20 2 In Februari deed de nieuwe internist, Dr.P.S. Blom, zijn intrede in het Gemeenteziekenhuis, als opvolger van Dr. van Wely. Laatstgenoemde werd bereid ge vonden als waarnemend geneesheer-directeur de plaats van Dr. Verspyck in te nemen, die door ziekte zijn functie niet kon vervullen. De wijze, waarop Dr. van Wely zich van deze taak heeft gekweten, verdient grote dankbaarheid en hoge waardering. Bij het uitbreken van paratyphus in de gemeente Katwijk in September van dit jaar, werden, in verband met het ontbreken van voldoende verpleeggelegenheid in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, in overleg met de Inspectie van de Volksgezondheid, 10 lijders aan deze ziekte uit Katwijk en omgeving in het Zuid- walziekenhuis opgenomen. Ten vervolge op hetgeen ten aanzien van de alas- trim-epidemie reeds in het vorig jaarverslag werd medegedeeld, kan omtrent het verloop van de epi demie het volgende worden vermeld. Nadat op 14 Januari het gehele ziekenhuis en de poliklinieken gesloten waren, werd het op 25 Januari mogelijk geacht, de poliklinieken, welke geheel van het ziekenhuis werden afgesloten, weer te openen, om de medische verzorging in ’s-Gravenhage niet in gevaar te brengen. Op 1 Februari werden wederom pa tiënten toegelaten en ontslagen; ook de poliklinieken, welke zich in het ziekenhuis bevinden, namen van die datum af weer patiënten aan. Op 20 Januari kon den de patiënten, verpleegd op afdelingen, waarvoor geen reden was aan te nemen, dat deze besmet wa ren - na recente geslaagde herinenting (na 1 week) - worden ontslagen; ongevaccineerden konden 27 Ja nuari het ziekenhuis verlaten. Als besmette afdelingen werden beschouwd: de Met de directie van het Juliana-Kinderziekenhuis hier ter stede werd een regeling getroffen om van 1 October af - voorlopig gedurende 10 uur per week - een aan dat ziekenhuis verbonden kinderarts bij de Gemeenteziekenhuizen werkzaam te stellen. Op 1 September verliet de neuroloog-psychiater Dr. J. W. G. ter Braak de dienst der Gemeentezieken huizen, in verband met zijn benoeming tot hoofd van de neurologische afdeling van het Gemeente ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam. Tot zijn opvolger werd benoemd Dr. A. Verjaal, als neuro loog verbonden aan de Maria-Stichting te Haarlem, het Diaconessenhuis aldaar en het Marine-Hospitaal te Overveen. Dr. Verjaal zal op 1 Januari 1955 in functie treden. In afwachting van diens komst werd de taak van Dr. ter Braak waargenomen door de aan de afdeling verbonden hulpgeneesheer Th. P. J. M. Pijnenburg. Ten aanzien van de epidemie van geslachtsziekten en besmettelijke huidziekten, welke in de eerste jaren na de bevrijding haar stempel op het werk drukte, kan worden medegedeeld, dat deze overwonnen is. In 1946 nl. bedroeg het aantal nieuwe patiënten, dat aan verse syphilis bleek te lijden, 182, in 1954 nul. Het aantal scabiespatiënten liep terug van meer dan 400 per week tot 2 in het verslagjaar. Wel eiste de behandeling van gedurende de epidemie met syphi lis besmette, maar onvoldoende behandelde, patiënten alle aandacht; bij het onder behandeling houden van deze patiënten was er de zeer gewaardeerde hulp van de maatschappelijke werksters. Door een en ander zijn de nabehandelingpoliklinieken voor het ziekenhuis kostbaar; zij vervullen echter een zeer belangrijke sociale taak, terwijl voor de gemeenschap vele kosten door invaliditeit voorkomen worden. Het is immers nog altijd niet zó, dat met enkele penicillinekuren alle late gevolgen van deze chronische infectieziekte voor komen kunnen worden. Naast het gewone dermatologische werk werd bij zondere aandacht besteed aan de bestudering en voor koming van de beroepseczemen, aan de bestrijding van schimmelziekten van huid en nagels en aan de vroegtijdige herkenning en behandeling van huid kanker. Voor de uiterst moeilijke behandeling van de nagelschimmels werd een studiereis naar München gemaakt. Hoewel het probleem nog niet opgelost is, schijnt het werk van Dr. Bottger op dit gebied toch vruchten te zullen opleveren. Het is hierbij van groot belang, dat aan de dermatologische afdeling een van de weinige gespecialiseerde schimmellaboratoria van Nederland verbonden is. Dit laboratorium kon wor den ingericht dank zij de vroegere studiereizen van assistenten van de afdeling naar Parijs en Antwerpen onderscheidenlijk naar de doktoren Rivallier en Van Breuseghem. Voor de behandeling van de huidcarcinomen werd een methode uitgewerkt, waarbij gebruik gemaakt werd van een Röntgenbuis met berylliumvenster. Hierover werd gerapporteerd op het symposium van de Nederlandse Dermatologen-Vereniging; ook wor den de resultaten verwerkt in de statistiek van de Nederlandse Kankerregistratie. De afdeling mocht in Maart de 139ste vergadering van de Nederlandse Dermatologen-Vereniging ont vangen. Verder waren er verschillende buitenlandse gasten: Prof. Marchionini uit München en enige Aziatische bursalen van de World Health Organiza tion; laatstgenoemden kwamen van de gebruikte methoden bij de bestrijding der geslachtsziekten ken nis nemen. Dr. Kvorning uit Kopenhagen kwam in verband met de nieuwe uitgaaf van de Deense Phar- macopee ons zalvensysteem bestuderen. Een grote aanwinst voor de afdeling is het Zeiss- microprojectie-apparaat, dat een intensieve en vrucht bare studie van de pathologische anatomie van de huid mogelijk maakt. Op 6 Juli promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de geneeskunde de hulpgenees heer R. Donner, na verdediging van het proefschrift „De osteogene reuzenceltumor”. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 266