19 Toezicht 4 Geheel of ten dele voor rekening van de Gemeen te werden in het verslagjaar in 3 verblijven 213 patiënten in dagverpleging opgenomen en aldaar behandeld en verzorgd gedurende te zamen 19 538 dagen. In het verslagjaar werden in totaal slechts 8 tuber- cu'ose-patiënten bij de Dienst der Gemeenteplantsoe- nen te werk gesteld. Bedrijjsgeneeskundige werkzaamheden Aan de bedrijfsgeneeskundige activiteiten kon in het verslagjaar geen grote uitbreiding worden ge geven omdat er slechts één bedrijfsarts in dienst was. De bedrijfsarts hield regelmatig spreekuur bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, het Gemeentelijk Electrici- teits-Bedrijf en bij de Dienst van Gemeentewerken. Het veiligheidsprobleem had de volle aandacht van de bedrijfsarts; dit probleem was vaak meer van technische dan van medische aard. Het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf en het Ge meentelijk Gasbedrijf namen deel aan een onderzoek naar het ziekteverzuim door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden. Daarbij bleek, dat het ziekteverzuim in deze Gemeentebe drijven hoger lag dan het gemiddelde in den lande. H Aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen werd gunstig geadviseerd betreffende de verstrekking van 1 984 apparaten, waaronder 48 buikbanden, 28 breukbanden, 60 paar orthopaedische schoenen, 236 paar steunzolen, 51 corsetten en rechthouders, 67 elastieken kousen, 1 204 brillen, 8 kunstbenen, 6 kunstogen, 3 kunstarmen, 70 gehoor apparaten en 8 beugels, onder voorwaarde, dat van wege de Geneeskundige Dienst controle zou worden uitgeoefend. De officiële doodschouw werd op uitnodiging van de Politie in 1954 175 maal verricht. De oorzaken van de dood moesten worden toege schreven aan (tussen haakjes het aantal gevallen): lichtgasintoxicatie (19), hartverlamming en hart- aandoeningen (28), verdrinking (11), hersenbloeding (2), verkeersongeval (10), plotselinge dood met on bekende oorzaak (58), verstikking (2), wurging (5), schedelbasisfractuur (12), andere oorzaken (28). De controle op het gebruik van gehoorapparaten, strekte zich uit over 267 personen. In 7 gevallen werd aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen terugneming aangeraden wegens het niet of nagenoeg niet gebruiken van het apparaat. In 3 gevallen werd het apparaat uit eigen beweging ingeleverd. In enkele gevallen werd een nieuw apparaat aangeschaft. Onder de artikelen, die in 1954 in bruikleen wer den afgestaan bevonden zich 44 invalidenwagens en 7 paar krukken. Toezicht werd uitgeoefend op het verbruik van verbandmiddelen oordelen van personen, die, wegens ziekte of invali diteit, meenden van inkwartiering te kunnen worden vrijgesteld of meenden om gezondheidsredenen voor andere woonruimte in aanmerking te komen. Het aantal medische beoordelingen voor het toe wijzen van andere woonruimte was 4 151. In 2 226 gevallen hiervan werd gunstig geadviseerd; in 1 925 gevallen bleek geen medische noodzakelijkheid aan wezig te zijn. Bij 39 gevallen van ontruiming moest tegen 10 daarvan medisch bezwaar worden gemaakt. Ten behoeve van de Stichting „Centraal Woning- beheer” werden 206 gevallen op noodzakelijkheid van bijzondere woning onderzocht. In 95 daarvan moest afwijzend worden beschikt. Op uitnodiging van de Dienst werd in 1 091 ge vallen specialistische hulp aan lopende patiënten verleend. De aan de Dienst verbonden vroedvrouwen hebben bijstand verleend in 24 gevallen van verlossingen. Door de tandheelkundige adviseur van de Ge meente werden ten behoeve van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen gunstige adviezen uit gebracht m.b.t. 522 aanvragen om kunstgebitten. In 622 gevallen werd de adviseur van de afdeling Schooltandverzorging advies over prothesen gevraagd; 485 prothesen werden hem ter goedkeuring voor gelegd. Voor 1 238 patiënten werden 1 818 aanvragen om extra voeding gunstig beoordeeld; 217 verzoeken werden afgewezen. Van de 219 aanvragen voor extra brandstof kon voor 208 een gunstig advies worden uitgebracht. Verzoeken om hulp in de huishouding in hoofd zaak voor ziekenfondspatiënten werden tot een aantal van 3 818 ingediend en in behandeling ge nomen. In 3 505 gevallen daarvan kon instemmend advies worden uitgebracht; in 313 gevallen was er geen me dische noodzakelijkheid. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Dagverpleging. Arbeidstherapie. Bemoeiingen ten aanzien Gemeentepersoneel. en controle op verstrekkingen voor zover niet van tandheelkundige aard. Doodschouw. van het Poliklinisch-specialistische en verloskundige hulp. Toezicht en controle op verstrekkingen van tandheelkundige aard. Ziekenvoeding, brandstofverstrekking en hulp in de huishouding op aanvraag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 251