i 19 298 291 Afgeschreven in de loop van het jaar Ingeschreven op 31 December Zorg voor arbeid en cursussen. Het tuinencomplex voor a-sociale debielen, dat onder technische leiding staat van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, verschafte aan het eind van het verslagjaar werk aan 41 zwakzinnigen. De tweejarige huishoudcursus ten behoeve van oud-leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging tot opleiding van Gezinshulpen, werd in 1954 afgesloten met het examen, waarvoor 12 meisjes slaagden. Twee cursisten trokken zich terug in de loop van de cursus, één candidate trok zich terug vlak vóór het examen. Van de 13 in 1953 geslaagde candidaten konden er 4 worden geplaatst op de cur sus voor gezinshulpen. In het verslagjaar werd een nieuwe cursus met 16 leerlingen gevormd. Ten behoeve van de oud-leerlingen van de scholen voor b.l.o. werden weer speciale avondcursussen uit geschreven door de ’s-Gravenhaagse Vereniging Dr Schroeder van der Kolk”. In totaal genoten 126 jon gens en meisjes van 15 tot 21 jaar dit avondonder wijs. Vermeld kan nog worden, dat op verschillende openbare scholen voor b.l.o. avondcursussen worden gegeven, welke uitgaan van de afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie. Criminaliteit. Aan criminele handelingen, vooral aan diefstal, maakten zich 82 zwakzinnige nazorgpupillen schuldig. Zorg voor zeer moeilijk opvoedbaren niet-zwakzinnigen). Op 1 Januari 1954 waren 55 kinderen ingeschre ven, die tot de zeer moeilijk opvoedbaren moesten worden gerekend; 128 kinderen werden in het ver slagjaar ingeschreven en 11 afgevoerd. De stand op 31 December 1954 bedroeg daardoor 172 kinderen. Voor het toezicht zijn alle leerlingen van de school voor zeer moeilijk opvoedbare jongens in 1954 inge schreven. De oud-leerlingen van de school voor zeer moeilijk opvoedbare meisjes worden onmiddellijk na het verlaten van de school in zorg genomen bij de onderafdeling Voor- en nazorg buitengewoon lager onderwijs. Een aantal zeer moeilijk opvoedbare kinderen be- De pleeggezinnen, zowel in als buiten de stad, werden regelmatig bezocht door de sociaal paedago- gisch hoofdambtenaar, die controle uitoefende. Ambtenaren van de onderafdeling werden door de kinderrechter tot gezinsvoogden benoemd. Uit de gezinsvoogdij werden in het verslagjaar 30 pupillen afgeschreven. Aan het eind van het verslagjaar ston den nog 121 pupillen onder gezinsvoogdij. Hiervan werden 47 pupillen voor rekening van de Staat in inrichtingen verzorgd. De redenen, waarom patiënten in 1954 werden afgeschreven, waren: sociaal herstel 12; opneming en heropneming in een gesticht, mislukt proefverlof 20; overlijden 5; vertrek uit de Gemeente 27; opneming in een inrich ting voor maatschappelijk ongeschikten 3; houding patiënt en/of familie 19; insluiting in de gevangenis 13; overgedragen aan onderafdeling voor- en nazorg buitengewoon lager onderwijs 1. Ingeschreven op 1 Januari In de loop van het jaar ingeschreven Jeugdpsychiatrie. Op 15 October 1954 werd de onderafdeling jeugd psychiatrie ingesteld. Een deel van het werk, dat nu door de onderaf deling jeugdpsychiatrie wordt verricht, werd in de voorafgaande jaren verricht door de onderafdeling voor- en nazorg geestelijk gestoorden. Van laatstgenoemde onderafdeling werden door de onderafdeling jeugdpsychiatrie in totaal 59 jongens en meisjes overgenomen. Ingeschreven werden 160 jeugdigen, afgevoerd 83. Op 31 December 1954 had de onderafdeling 136 jongens en meisjes onder haar hoede. Naar het Medisch-Paedagogisch Bureau werden 28 kinderen verwezen, naar het R.K. Medisch Pae Ij I neden de schoolleeftijd is mede ingeschreven bij de onderafdeling jeugdpsychiatrie. Een gering aantal kinderen dat een school voor gewoon lager onderwijs bezoekt en dat is ingeschre ven bij de onderafdeling jeugdpsychiatrie, wordt ook bezocht door de ambtenaren van de onderafdeling buitengewoon lager onderwijs. 1954 298 93 391 100 1953 452 120 572 274 De debiele psychopathen zijn als in vorige ja ren in de hierna volgende aantallen opgenomen. De psychopathie vormt het kernprobleem van de zorg, terwijl daarnaast verstandelijke tekorten aanwezig zijn. Gegevens over de psychopathische debielen zijn begrepen onder het gedeelte van dit verslag, dat han delt over voor- en nazorg buitengewoon lager on derwijs. De diagnose psychopathie werd in het algemeen eerst gesteld op 18-jarige leeftijd. In 1954 omvatte de voor- en nazorg de volgende aantallen. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 16 Psychopathenzorg. (Voor- en nazorg.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 263