19 I VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. KINDERBESCHERMING. Scholen, opgenomen in het systematisch onderzoek. Scholen. Aard van het onderwijs. Richting. Totaal 23 389 129 Voorbereidende scholen (kleuterscholen) 71 351 233 Lagere scholen d. 2 222 B.l.o.-scholen voor zwakzinnigen 16 208 Openbare 208 2 Buiten- en openluchtscholen i Rooms-Katholieke 94 94 School voor Regerings- en voogdijpupillen 1 180 Openbare 180 1 208 208 1 School voor partieel defecten School voor moeilijk opvoedbare kinderen i Scholen 386 Totaal 97 871 8 Aantal leerlingen per richting. Ten behoeve van het examen voor de aantekening wijkverpleging maakte een aantal verpleegsters een stage mee aan de afdeling Kinderbescherming. School voor slechthorenden en spraakgebrek- kigen Voorzieningen tengevolge van het schooltoezicht. Als gevolg van de aanwijzingen van de school artsen werd in 559 gevallen een bril voorgeschreven of veranderd. Een operatieve keelbehandeling volgde in 330 ge vallen na aanwijzing door de schoolartsen aan huis artsen. Er kwamen 15 aanvragen binnen om keuring van 41 35 41 12 7 4 4 1 Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere Openbare Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere Gegevens betreffende het leerlingenonderzoek. In de volgende tabel zijn de cijfers betreffende het leerlingenonderzoek vermeld; de cijfers van de buitenscholen zijn verwerkt in die van de gewone lagere scholen. 25 556 21 858 21 157 2 780 9 448 5 350 7 972 619 880 530 752 60 180 39 180 39 89 64 68 12 2 1 Openbare I Prot.-Christelijke Rooms-Katholieke Overige bijzondere - I Openbare Openbare Overige bijzondere a. b. Geneeskundig schooltoezicht Volgens de beschikbare gegevens behoorden op 1 Januari 1955 de volgende scholen, met de daarbij vermelde aantallen leerlingen tot de groepen, waar over het systematisch geneeskundig onderzoek zich tot nog toe uitstrekte. Op enkele na zijn al deze scholen bij het schooltoezicht aangesloten. Aantal. de voeten ter verkrijging van een verklaring, dat de betrokken leerling voor hoge schoolschoenen in aan merking kon komen; voor 14 leerlingen werd gunstig geadviseerd; 1 leerling kwam niet voor verstrekking in aanmerking. sonen gekeurd in verband met de plaatsing van pleegkinderen in 65 gezinnen en 9 kindertehuizen; 3 personen werden niet geschikt bevonden. Ten behoeve van noodhuisvesting werden 104 ge zondheidsverklaringen afgegeven. Voor de commissie voor tijdelijke gezinsverpleging werden 157 keuringen verricht van personen, beho rende tot 51 gezinnen. Eén gezin werd niet geschikt bevonden voor het opnemen van pleegkinderen. Bescherming in het algemeen. a. Bijstand aan de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters. De verstrekking van namen en adressen van pas geborenen aan de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters, opdat deze bureaux hieraan aandacht konden schenken, werd voortgezet. De consultatie bureaux werden regelmatig van tabletten vitamine D voorzien. b. Kindertehuizen, pleeggezinnen, kinder- bewaarplaatsen. In samenwerking met het Districtsconsultatiebureau voor tuberculose werden ten behoeve van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen 597 per- b. b. i c' d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 255