i i h M1 a;i s i 1 I 1 i GEMEENTEZIEKENHUIZEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. II. PERSONEEL. I. BEHEER. De Gemeenteziekenhuizen worden beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen. Aan het einde van het ver slagjaar bestond deze Commissie uit mevrouw E. van den Bosch-De Jongh, mevrouw A. C. Mayer-Landmann en de heren H. Smitskamp, H. Swart, A. C. Toet en A. C. M. Weijters. Voorzitter was de heer C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken. III. GEBOUWEN. Aan de gebouwen hadden de gebruikelijke dage lijkse herstellingen plaats. Met betrekking tot de brandveiligheid in de gebou wen van het Zuidwalziekenhuis werden besprekingen gevoerd met de Commandant van de Brandweer, nl. met het oog op het treffen van die voorzieningen, welke nodig zijn om in geval van brand enigermate verzekerd te zijn van een evacuatie van patiënten in brand- en rookvrije trappenhuizen. Het aanbrengen van de nodige voorzieningen kan echter slechts zeer geleidelijk geschieden, aangezien bij een gelijktijdige uitvoering de verpleging en behandeling van patiënten ernstig zouden worden bemoeilijkt. Teneinde een aanvang te kunnen maken met de uitvoering van die voorzieningen, welke als de meest urgente zijn aan te merken, werd voor dit doel het nodige crediet beschikbaar gesteld. Reeds in 1953 werd door Burgemeester en Wet houders machtiging verleend voor de inwendige ver andering van de barakken I en II op het terrein van het Ziekenhuis Zuidwal. Nadere besprekingen met de betrokken medici hebben evenwel tot de slotsom geleid, dat een verandering, zoals deze oorspronkelijk was gedacht, het vraagstuk van de isolering van een groter aantal lijders aan besmettelijke ziekten niet op afdoende wijze zou oplossen. Het optreden van alas- trim in onze stad (zie onder Medische- en Verplegings dienst) heeft bewezen, hoe dringend noodzakelijk het is over voldoende isoleerkamers in een barak te kun nen beschikken. De thans als uitvloeisel van de nadere overwegingen tot stand gekomen infectie-afdeling, met boxen voor 24 patiënten, voldoet aan hoge eisen. Plannen zijn ontworpen voor de noodzakelijk ge worden verbetering van zaal 2 met aanhorigheid. Teneinde in het gemis van een behoorlijke schaft- gelegenheid voor het mannelijk huishoudelijk perso neel te voorzien werd een plan gemaakt om een ge deelte van de zolder in het Oude Gebouw voor dit doel te verbouwen en in te richten. Het instrumentarium van de verschillende medische afdelingen en van de laboratoria, de hulpmiddelen ten dienste van de keuken, de technische en huis houdelijke diensten werden naar behoefte aangevuld en uitgebreid. IV. MEDISCHE- EN VERPLEGINGSDIENST. Het aantal verpleegdagen in 1954 vertoonde in vergelijking met dat van het vorig jaar een daling met 11 926 dagen; de aantallen van 1953 en 1954 waren onderscheidenlijk 299 688 en 287 762, hetgeen in verband met de langdurige sluiting der Gemeente ziekenhuizen wegens alastrim geen verwondering kan wekken. Si Totaal 1 048 1 1 Medische dienst Verplegingsdienst Huishoudelijke dienst Administratieve dienst Technische dienst Personeel, in dienst voor het onderhoud van inventarissen enz Personeel linnenkamer c.a 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 484 431 348 326 330 320 341 375 411 466 504 528 508 423 425 498 504 509 515 525 517 527 515 244 226 180 168 167 168 170 175 180 187 211 231 214 220 200 206 217 226 239 249 248 240 237 28 28 24 21 21 21 20 20 24 27 29 30 32 33 34 33 37 37 37 37 35 35 35 13 12 10 9 9 9 9 14 13 12 11 11 11 11 10 9 10 13 13 13 13 13 13 27 27 24 21 20 19 17 17 18 18 20 21 22 21 26 25 28 32 27 26 27 27 27 987 1 177 933 1 213 807 1 213 817 1 100 826 1 110 835 1 102 814 1 040 823 1 040 794 1 050 821 788 1 020 167 515 237 35 26 880 880 880 880 880 Sterkte op 31 December 1954. •8 o 13 27 1 020 5 rz 3 8 c C. tö J- 875 800 653 613 616 607 626 672 723 798 870 921 2) 1 096 1 300 895 818 811 893 925 953 976 1005 1008 1015 1020 790 1 038 717 1 038 631 592 614 623 676 760 1 000 817 1 108 942 1 155 1 085 1 176 54 54 48 50 51 52 51 53 59 70 77 81 85 85 91 101 107 113 121 130 141 146 167 en bedden. Overzicht personeelssterkte, aantal verpleegdagen Gemiddeld per dag Toestand van gebouwen, inrichtingen, inventaris enz. 5 BIJLAGE 20 24 21 18 17 17 17 17 17 17 17 18 19 23 24 24 21 21 22 23 25 27 27 26 1) Bovendien gemiddeld 7 verpleegsters in de Gemeentelijke Verzorgings huizen. 2) 13 personen werden gedetacheerd by het Evacuatiebureau en 2 personen bij het Bureau Afvoer Burgerbevolking. 3) Bijzondere opmerkingen: Gezamenlijke sterkte voor ziekenhuis Zuidwal, barakken Zusterstraat, noodziekenhuizen Naarderstraat 98 en Bezemstraat 1-3 en ziekenhuis voor chronische patiënten, Laan van Meerdervoort 112. 10 November 1943 ziekenhuis voor chronische patiënten geëvacueerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 265