19 Postendienst. Het aantal via het Consultatiebureau der ’s-Gra- venhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose in sanatoria opgenomen tuberculoselijders bedroeg in het verslagjaar 254 (v.j. 334). Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 8 429 gevallen in de voormiddag (612 uur), 15 837 in de namiddag (1218 uur), 12 113 in de avond (1824 uur) en 1 402 in de nacht (06 uur). De hulpverlening betrof 21 675 keer mannen, 7 072 keer vrouwen en 9 034 keer kinderen jonger dan 12 jaar. Door de afdeling Controle Verzorging werd toe zicht op de duur der verpleging uitgeoefend. In 1954 zijn 71 353 maal patiënten in particuliere zieken huizen door een der geneeskundigen van de Dienst bezocht. Daarenboven zijn in 56 andere gemeenten de al daar verpleegde Haagse patiënten aan een medische controle onderworpen. Er werden in het verslagjaar 200 inkwartierings- aangelegenheden behandeld. Bovendien had de Dienst 4 410 gevallen te be- Het aantal zieken, dat in ziekeninrichtingen werd opgenomen, was in 1954 weer zeer hoog en bedroeg 35 706 (v.j. 35 826). In de vermelde aantallen zijn begrepen de geestes zieken, in drie klinieken opgenomen. Van de in zie kenhuizen opgenomen patiënten, werden er 9 384 naar de Gemeenteziekenhuizen verwezen en 26 322 naar de particuliere inrichtingen, waarmee de Ge meente een overeenkomst heeft aangegaan. Voor ziekenhuisverpleging van 1 140 Haagse pa tiënten en daarmee gelijkgestelden uit de randge meenten, die ten gevolge van ongevallen, plotseling optredende ziekten enz. in ziekenhuizen buiten de Gemeente (over het gehele land verspreid en in het buitenland) werden opgenomen, werd goedkeuring verleend; 24 aanvragen voor deze categorie werden afgewezen. Er werd een voorstel gedaan om de ziekenauto’s te voorzien van mobilofoons om in de Gemeente rijdende ziekenauto’s nóg sneller te kunnen dirigeren naar de plaatsen waar een ongeval plaats vond. In principe gingen Burgemeester en Wethouders met het voorstel accoord. Een proef werd genomen met een drietonige hoorn, welke niet hinderlijk zou zijn voor te vervoeren pa tiënten. Hiervoor werd het model gekozen, dat in Amsterdam voldeed. Geadviseerd werd om alle zie kenwagens met een dergelijke hoorn te doen uitrusten. Het aantal door de Dienst verzorgde ziekentrans porten bedroeg in totaal 13 006 (of gemiddeld 36 per dag), waarvan 11 698 gewone, 197 „besmette” en 1 111 transporten van geesteszieken. Van de „be smette” transporten betroffen er 120 lijders of per sonen verdacht te lijden aan ziekten in de zin van de Besmettelijke Ziektenwet, te weten 11 roodvonk, 35 diphterie, 70 febris typhoidea en 4 meningitis cere- brospinalis edipemica. Door de afdeling Controle Verzorging werden 1 055 gevallen m.b.t. plaatsing van personen in de Gemeentelijke Verzorgingshuizen en in de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen aan vaarde verpleeghuizen in behandeling genomen. In 913 gevallen kon gunstig worden geadviseerd. Daar onder waren 120 gevallen van personen, wier opne ming in ziekenhuizen was afgewezen en 232 gevallen van patiënten, die in een ziekenhuis of kliniek voor geestes- en zenuwzieken werden verpleegd, maar wier toestand een overplaatsing naar een inrichting van eenvoudiger verpleging mogelijk maakte. In 84 gevallen was geen medische indicatie aan wezig, maar maakten de sociale omstandigheden een verzorging elders dringend nodig. In 56 gevallen kon den niet voldoende motieven worden aangevoerd. Zeven patiënten moesten naar een ziekenhuis worden verwezen; 9 waren reeds vóór de plaatsing overleden; in 8 gevallen werd aan huisverpleging de voorkeur gegeven. Zonder de „eigen” patiënten der ziekenhuizen en de voor opneming in aanmerking komende eerste- hulpgevallen mede te rekenen, zijn 27 410 aanvragen voor opneming behandeld, waarvan 6 852 door de afdeling Spoedgevallen. Van de spoedshalve voorge dragen gevallen werden er 550 afgewezen. In 603 gevallen bestond geen bezwaar met opne ming te wachten, totdat omtrent de eventuele ver goeding in de verpleegkosten een onderzoek zou zijn ingesteld. Van deze laatste, benevens van de overige 19 955 gevallen, welke in eerste instantie via de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen hepen en derhalve onder de afdeling Controle Verzorging vielen, werden er 248 afgewezen als niet voor zieken verpleging in aanmerking komende, ten dele daar met verpleging in een eenvoudiger inrichting kon worden volstaan. Voor sanatoriumverpleging zijn daarnaast 276 aanvragen in behandeling genomen. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Te zamen in centrale post 37 781 6 495 3 Bemoeiingen met huisvestingsaangelegenheden. Ziekenvervoer. H ülpver leningen I in hoofd- en hulpposten 31 286 Zorg voor hulpbehoevenden en bejaarden alsmede toezicht op tehuizen en pensions voor deze categorie. Aanvragen voor opneming, de plaatsing in zieken inrichtingen en het toezicht op de verpleegduur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 250