17 Het aantal ongevallen in de verzekeringsplichtige bedrijven der Gemeente bedroeg 1 712. Onder het gemeentepersoneel werden geldinzame lingen gehouden ten behoeve van de Stichting 1940 1945, het Uniformfonds van de Blinden-Muziekver- eniging „Kunst naar Kracht” en de actie Vluchtelin genhulp 1954. Het totale aantal ziekmeldingen van leden van het Gemeentepersoneel (het Politiepersoneel niet inbegre pen) bedroeg 14 026, waaronder 5 686 gevallen van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 arbeidsdagen) was voor mannen 5,6 voor vrouwen 6,2, voor mannen en vrouwen te zamen 5,7. De Gemeenteraad besloot bij besluit van: 18 Januari 1954 (Bijlage 26) tot aanwijzing van de Gemeentelijke Drukkerij als afzonderlijke tak van dienst per 1 Januari 1953 en tot wijziging van de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven der gemeente ’s-Gravenhage; 1954 en de Verordening aanpassingstoeslag pen sioenen 1954. Tegelijkertijd onderging de Kinder- toelageverordening voor gepensionneerden wijziging. Met ingang van 1 April 1954 werd het Centraal- Overlegbesluit zodanig gewijzigd, dat in de Centrale Commissie van Overleg tevens leden van de afdeling ’s-Gravenhage van het Ambtenarencentrum zitting konden nemen. Het Dienstcommissiebesluit werd op overeenkomstige wijze veranderd. De hoofdambtenaar belast met de bedrijfskader- training, heeft in het verslagjaar een 15-tal cursussen over werkinstructie geleid, waaraan leidinggevende functionarissen van enige bedrijven en van de secre tarie hebben deelgenomen. De belangstelling voor de instructiemethode is gewekt en vindt bij diverse af delingen volledige toepassing. Burgemeester en Wethouders besloten tot ophef fing van de Zuiveringscommissie voor het personeel der gemeente ’s-Gravenhage mede optredende als ad viescommissie inzake (her)plaatsing van politieke de linquenten en personen die krachtens een der zuive ringsbesluiten zijn ontslagen, welker werkzaamheden allengs sterk in om vang waren afgenomen. De reste rende werkzaamheden werden in hoofdzaak overge dragen aan de Commissie Zedelijk Gedrag (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Gemeentedienst). Tak van dienst. Directeur. Administrateur. S. P. Hoekema 1- 3-48 A. Arink 1-12-47 P. A. Frequin l- 1-47 Ongevallenverzekering. F. C. H. Böhmermann. J. A. van den Boogert E. Hofmeijer M. de Bruyn S. L. Achilles F. Kruuk Datum van in diensttreding als zodanig. 1-10-46 16-11-32 1- 5-54 1- 3-38 1- 7-48 1- 1-55 1- 1-47 1-11-41 1- 1-55 Ziekte onder het Gemeentepersoneel. 1- 8-54 1- 6-49 1- 5-41 1- 8-50 1- 1-47 W. J. de Wijs. Th. A. van Hilst V. P. L. Laforêt M. Maris J. C. Wijthoff A. Annotée 1-11-49 1-10-47 1-12-45 1-12-51 A. M. Koolwijk J. Kaal W. A. Engels 1- 1-55 1- 1-53 1-10-38 1- 6-49 23- 9-41 15-10-46 1- 8-52 1- 9-46 1- 8-47 1- 5-27 15- 2-35 1-11-42 1- 6-51 1- 9-48 1- 8-45 1-10-52 3- 2-25 1-10-38 1- 9-53 1-12-54 16- 3-54 1- 9-45 1- 8-37 1- 2-46 1- 8-50 1-10-46 1-11-46 I G. H. J. Berckenkamp Mr. L. J. F. Wijsenbeek .1. A. Nijkamp G. van den Beukel G. J. van Leersum vacature Dr. P. J. Platteel Dr. Ir. F. Bakker Schut Organisatie van bedrijven en diensten. Datum van in diensttreding als zodanig. Accountantsdienst Apotheek Archief. Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Drukkerij Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheids dienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen. Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Museum voor het Onderwijs Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten School- en Kindertuinen Schoolkinderzorg Schouwburg (Kon.) Slachthuis Sociale Belangen Wederopbouwen Stadsontwikkeling i Werklozenzorg en Personeelsvoor- ziening Woningdienst Ziekenhuizen Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1955. J. J. Riem Vis J. F. Kok H. M. Mensonides (archivaris) M. C. Bekink Mej. J. M. Smelik Ir. K. Dees H. L. Kooper D. E. Nieborg (beheerder). Ir. A. J. Gurck Ir. H. F. A. Roodenburg. I Ir. E. H. Berkhuijsen J. G. W. Bolomey J. A. Putto, arts Ir. J. P. van der Ploeg H. E. Nottrot C. A. Taselaar F. Bekink j Dr. W. Meijer Dr. J. W. B. van der Stigchel j S. G. A. Doorenbos P. de Graaffj R. P. Baas Ir. H. G. C. Cohen Stuart Jhr. P. H. Verspyck In zijn hoedanigheid van hoofd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie beheerder van de Drukkerij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 26