h jïM 19 1 t2 163 pupillen. 122 285 60 225 15 3. Reclassering geestesgestoorden. Op 1 Januari 1954 stonden 38 mannen en 3 vrouwen ingeschreven (justitie-gevallen). Nieuw in geschreven werden 21 mannen en 1 vrouw; 28 man nen en 2 vrouwen werden afgeschreven. De stand op 31 December 1954 was: 31 inge schreven mannen en 2 vrouwen. 4. Arbeidstherapie. Een overzicht van de bezetting en mutaties bij de werkinrichtingen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” wordt aangetroffen in hoofdstuk XII van het Verslag van de toestand der gemeente ’s-Gravenhage. Betreffende de omvang en de duur van de verple ging van de „contractpatiënten”, d.w.z. de verpleeg den die door bemiddeling van de Dienst werden ge plaatst, in de drie klinieken Ramaerkliniek, kliniek „Ockenburgh” en St. Jac’obusstichting (Wassenaar) zijn de cijfers voor 1954: Verpleging, gezinsverpleging; gezinsvoogdij. In gezinsverpleging waren: Op 1 Januari 1954 In 1954 werden in gezinsverpleging geplaatst Te zamen In 1954 uit gezinsverpleging ont slagen Zodat op 31 December 1954 in ge zinsverpleging waren 2 667 366 35 I Het aantal verpleegdagen en de gemiddelde dag bezetting in de Ramaerkliniek en de kliniek Ocken burgh liep aanmerkelijk terug. Dit is te wijten aan het feit, dat in de maanden Juni, Juli en Augustus vrijwel geen aanvragen voor opneming voor mannen tot de Dienst werden gericht, ofschoon het aantal be schikbare plaatsen aanzienlijk was. In de Sint-Jacobusstichting daarentegen nam het aantal verpleegdagen enigszins toe. Er werden in de klinieken niet minder dan 218 patiënten opgenomen boven de leeftijd van 60 jaar. Na een vrij lang verblijf in de kliniek konden 51 bejaarden onder toezicht van de Dienst naar hun wo ning terugkeren; 48 bejaarde patiënten overleden in een kliniek. Een aantal patiënten werd in 1954 opgenomen voor een kortdurende refusalbehandeling. Worden de 3 033 pupillen, over wie de zorg zich uitstrekte, verdeeld naar de gradatie van hun zwak zinnigheid, dan ontstaat het volgende overzicht: debilitas mentis 2 655, imbecillitas 305, idiotie 73. De redenen van afschrijving van pupillen waren: sociaal herstel 51; opneming in een inrichting voor zwakzinnigen 59; overlijden 5; vertrek uit de Ge meente 63; opneming in een inrichting voor maat schappelijk ongeschikten 6; opneming in een zieken huis of sanatorium 4; houding van pupil en/of familie 54; militaire dienst 15; overdragen aan een confes sionele organisatie voor nazorg 38; insluiting 20; overgedragen aan nazorg geesteszieken 4; beëindiging sociale maatregelen 5. Op de spreekuren meldden zich 2 843 maal pu- puillen; door de ambtenaren werden 8 239 huisbe zoeken gebracht. 3 033 324 2 709 42 In verband met het toezicht op de verpleegde pa tiënten werden de drie hiervoor genoemde psychia trische klinieken in 1954 wekelijks door een der psychiaters van de afdeling Geestelijke Volksgezond heid bezocht. Ook de overige psychiatrische klinieken in den lande, waar Haagse patiënten werden ver pleegd, ontvingen periodiek controlebezoek. De leider van de afdeling Geestelijke Volksgezondheid maakte hiervoor 80 dienstreizen. Het aantal pleeggezinnen in de Gemeente waar pleegkinderen waren ondergebracht bedroeg 52. Buiten de Gemeente werden nog 1 015 pupillen verzorgd in 83 pleeggezinnen, 32 internaten en 62 in richtingen. Ê5 I alg De werkzaamheden van deze onderafdeling hebben zich de laatste jaren meer en meer ontwikkeld tot een voor- en nazorg voor die patiënten, wier behandeling speciaal in het paedagogische vlak ligt. Aanvankelijk beperkten deze zich nl. tot de nazorg voor de leer lingen van de scholen voor zwakzinnigen. De voor- en nazorg buitengewoon lager onderwijs kan thans worden onderscheiden in zorg voor zwak zinnigen en zorg voor zeer moeilijk opvoedbaren (niet-zwakzinnigen) Uit het hierna volgende blijkt de omvang van de zorg voor leerlingen van het b.l.o. Op 1 Januari stonden ingeschreven In de loop van het jaar werden ingeschreven Totaal aantal pupillen, over wie de zorg zich uitstrekte Afgeschreven in 1954 Op 31 December 1954 stonden ingeschreven De toeneming bedroeg derhalve VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 9f 91 i Aantal verpleegdagen Gemiddelde dagbezetting Gemiddelde verpleegduur Gemiddelde verpleegduur in 1953 22 52,45 66,71 47 653 131 53,91 54,2 12 8O8j 8 025 73,19 63,46 26 820 74 48,24 48,— Voor- en nazorg buitengewoon lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 262