19 GEZONDHEIDSDIENST. 6 Van de tot groep A behorende besmettelijke ziekten deden zich in het afgelopen jaar alleen ge vallen van variola-minor voor. Het verloop van de ziektegevallen was goedaardig en slechts een van de patiënten een oudere vrouw, lijdende aan een andere ernstige ziekte is over leden. Het merendeel van de patiënten was te voren nooit gevaccineerd en bij de wel gevaccineerden lag de datum van vaccinatie steeds tientallen jaren terug. In het verslagjaar 1954 werd geen enkel geval van poliomyelitis anterior acuta (kinderverlamming) aan gegeven. 1 046 237 2 3 2 3 14 99 Bacillendragers. In de loop van 1954 overleed één der bij de Dienst bekende typhus-bacillendragers, doch er kwam een nieuwe bij. Eén draagster van bacillen paratyphus B (Salmo- nellose Schottmüller) overleed, terwijl een nieuwe draagster bekend werd. Aan het einde van het verslagjaar waren bij de Dienst bekend: 14 typhusbacillendragers, 12 paratyphus-B-bacil- lendragers (Salmonellose Schuttmüller-uitscheiders), 3 Salmonellose Bareilly-bacillendragers. Het aantal diphteriegevallen (114) was in 1954 ongeveer 1/3 van het aantal gevallen in 1953. Er werden slechts enkele malignegevallen waarge nomen. Twee patiënten zijn overleden. Voor verschillende verenigingen werden kinderen bij uitzending te voren op diphtene nagezien. In totaal werden hiervoor 1 121 controles verricht, die alle negatief bleken te zijn. Er werden 1 874 keel- uitstrijksels onderzocht, waarvan 75 positief werden bevonden. De sterfte in de gemeente (590 755 inwoners op 1 Januari 1954) bedroeg in het afgelopen jaar 7,8 per 1 000 inwoners. In 1954 overleden 196 Haagse zuigelingen en werden 10 453 Haagse kinderen geboren. De zuigelingensterfte in dit jaar bedroeg dus 1,87 per 100 levend geborenen. Inenting tegen pokken. Door de ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Koe pokinenting en Immunisatie werden in 1954 1 406 vaccinaties verricht, verdeeld als volgt: beneden het eerste levensjaar in het tweede levensjaar in het derde levensjaar in het vierde levensjaar in het vijfde levensjaar in het zesde levensjaar van het zesde tot het twaalfde levensjaar boven het twaalfde levensjaar Een minder prettige omstandigheid was het gelijk tijdig voorkomen van gevallen van waterpokken bij vele volwassenen. Het Tropisch Instituut te Leiden (Prof. Dinger en Dr. Den Wolf) verleende bijstand, waardoor in twij felgevallen vaak reeds binnen enkele uren belangrijke steun voor het stellen van de diagnose werd ver kregen. Door isolatie, controle en vaccinatie van de con tacten van alle ziektegevallen, kon de uitbreiding van de variola-minor worden beperkt tot een totaal van 40 patiënten (34 vrouwen en 6 mannen), van wie er 3 woonachtig waren in Rijswijk en 1 in Leiden. Eind Maart was het gevaar voor een verdere uitbreiding geheel geweken. in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling, terwijl 12 candidaten overeenkomstig de uitspraak van de keurende geneeskundige niet aanvaard konden worden. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. VOLKSGEZONDHEID. besmettelijke ziekten. 1950 1949 1953 1954 36 14 16 13 8 15 4 220 192 9 13 23 9 17 19 12 54 98 6 1 13 5 1 7 Totaal 886 1 009 1 134 1 662 1 169 als levenloos aangegeven kinderen. 24 11 313 55 114 2 400 5 11 9 16 110 27 319 16 326 5 255 4 2 10 10 4 177 7 9 86 7 33 9 522 24 38 1 12 92 6 6 21 1 22 22 417 614 283 7 18 1 20 10 578 143 137 14 1 285 14 3 Besmettelijke ziekten gerangschikt onder de A-groep: Variola-minor Besmettelijke ziekten gerangschikt onder de B-groep: Febris typhoidea Paratyphus B (Salmonellose schottmüller) Andere Salmonellosen Brucellose Bang Dysenteria bacillaris Dysenteria amoebica Roodvonk Rubeola Diphterie Meningitis cerebr. spin. epid Poliomyelitis anterior acuta met verlammingen Poliomyelitis anterior acuta zonder verlammingen Encephalitis lethargica Lepra Ziekte van Weil Malaria Hepatitis infectiosa Serum-hepatitis Ornithosis Sterfteverhouding. Inentingen. 1952 i 1951 Aantal aangegeven gevallen van 633 1) In dit aantal zijn begrepen 77 levend geboren, maar bij de burgerlijke stand Aard der ziekte volgens de Besmettelijke Ziektewet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 253