19 E. HEYSTEK. 17 De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Openbare scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De jongensschool had ook in 1954 nog met gebrek aan plaatsruimte te kampen- Aan de meisjesschool was geen sprake van plaatsgebrek, maar wel was de school groeiende, zodat aan het eind van het verslag jaar met drie in plaats van met twee groepen leer lingen werd gewerkt. Het candidatenonderzoek voor beide scholen om vatte 74 (v.j. 60) leerlingen, van wie er 52 (v.j. 44) wèl en 22 (v.j. 16) niet werden toegelaten. Van de 52 toegelaten leerlingen moesten 9 jongens (v.j. 3) op een wachtlijst worden geplaatst; 43 leer lingen (v.j. 41) werden wèl geplaatst. In het totaal bedrag der uitgaven is begrepen een bedrag groot 1.289,92, verantwoord onder volgno. 4 van 1955, terwijl van de ontvangsten een bedrag van 14.951is verantwoord onder volgno. 5 van 1955. dagogisch Bureau 6. De verhouding met beide bu reaux was uitstekend. Een psychiater, een psychologe en een verpleegster zijn, gedurende een deel van hun tijd, werkzaam in de openbare school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en de openbare school voor partieel de fecten. Het candidatenonderzoek voor deze school om vatte in 1954 118 (v.j. 86) leerlingen, van wie er 84 (v.j. 67) wèl en 34 (v.j. 19) niet tot de school werden toegelaten. Van de 84 toegelaten candidaten konden er 60 (v.j. 22) worden geplaatst, zodat op het eind van het verslagjaar nog 24 kinderen op plaatsing wachtten. Begin 1954 bestond de school uit 9 groepen (klas sen); in de loop van het jaar kwamen er 4 nieuwe bij, welke in het pand Bezemstraat 3 werden geves tigd. De school telde eind 1954 dertien groepen met in totaal 208 leerlingen. Voor een didactisch en paedagogisch verantwoorde werkwijze is een dergelijk aantal echter te groot. Gedurende drie periodes van drie maanden ver toefde een groep van 14 jongens in een kamp voor leerlingen van scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen te Steenwijkerwold. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Openbare school voor partieel defecten. Uitgaven. Ontvangsten. Afdeling. Totaal. d. g- f 1.747.455.58 434.489.47 f 1.312.966.11 Totaal Algemene Dienst Geneeskundige Dienst Gezondheidsdienst: afd. Kinderbescherming Gezondsheidsdienstafd. Schooltandverzorging Gezondheidsdienst: afd. Volksgezondheid Geestelijke Volksgezondheid: onderafd. Psychiatrie Geestelijke Volksgezondheid: onderafd. Nazorg b.l.o. 85.036.63 712.184.81 395.657.77 151.886.55 165.911.94 168.581.83 69.196.05 303.833,31 7.136.60 6.560.84 53.616.63 58.043.29 4.298.80 85.036.63 408.351.50 388.521.17 145.325.71 112.295.31 109.538.54 63.897.25 ƒ- a. b. Financieel overzicht over het jaar 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 264