19 13 947 5 1 826 1 745 1 354 803 883 834 -796 720 1 020 1 244 1 454 1 268 Invaliditeits keuring. Het aantal uitnodigingen tot invaliditeitskeuring bedroeg 3; alle gekeurden werden geschikt verklaard. Hoger beroep in keuringsaangelegen- heden gemeentepersoneel. De Geneeskundige Commissie voor hoger beroep heeft in 35 gevallen uitspraak gedaan. Haar bijeenroeping geschiedde: a. 3 maal op uitnodiging van de Burgemeester, betreffende ongeschiktheid voor verdere dienstver vulling. De uitspraken der Commissie waren in alle ge vallen: „niet ongeschikt voor verdere dienstvervul ling”. b. 32 maal voor aanstelling in Gemeentedienst; 10 candidaten werden geschikt verklaard, 10 kwamen Een groot aantal werknemers, dat zich in één jaar 5 maal of vaker had ziek gemeld, werd door de be drijfsarts aan een geneeskundig onderzoek onder worpen. Herstelden van langdurige en ernstige ziekten werden in de bedrijven door de bedrijfsarts „opge vangen” en in overleg met de personeelsafdelingen geplaatst in functies waar de volledige revalidatie zoveel mogelijk kon worden bevorderd en in ieder geval niet werd belemmerd. Het jaarlijks onderzoek van het personeel werk zaam hij de waterwinning van de Duinwaterleiding op typhus- en paratyphus-bacillen leverde twee positieve gevallen op, die onderling geen verband met elkaar hielden (verschillende stammen). In samenwerking met de afdeling Volksgezondheid werden de nodig geachte maatregelen genomen. In verband met de door de Amerikaanse bezet- tingsautoriteiten in Duitsland gestelde eisen voor goedkeuring van het Openbaar Slachthuis van ’s-Gravenhage voor slachtingen ten behoeve van het bezettingsleger werd het gehele personeel aan een geneeskundig onderzoek onderworpen. Keuring voor aanstelling van Gemeentepersoneel e. d. a. Algemeen. Gekeurd werden voor aanstelling bij verschillende takken van Gemeentedienst 3 207 personen. Hiervan werden geschikt bevonden 2 291, tijdelijk geschikt 766 en ongeschikt 150. Bovendien werden nog 56 personen gekeurd voor aanstelling als kleuterleidster bij door de Gemeente gesubsidieerde bijzondere scholen voor voorbereidend onderwijs. b. Mindervaliden. Krachtens de Verordening op het in Gemeente dienst nemen van mindervaliden werden in het ver slagjaar 15 personen onderzocht, van wie er voor bepaalde functies 9 geschikt werden bevonden en 6 ongeschikt. Ziektetoezicht op de ambtenaren en werklieden in Gemeentedienst. Gemeld werden in totaal 13 947 ziektegevallen. Maandsgewijs zijn de gevallen als volgt verdeeld: Januari Februari Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 5 670 28 711 Totaal 13 947 gevallen. geval(len). 383 157 71 609 938 390 32 11 2 14 106 6 303 2 38 41 1) Betreft de gevallen, die reeds voor het eerste onderzoek en derhalve binnen 24 uur hersteld werden gemeld, benevens die, waarin bij onderzoek geen ziekte werd geconstateerd, dan wel controle niet mogelyk was. 1 267 401 1 262 1 007 837 660 Door indeling naar de aard der ziekten krijgt men de navolgende gegevens. Febris typhoidea Revaccinatie pokken Roodvonk Dysenterie Diphterie Influenza Cholera nostras Andere epidemische ziekten Longtuberculose Andere vormen van t.b.c Kanker en andere maligne tumoren Rheumatische aandoeningen Angina Ziekten van de maag (kanker uitgezonderd) Aandoeningen van de spijsverteringsorganen (uitgezonderd van de maag) Appendicitis en typhlitis Acute bronchitis Chronische bronchitis Pneumonia Andere ziekten der ademhalingswerktuigen (uitgezonderd t.b.c.) Aandoeningen van het hart en de vaten Aandoeningen van de urinewegen Levercirrhose Ziekten van de geslachtsorganen der vrouw (kanker uitgezonderd) Andere ziekten van zwangerschap en kraambed Aandoeningen van het zenuwstelsel (uitge zonderd meningitis, t.b.c. en apoplexie) Meningitis Apoplexie, hersenverweking Aandoeningen van de huid Aandoeningen van het onderhuidse weefsel Wondinfectie Aandoeningen v. d. beenderen en gewrichten (t.b.c. uitgezonderd) Aandoeningen der ogen Aandoeningen der oren Andere ziekten Onbekend1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 252