19 De ontsmettingsdienst vervoerde 31 lijken. 7 Inenting van emigranten en andere personen. Ten behoeve van emigranten en andere reizigers naar het buitenland werden in 1954 verricht: 516 pokkenvaccinaties, waaronder 101 primo-vaccinaties. Voorts werden nog ten behoeve van emigranten, andere reizigers naar het buitenland en familieleden van bacillendragers in 1954 in totaal 437 injecties tegen cholera, thyphus en paratyphus A en B verricht. Op verzoek van de Inspecteur van de Veeartsenij- kundige Dienst werden in 2 gevallen van een besmet telijke veeziekte de voorgeschreven kenmerken ge plaatst. De woonwagenstandplaatsen in de Gemeente wer den verscheidene malen bezocht. Enkele keren moesten aanmerkingen worden ge maakt op daar heersende hygiënische omstandig heden. De volkslogementen werden van tijd tot tijd op niet vooraf besproken tijdstippen gecontroleerd. De hygiënische toestand was in het algemeen redelijk te noemen. Enkele malen moesten echter waarschuwingen worden gegeven aan bepaalde exploitanten. In bioscopen werd 82 maal gecontroleerd. In enkele gevallen werd onvoldoende geventileerd. In een der bioscopen werd na een aanmerking van wege de Dienst de ventilatie van het urinoir verbeterd. Door de Gemeentelijke Ontsmettingsdienst werden 2 413 woningen onderzocht op de aanwezigheid van wandgedierte; 184 hiervan waren besmet. Er werden 22 215 kubieke meter woning en 110 480 kg goe deren gezuiverd. Wegens een besmettelijke ziekte werden 16 520 kubieke meter woning en 109 816 kg goederen ont smet; voorts werden 38 ambulance-auto’s ontsmet. In de wasserij werden 82 061 kg goederen ge wassen. Er werden 59 personen behandeld voor pediculosis en 1 voor scabies. Aan minder-arbeidsgeschikten werden 5 138 baden verstrekt. Driemaal werden acute maagdarmstoornissen ge meld na het eten in restaurants, waarbij onderschei denlijk 16, 7 en 5 personen werden getroffen. In het eerste geval waren er nog etensresten, waar uit coli-bacteriën konden worden gekweekt. Bij een plaatselijk onderzoek in het betrokken Chinese res taurant bleek de keuken niet te voldoen aan eenvou dige eisen van de hygiëne. In overleg met de Keuringsdienst van Waren werden hier verbeteringen voorgeschreven. In de twee andere gevallen werden geen pathogene micro-organismen gevonden en bleken de keukens in de betrokken restaurants te voldoen aan de te stellen eisen. Verschillende kinderen en onderwijzers keerden na een 3-daagse schoolreis naar de Veluwe terug met acute maagdarmstoornissen. Pathogene bacteriën konden niet worden aangetoond. Het geval werd voor onderzoek gemeld aan de Inspectie voor de Volks gezondheid voor Gelderland. De gehele bemanning van een haringlogger leed aan een vermoedelijke voedselvergiftiging tijdens de zeereis. Ook in dit geval werden geen pathogene bac teriën gevonden. Onmiddellijk na het uitbreken van de epidemie van variola minor werd gelegenheid geboden tot kos teloze revaccinatie voor de gehele Gemeentebevol- king. Medewerking werd verleend door de Haagse huisartsen, de Nutspolikliniek, het Algemeen Zieken fonds „De Volharding” en het Rode-Kruisziekenhuis. Van deze mogelijkheid tqt kosteloze herinenting maakten slechts 50 000 personen gebruik. In verband met de goedaardigheid van de epidemie en met het oog op het encephalitisgevaar werd primo- vaccinatie voor personen ouder dan 2 jaar niet ge propageerd. Het totaal aantal primo-vaccinaties bij kinderen beneden het jaar te ’s-Gravenhage bedroeg over het verslagjaar 6 966, hetgeen bevredigend mag worden geacht. Twee gevallen van encephalitis-post-vaccinalis kwamen ter kennis. In het eerste geval betrof het een jonge zeeman, die elders een primo-vaccinatie had ondergaan, het tweede geval betrof een 10-jarig meisje, waarbij echter ook de mogelijkheid van een bof-encephalitis in aanmerking moet worden geno men en zelfs waarschijnlijk lijkt. Beide patiënten zijn hersteld. De regelmatige controle op de verschillende bad en zweminrichtingen in de Gemeente gaf geen aan leiding tot aanmerkingen. Het zwemwater bleek steeds van goede tot uitstekende kwaliteit te zijn. In een der zwembaden deed zich tijdelijk een hinderlijke ver kleuring van het water voor; het bezoek aan dit zwembad liep daardoor belangrijk terug. De oorzaak bleek te zijn een vernieuwing van de zandfilters; na rijping herstelde het water zich geleidelijk. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Toezicht op volkslogementen; toezicht op woonwagen-standplaatsen. Ontsmettingen en andere werkzaamheden van de ontsmettingsdienst. Voedselvergiftiging. Toezicht op het water in zwem- en badinrichtingen en controle op bioscooptheaters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 254