlening geeft het volgende staatje een overzicht. Omtrent de Uitrukdienst en de Postendienst van de G.G. en G.D. valt het volgende te vermelden. De gegevens voor de Uitrukdienst hebben uitslui tend betrekking op de centrale post aan de Waldeck Pyrmontkade, die voor de Postendienst bovendien op de hoofdposten in de Gemeente- en andere zie kenhuizen. de Vereniging van Directeuren van Gemeentelijke Geneeskundige en/of Gezondheidsdiensten in Neder land, het Instituut van Directeuren van Gemeentelijke Diensten en Bedrijven in ’s-Gravenhage, de Zuid- Hollandse vereniging Het Groene Kruis, de Stichting Centraal Badbeheer, het comité voor de herdenking van Florence Nightingale, het Gezondheidscongres en de Commissie voor herziening van de keuringseisen. De bedrijfsarts (geneeskundige voor de Gemeente lijke diensten en bedrijven) vertegenwoordigde de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van ’s-Gravenhage op het in September te Napels gehouden Internationaal Congres van bedrijfsartsen. Geregelde besprekingen werden gevoerd tussen de afdeling Maatschappelijk Werk van de Gemeente ziekenhuizen en de leider van de afdeling Geestelijke Volksgezondheid van de Dienst, alsmede tussen de Dienst en de maatschappelijke werkers van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen. GENEESKUNDIGE DIENST. Omtrent de eerste hulpverlening vanwege de Dienst worden hierna gegevens vermeld. De E.H.B.O.-organisaties, de Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen en het Rode Kruis verleenden alle medewerking in het verslagjaar. De E.H.B.O.-organisaties stelden zich beschikbaar om in tijden van oorlogsgevaar dienst te doen als „verlengstuk” van de Dienst (Bescherming Bevol king). Uitrukdienst. Door de geneeskundige eenheden (arts, verpleger en chauffeur-ziekendrager) waarvan er steeds twee aanwezig zijn, werd 6 512 maal uitgerukt. In 174 gevallen bleek loos alarm te zijn gegeven of bleek bij aankomst de oorzaak opgeheven. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 1 803 gevallen in de voormiddag (6—12 uur), 3 049 in de namiddag (1218 uur), 1 349 in de avond (1824 uur) en 311 in de nacht (06 uur). De hulpverlening betrof 3 339 keer mannen, 2 478 keer vrouwen en 695 keer kinderen jonger dan 12 jaar. De drukste maand was weer Augustus met 621 gevallen, de kalmste Januari met 418. Het aantal gevallen, waarbij de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 5 502; in de overige 1 010 gevallen werd hulp in eigen woning verleend. Het aantal bij de Dienst geregistreerde ongevallen door straatverkeer was 2 501, dat door bedrijfsarbeid 321. Poging tot zelfmoord werd in 113 gevallen waar genomen. In 158 gevallen verkeerden de geholpen personen onder invloed van alcohol. Opmerkelijk was het grote aantal ongevallen dat door „vuurwerk” plaats vond op oudejaarsavond en -nacht, bij de jaarwisseling 19541955. In de cen trale post en de ziekenhuisposten werden toen niet minder dan 141 patiënten behandeld, waarvan er 2 moesten worden opgenomen in een ziekenhuis en 2 in de Inrichting voor Ooglijders. Daar voorlopig van nieuw bouwen van een hoofd gebouw niets zal kunnen komen, werden enkele kleine verbouwingen geadviseerd en ten dele reeds toegestaan in het verslagjaar. Tevens werd een ge deelte van het gebouw aan de Hanenburglaan beschikbaar gesteld voor de afdeling Geestelijke Volksgezondheid (Jeugdpsychiatrie), voor de Kinder bescherming en Schooltandverzorging. Voor de af deling Kinderbescherming werd ook nog een gedeelte van een ander bij de Gemeente in gebruik zijnd per ceel beschikbaar gesteld. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Aard van de hulpverlening. Aard der gevallen. 329 4017 210 6 512 6 512 Chirurgische Interne Psychiatrisch-neurologische Obstetrisch-gynaecologische Andere, van plotseling optredende aard 3 434 1 038 505 179 1 356 Eerste hulpverlening. 1 174 782 Ter plaatse, al of niet in eigen woning Ter plaatse en overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overgebracht naar de centrale post en aldaar verder behandeld, c.q. overgebracht naar de eigen woning Ter plaatse voorlopig behandeld, overgebracht naar een der hoofdposten in de ziekenhuizen Getroffene bleek bij aankomst van de uitrukeenheid te zijn overleden, zodat hulpverlening niet meer kon kon baten Gebouwen van de Dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 249