By 16 Voor de samenstelling van het personeel der Poli tie zie blz. 23. Voor de samenstelling van het Brandweerpersoneel, zie blz. 26. De tabel op bladzijde 18 vermeldt het-aantal amb tenaren ter Secretarie op 1 Januari 1955 inbe grepen de niet in vaste dienst herplaatste wachtgel ders en reservisten gesplitst naar de afdelingen en rangen. In 1954 werden ten aanzien van het gemeente personeel o.a. de volgende maatregelen genomen. In verband met de salaris- en loonsverhoging, met ingang van 1 Januari 1954, werden ter vervanging van de bestaande regelingen met ingang van genoem de datum de Salarisverordening 1954, de Loonrege ling 1954 en de Kindertoelageverordening 1954 in gevoerd. Over het vierde kwartaal van het verslagjaar ont ving het gemeentepersoneel een uitkering ineens. Deze uitkering betrof een 6 -salaris- en loonsverhoging met ingang van 1 October 1954. De Kindertoelageverordening 1954 onderging met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1954 wijziging in dier voege, dat de leeftijdsgrens voor aanspraak op kindertoelage werd verlaagd van 18 tot 16 jaar en de aanspraken voor studerende kinderen werden ver ruimd. Ter vervanging van het Ambtenarenreglement, het Werkliedenreglement 1911 en het Verpleegstersregle- ment stelde de Raad in zijn vergadering van 15 Maart 1954 een nieuw reglement vast, nl. het Ambtenaren reglement 1954. In het verslagjaar kon het nog slechts gedeeltelijk in werking treden. Eén van de belangrijkste uitvloeisels van dit regle ment was de invoering, met ingang van 1 Juli 1954, van de maandelijkse uitbetaling van het weekloon aan de „werklieden” in dienst van de Gemeente. Tevens kwamen tot stand de Regeling Vacantie- toelage 1954, een vacantieregeling voor het verple gend personeel en een regeling inzake verlenging van vacantieverlof van jeugdig personeel. Met ingang van 30 Maart 1954 werd het vrouwe lijk personeel op weekloon, dat op dit tijdstip langer dan twee jaar op contract in dienst was, in vaste dienst aangesteld overeenkomstig de bepalingen van het Werkliedenreglement 1911. Dit geschiedde onder andere in verband met de wijziging van de Pensioen wet 1922 (S. 240), waardoor evengenoemde categorie van het gemeentepersoneel in een ongunstiger positie dreigde te komen dan vóór de wetswijziging het ge val was. Het personeel, dat niet verzekerd is ingevolge het Ziekenfondsenbesluit, ontving evenals in voorgaande jaren een tegemoetkoming in de kosten van genees kundige verzorging. In het verslagjaar werden de door de Gemeente verleende pensioenen tweemaal met een toeslag ver hoogd, nl. bij de Verordening toeslag pensioenen L Het aantal ambtenaren ter Secretarie bedroeg op 1 Januari: Hoofden van afdelingen der Secretarie op 1 Januari 1955: Algemene Zaken (A.Z.): D. E. Nieborg; Be lastingen (B.): W. Kleijn Molekamp; Bevolking, Ver kiezingen en Burgerlijke Stand (B.V.B.): Mr. Dr. A. van Praag; Economische Zaken (E.Z.): Mr. M. Blei Weissmann; Financiën (F.): F. Bekink; Huisvestings- zaken (H.): Mr. P. C. Breedveld; Kabinetszaken (K.Z.): Jhr. Mr. W. C. Six; Kunstzaken (K): G. Kamphuis; Militaire Zaken (M.Z.): S. Tadema; On derwijs (O.): Mr. J. Velders; Openbare Werken (O.W.): mej. Mr. A. C. Stas; Personeelszaken (P.Z.): Mr. W. Nieuwhoff; Publiciteit (P.): B. J. M. Bekman; Sociale Zaken (S.Z.): Mr. H. J. van de Poel; Sta tistiek (S.): J. Rensen; Wederopbouw en Volks huisvesting (W.V.): Mr. W. A. Schouten. Amb- I Werk- tenaren lieden. Takken van dienst. Transport 1 Totaal Algemeen totaal 12 164 Personeel der Politie. Personeel der Brandweer. Politie Brandweer Personeel ter Secretarie. 1925 315 1930 328 1935 336 1953 728 1954 798 1955 809 14 108 247 2 71 500 558 377 627 191 84 42 127 3 32 5 45 76 84 17 5 59 22 15 809 70 681 55 69 280 692 593 1 096 22 17 41 2 483 547 11 2 28 55 26 137 86 133 3 101 2 4 799 Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Lichamelijke Opvoeding (Stichting voor de Ontvanger (Kantoor van de Plantsoenen Reinigingsdienst Scheveningse Visafslag (Stichting Schoeiseldienst Schone Kunsten (Dienst voor Schoolkinderzorg Schouwburg Secretarie Slachthuis Sociale Belangen Stichting Centraal Woningbeheer Wederopbouw en Stadsontwikkeling Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau voor Woningdienst Ziekenhuizen 176 122 771 5 622 4 696 1 518 225 7 365 Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel. 1910 180 1915 237 1920 406 1940 583 1945 590 1950 649

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 25