19 I I 1 307 3 981 939 14 Omvang van de voor- en nazorg. 2 674 patiënten. Aanvragen tot opneming In een psychiatrische kliniek opge nomen In een gesticht in bewaring gesteld Aanvraag tot opneming geweigerd Percentage geweigerde aanvragen In totaal strekte de zorg zich dus uit over In de loop van het jaar afge schreven Op 31 December 1954 inge schreven Het accres bedroeg derhalve 1. Ingeschreven op 1 Januari 1954 In de loop van het jaar inge schreven Het candidatenonderzoek voor de debielen- en im becielenscholen geschiedt thans geheel door de af deling Kinderbescherming. De jeugdpsychiatrische onderafdeling heeft mede overgenomen, het werk op het gebied van de jeugdzorg. 3 042 368 1954 1 216 814 42 360 29,6 1953 1 169 II 812 27 330 28,23 De nieuw ingeschreven patiënten kunnen worden verdeeld in 650 voorzorg- en 657 nazorgpatiënten. De redenen van het afschrijven van patiënten wa ren: sociaal herstel 179; opneming en heropneming in een gesticht, mislukt proefverlof 313; opneming in een ziekenhuis 5; overlijden 157; vertrek uit de Ge meente 135; opneming in een inrichting voor maat schappelijk onvolwaardigen 29; houding van de patiënt en/of familie (tegenwerking) 88; insluiting in de gevangenis 7; overgedragen aan andere instellingen 7; militaire dienst 2; opgenomen in huize „Crom- vliet” 17. De spreekuren van de psychiaters en de zusters voor maatschappelijk werk werden onderscheidenlijk 3 590 en 2 816 maal door patiënten bezocht; door artsen en verpleegsters respectievelijk 4 065 en 13 228 tezamen dus 17 293 huisbezoeken aan voor- en nazorgpatiënten gebracht. De twee belangrijkste feiten in het verslagjaar zijn de opening (op 27 Januari 1954) van Huize „Crom- vliet”, een verpleeghuis voor demente bejaarde vrouwen en de oprichting van de onderafdeling Jeugdpsychiatrie (op 15 October 1954), welke in de plaats kwam van het Paedologisch Laboratorium. Niet aangesloten waren: 48 bijzondere lagere scholen, omvattende circa 13 000 leerlingen. De leerlingen werden, behoudens enkele uitzonde ringen, door leerkrachten naar de centra gebracht. Voor op te verre afstand van een centrum gelegen scholen werden de kinderen per tram, autobus of per auto vanwege de Dienst vervoerd. Na September 1954 werd deze laatste vorm van vervoer nagenoeg niet meer toegepast, door de gun stige verdeling, tengevolge van het in-werking-stellen van de nieuwe centra. Alle 53 797 kinderen werden in het cursusjaar 1953/1954 tweemaal nagezien en zo nodig behan deld, uitgezonderd 1 645 kinderen, die naar eigen tandarts werden verwezen, wegens overbelasting van de centra. Besloten werd om gedurende de cursus 1954 1955 de 6e klassen der lagere scholen wèl na te zien maar voorlopig niet te behandelen, zolang een onvol doend aantal tandartsen beschikbaar was. Teneinde de caries niet te laten doorwoekeren werd aan de ouders van behandeling behoevende kinderen in de 6e klassen meegedeeld, dat zij zelf voor behan deling dienden zorg te dragen. Naderhand zal worden nagegaan in hoeverre men deze raad heeft opgevolgd. De afdeling Schooltandverzorging ontving in 1954 bezoek van belangstellende tandartsen uit de Ver enigde Staten van Noord-Amerika en uit Nieuw- Zeeland; de leider van de afdeling bracht met twee schooltandartsen een bezoek aan Dusseldorf (D.), waar bleek dat de D.M.F.-frequentie nog lager was dan in Den Haag. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de arbeid in het cursusjaar 1953-1954. Uit de volgende gegevens blijken de bemoeiingen op het gebied van de voor- en nazorg van volwassen geestelijk gestoorden, neurotici, personen met aan passingsmoeilijkheden e. d. 2. Klinische behandeling van geesteszieken. Omtrent de klinische behandeling van geesteszieken geven de volgende overzichten inlichting. Daarbij zijn ter wille van vergelijking de overeenkomstige aantal len van 1953 vermeld. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 53 797 18 734 GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. 1) D.M.F. =- Decayed-Missing-Filied. Verrichtingen a. Vullingen in het blijvend gebit b. Extracties blijvend gebit c. Extracties melkgebit 31 440 436 1 921 5 665 3 008 3 532 117 1 645 I Algemeen. Aantal kinderen Daarvan: behandeling behoevende Waarvan: geen toestemming van ouders of eigen tandarts Te laat voor preventieve behandeling Afwezig tijdens onderzoek of behandeling Weerspannig Verwezen naar eigen tandarts Voor- en nazorg geesteszieken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 261