j 132. 15 In de volgende staat is het aantal ambtenaren en werklieden op 1 Januari 1955 gesplitst naar de tak ken van Dienst. Voor werkzaamheden aan en wijziging in de in richting en/of bestemming van dienstgebouwen der Gemeente wordt verwezen naar het verslag van Ge meentewerken. Gemeentesecretaris was op 1 Januari 1955 W. F. Wijthoff, benoemd met ingang van 1 September 1947. Gemeenteontvanger was op 1 Januari 1955 J. J. Kortekaas, benoemd met ingang van 1 Januari 1950. Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1955: zie biz. 17. 5) I 1 Januari Commissie voor de recreatie in de open lucht: Prof. Dr. O. de Vries, voorzitter; S. G. A. Doorenbos, Mr. F. L. Kleijn, H. A. Koops, Mr. R. H. Woltjer, leden; Mr. H. van der Heide, secretaris. 133. Kampeercommissie (ingesteld bij besluit van B. en W. van 4 Januari 1954): Drs. K. Rijs- dorp, lid-voorzitter; mej. Mr. A. C. Stas, Dr. J. W. de Klein, Ir. J. E. Willemsen, J. Das, J. R. Laming, C. F. J. van Hees, G. M. Gron del, A. C. Spijkerman, J. J. Buitendijk, L. W. Schröder en S. van der Weide, leden; J. Netten, lid-secretaris. De volgende staat vermeldt de sterkte van het Ge meentepersoneel 128. Commissie van Beroep, bedoeld in art. 40 van het Pensioenreglement voor de leden van het Residentie-Orkest: De Gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 6 September 1954 Burge meester en Wethouders gemachtigd de leden van het Residentie-Orkest onder de werking van de Pensioenwet 1922 te brengen. De com missie heeft derhalve geen taak meer en is inge volge art. 22 van de statuten van rechtswege opgeheven. Tot 6 September 1954 was de samenstelling als volgt: Mr. Dr. J. J. Boasson, lid-voorzitter; Mr. H. J. van Houte, lid-secre taris; Mr. J. C. baron Baud, lid. 129. Commissie „Haagse Jeugd-Actie”Ds. D. Veldkamp, voorzitter; rector G. J. M. ten Have, wnd. voorzitter; Ds. J. C. J. Kuiper, mej. J. M. Smelik, J. C. Palm, Mr. J. Velders, Mr. H. J. van de Poel, mej. Mr. M. H. Wal- hain, leden; A. B. Thape, secretaris. 130. Stichting Haagse Jeugdverblijven: Voorzitter: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken; plaatsvervangend voorzitter: Mr. J. J. Hangelbroek; secretaresse: mej. Mr. A. C. Stas; plv. secretaris: P. A. Zuurendonk; leden: G. de Bruijn, J. M. Deierkauf, J. Zorge, L. W. Schröder, F. Bekink, J. Netten, W. Boer, de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van Gemeentewerken, het Ge meentelijk Grondbedrijf, Gemeenteplantsoenen en de Gemeentelijke Woningdienst; plv. lid: Mr. A. J. Dankelman (vervanger van Mr. J. J. Hangelbroek); de Gemeentelijke Inspecteur is belast met het toezicht op de lichamelijke op voeding. 131. Commissie Haags Vacantieverblijj: Drs. K. Rijsdorp, lid-voorzitter; J. Netten, mej. S. J. Petiet, A. S. P. Brouwer, mej. M. A. van Bem- melen, A. W. F. Sprink, Dr. P. Spaander, J. C. Herpel, J. P. Verheeke, A. B. Thape en A. van der Wijden, leden; A. P. Huijskes, secretaris. V Datum. Ambte- Takken van dienst. Transporteren Dienstgebouwen. 1930 1935 1940 1945 1950 1953 1954 1955 2 093 2 889 3 924 Te zamen. 1 979 2 122 1 662 3)1 572 1 513 1 783 1 959 2 165 2 219 Werk lieden. Onder wijs. 11 1 6 6 9 166 34 1 46 Gemeentepersoneel. 962 1 107 1 584 1 383 1 326 1 307 1 799 1 952 1 824 1 823 1 846 4 330 5 784 8 834 7 926 8 562 8 061 0 10 257 4) 10 698 10 696 11 480 11 757 12 164 I Amb- i tenaren. 1 1 1 1 Accountantsdienst Apotheek Archief Badbeheer (Stichting Centraal Bedrijfszelfbescherming Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Drukkerij Duinwaterleiding 41 56 15 20 2 5 5 104 56 8 188 500 280 Sterkte van het Gemeentepersoneel. 1 Januari 1 1 1) Zonder Politie en Brandweer en Onderwijs. 2) Inbegrepen onderscheidenlijk 26 ambtenaren en 7 werklieden, te zamen 33 personen, die, op grond van Verordening No. 108/1940 van de „Reichskom- missar” voor het bezette Nederlandse gebied, met ingang van 26 November 1940 van hun functie waren ontheven. 3) Inbegrepen 31 personen als voren. 4) Bovendien 101 ambtenaren en 200 werklieden voor de „Arbeitseinsatz” werkzaam in het buitenland. 5) Van 1 Maart 1943 tot 1 Januari 1946 Staatspolitie en van 1 Januari 1944 tot 5 Mei 1945 Staatsbrandweer (veranderingen onder de macht der Duitse be zetting aangebracht). 1910 1915 1920 31 December 1924 31 31 31 Werk- Politie (en naren.1) lieden. Brandweer). 1 275 1 788: 3 326 3 1731 3 370 3 189' 4 047 3 316: 3 438 2)4 430j 2)4 028 «)6 1211<)4 577 4 784 3 960 5 271' 4 385 5 422' 4 513 5 622: 4 696

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 24