d 19 H c >s0 9 Inenting tegen diphterie. Hierna volgt een overzicht van het aantal diphterie- inentingen in 1954 verricht. Bij alle gevallen van diphterie in 1954, die aan de afdeling Kinderbescherming ter kennis kwamen, werden door de schoolverpleegsters huisbezoeken afgelegd, om de aard van de gevallen nader vast te stellen. Het op blz. 11 opgenomen overzicht heeft alleen betrekking op de 110 gevallen, waarbij ook achteraf mocht worden aangenomen, dat diphterie in het spel was en niet moest worden uitgesloten. In ziekenhuizen werden 26 diphteriepatiënten (schoolkinderen) verpleegd met 805 ziektedagen. Vrijstelling van de leerverplichting. Van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie werden geen aanvragen om vrijstelling ter controle ontvangen. Onderzoek naar de voedingstoestand van schoolkinderen. Het schoolkinderonderzoek door meten en wegen in Laakkwartier en Spoorwijk vond voortgang. De uitkomsten werden bewerkt door het Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek. Keuring van schoolkinderen voor onderscheiden doeleinden. Er werden 5 752 leerlingen gekeurd ter verkrij ging van een verklaring, dat hun gezondheid geen bezwaar opleverde voor zwemonderricht; 5 584 leer lingen werden voor zwemonderricht goedgekeurd, 168 werden niet geschikt bevonden. Ter verkrijging van de geneeskundige verklaring, welke ingevolge artikel 14, lid 2, der Nijverheidson- derwijswet wordt vereist om als leerling tot een technische school (ambachtsschool) te worden toege laten, kwamen 1 484 aanvragen voor kosteloze keu ring binnen (14 aanvragen inbegrepen, welke in 1953 niet konden worden afgedaan). Er werden 1181 verklaringen afgegeven, waarvan 1 147 inhielden, dat de gekeurde voor het gekozen vak geschikt was, 26 dat hij voorwaardelijk geschikt werd geoordeeld en 8 dat hij niet geschikt was. Van 18 candidaten werd bericht ontvangen, dat zij reeds door de huisarts waren gekeurd. In 285 ge- lp Bestrijding van asthma bij schoolkinderen. Regelmatig werden besprekingen gehouden met de ouders van asthmapatiëntjes en werd contact onder houden met de tehuizen waar deze patiëntjes worden verzorgd. Volledige inenting tegen diphterie vereist twee in jecties. Het aantal onvolledige (le) inentingen bedroeg 1 252, het aantal volledige inentingen 5 684, dus eer ste injectie, gevolgd door een tweede. Herhalingsin- entingen op latere leeftijd vonden 18 119 maal plaats. 3 j Adviezen inzake huisonderwijs. Inzake huisonderwijs werden 137 adviezen ver strekt voor nieuwe aanvragen. I Gegevens betreffende de afwijkingen, gevonden bij het in 1954 ingestelde onderzoek naar de gezond heidstoestand van leerlingen der onderscheidene on derwijsinrichtingen zijn vermeld in de tabel op blz. 10. Bestrijding van de tuberculose. In 1954 werden andermaal op alle kleuterscholen en scholen voor lager onderwijs de tot dan toe op tuberculine negatief reagerende leerlingen systema tisch gepirquetteerd, voor zover de ouders dit hadden aangevraagd. In 24 gevallen werden meestal op verzoek van het Consultatiebureau voor Tuberculose leerlingen van scholen incidenteel gepirquetteerd in verband met de mogelijkheid van een schoolinfectie. Dit inciden tele onderzoek strekte zich ook uit tot de scholen voor (m)u.l.o., nijverheidsonderwijs, v.h. en m.o., kinderbewaarplaatsen e.d., op blz. 11 samengevat als scholen voor voortgezet onderwijs. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Onderzocht 326 684 5 5 541 10 326 900 1 212 6 1 18 13 647 4 463 Schoolartsencentra. Aantal injecties 6 936 18 119 30 739 5 684 1 930 1 810 194 980 Doornstraat 170a Surinamestraat 25 Pretoriusstraat 123 Hanenburglaan 284 Hanenburglaan 284 B.L.O. v. Heutzstraat 12 Prinsegracht Prinsegracht 71 Colensostraat 6 Linnaeusstraat 6 Buitenscholen Spreekuren (alle tezamen) Ie Injectie.: 467 717 1 298 896 10 542 455 708 918 705 220 271 489 680 530 199 2 535 3 672 3 916 4 409 1 086 2 422 2 452 3 960 3 349 62 2 876 2e Injectie. 231 525 501 525 10 1 723 1 724 1 210 2 16J 1 928 42 611 1Voorbereidende scholen (systematisch onderzoek) 2. Lagere scholen 1ste leerjaar (systematisch onderzoek) 3. Lagere scholen overige leer jaren (systematisch onderz.) 4. B.l.o.-scholen 5. Tussentijdse onderzoekingen en diverse keuringen 1 809 2 475 2 318 3 174 667 Her- j Totaal [balings- aantal j injectie.(injecties. 4“ 7 433 1 766 279' 19 723! 632 21 56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 256