K 11 19 j Kil fl i I 50 12 Het aantal leerlingen, dat op 31 December 1954 in de buitenschool aan de Doomiksestraat 28 werd verpleegd bedroeg 106, waarvan wegens: asthma of chronische bronchitis 17 leerlingen, algemene en nerveuze klachten 22, herstel na t.b.c. 44, hoofdpijnklachten 6, onvoldoende eetlust en voe- dingstoestand 10, het niet opgewassen zijn tegen de gewone lagere school 4, vatbaarheid voor banale in fecties 1 leerling, opvoedingsmoeilijkheden en onvol doende algemene toestand 1 en om andere redenen eveneens 1 leerling. Er waren 46 mutaties in 1954. Het aantal uren buitenlessen bedroeg 43 van het totale aantal lesuren. De instelling mocht zich wederom in een druk Van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze werden 5 verzoeken om keuring betreffende geschikt heid voor het gekozen vak ontvangen; goedgekeurd werden 3 leerlingen, 2 leerlingen verschenen niet voor de keuring. Buitengewoon lager o n d e r w ij s. a. Buitenschool en openluchtschool. Voor plaatsing op buitenschool of openluchtschool werden 128 leerlingen gekeurd, waarvan er 90 aan bevolen werden en 38 niet in aanmerking kwamen. De keuring voor de buitenscholen moest worden verzwaard, niet alleen om een meer verantwoorde behandeling op deze scholen mogelijk te maken, maar ook om langs deze weg tot een verdieping te geraken van inzicht in de problematiek van het schoolkind, dat bijzondere zorg behoeft. Na ontslag van buitenschool of openluchtschool werden 247 leerlingen onderzocht ter beoordeling van het resultaat. Het aantal leerlingen, dat op 31 December 1954 in de openluchtschool aan de Leyweg 1 werd ver pleegd bedroeg 102, waarvan wegens: asthma of chronische bronchitis 34 leerlingen, al gemene en nerveuze klachten 23, hoofdpijnklachten 5, onvoldoende eetlust en voedingstoestand 11, moei lijkheden in gezinsverband 2, het niet opgewassen zijn tegen de gewone lagere school 15, vatbaarheid voor banale infecties 6, voor herstel na acute ziekte 1 leer ling en om andere redenen 5 leerlingen. Er waren 50 mutaties in 1954. Het aantal uren buitenlessen bedroeg 55 van het totale aantal lesuren. Het onderwijs in 1954 was voor de leerkrachten zwaarder dan tevoren. Er kwamen steeds meer jonge kinderen, die zeer veel individuele aandacht vragen. Drie leerkrachten bezochten een vernieuwings- cursus in Amersfoort en een cursus over tekenonder wijs van het Paedagogisch Centrum. Het onderzoek naar de duurzaamheid der vastge stelde verbetering van de leerlingen hiervoren onder rubriek 1 en 2 vermeld heeft het volgende resultaat opgeleverd. 1 ■|?is vallen kon geen verklaring worden afgegeven, waar van in 262 gevallen omdat de candidaat-leerling niet voor keuring was verschenen, in 12 gevallen, omdat de leerling de ambachtsschool inmiddels weer had verlaten, 6 omdat zij naar de huisarts-specialist waren verwezen en daarna niets meer van zich lieten horen en van 5 bericht werd ontvangen, dat zij van de keuring afzagen. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Vastgesteld resultaat. Voldoende verbeterd 1 7 3 10,17 7 3 11,3 8 3,5 75 Openluchtschool Leyweg. Buitenschool Doomiksestraat. Aantal leerlingen in de rubriek. 1/2 jaar. j 2 jaar. 2 jaar. 6 26 18 5 4 5 5 1 1 35 11 9 6 33 11 6 2 21 1 2 29 1 van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd een keer herkeurd van wie: drie keer herkeurd twee keer herkeurd niet herkeurd 21 2 3 12 1 1 2 3 4 5 6 Onvoldoende verbeterd Niet verbeterd Achteruit gegaan Blijkbaar door verblijf in een buitenschool niet te verbeteren Geen oordeel wegens voortijdig vertrek Aantal leerlingen in de rubriek. 34 1 31 1 6 35 8 14 1 i Buitenschool I I Doomiksestraat. F cl I bezoek verheugen; 10 groepen van 4 doctorandi in de geneeskunde kwamen naar de school in verband met hun stage sociale geneeskunde. 1/2 jaar. 29,1 32.6 27 18,3 26 Zoveel mogelijk verbeterd 11 1 8 Aantal leerlingen bij wie de verbetering volledig behouden bleek na 1 jaar. Aantal leerlingen, bij wie de verbetering volledig behouden bleek na 1 jaar. Vastgestelde resultaten bij de in 1952 van de buitenschool en de open luchtschool afgeschreven leerlingen. Openluchtschool Leyweg. 17 21,8 17.9 17,5 20,5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 259