20 2. 3. 4. 6 Deze voedingsbodem is vrij spoedig geïnfecteerd, hetgeen bij de routinebepalingen het resultaat on betrouwbaar maakt. De resultaten waren bovendien niet goed te repro duceren. Voor een deel kan dit verklaard worden door de onstabiliteit van de antibiotica. Merk waardig was, dat het I. N. H. (isonicotyl hydro- zide) dit verschijnsel in hoge mate vertoonde. Het aanpassen van de stam, die gewend was aan de vaste bodem, op deze vloeibare bodem, duurde vrij lang, waardoor de resultaten van de resisten ties zeer laat bekend werden. In alle laboratoria heeft men dus gezocht naar een bruikbare bodem. De voedingsbodem volgens Loe wenstein, die gebruikt wordt voor de isolatie, is niet geschikt voor deze resistentiebepalingen, omdat bij de bereiding verhitting tot 90°C plaats vindt, waar bij het antibioticum vernietigd wordt. Het streptomycine en P.A.S. (para aminosalicyl- zuur) worden vernietigd bij deze temperatuur. Een zeer goede voedingsbodem is de bodem van Herrold gebleken. Deze bodem is vrij ingewikkeld van samenstelling en vereist een bijzondere wijze van bereiding, die nogal bewerkelijk is. De vastheid van deze bodem wordt verkregen door het gebruik van agar. Maar tevens wordt hierin gebruik gemaakt van eiwit. Deze beide mengsels moeten nu bij een bepaalde temperatuur gemengd worden. Verschilt de tempera tuur van beide mengsels iets, dan mislukt de bodem. Al deze moeilijkheden zijn waard overwonnen te worden, omdat het een zeer goede bodem voor de gevoeligheidsbepaling is gebleken. Aan deze bodem worden nu de chemotherapeutica in verschillende concentraties toegevoegd, waarbij deze hoeveelheden zó gekozen worden, dat daarbij de concentratie, die in het bloed van de mens bereikt kan worden, als voornaamste geldt. Voor streptomycine, waarvan de concentratie van 20 gamma per m.l. bereikt kan worden, is de reeks: 2, 5, 10, 20, 50, 100 en 1000 gamma per m.l. in ge bruik. Voor P.A.S., waarvan een concentratie van 50 gamma per m.l. bereikt kan worden, is de reeks: l, 5, 10, 50, 100 en 1000 gamma per m.l. in gebruik. Voor I.N.H. met een concentratie van 5 gamma per m. l. is de reeks: ló, 1, 5, 10, 50 en 100 in gebruik. Soms wordt ook voor het Contaben en Viomycine een resistentiebepaling gevraagd, wanneer de stam ongevoelig (resistent) is tegenover de genoemde drie stoffen. Over het Contaben en Viomycine is nog niet met zekerheid bekend, welke concentraties in het bloed voorkomen, zodat tot heden een vrij lange reeks in gebruik is. Voordat tot de definitieve toepassing van deze voe dingsbodem in het routine-onderzoek is overgegaan, is deze methodiek met het Herroldmedium enige tijd toegepast naast de oude bepaling met de Dubos- voedingsbodem. Over het algemeen is wel gebleken, dat met de voedingsbodem van Dubos te gunstige uitkomsten werden verkregen. Met de Herroldvoedingsbodem is voor de resisten tiebepaling van tuberkelbacteriën zeker een verbete ring gebracht. Overzicht van het aantal onderzoekingen, verricht in het Laboratorium van de Interne Afdeling (Dr. G. Blomhert) in het jaar 1954. Chemische bepalingen: totaal eiwit en vlokkingen alkalische phosphatase zure phosphatase bilirubine calcium serum calcium urine calcium faeces ureum bloed cholesterine (totaal) Urine: Faeces: VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 4 866 3 496 5 239 16 535 3 952 375 22 590 797 35 4 137 235 6 5 7 10 4 524 170 154 172 549 49 4 2 594 36 2 026 1 661 368 390 100 16 3 127 112 26 1 022 63 1 017 1 015 1 015 55 1 158 25 39 40 38 2 3 238 3 128 14 690 226 17 11 19 287 30 2 171 cholesterine (esters) chloride serum chloride urine alkali reserve kalium natrium eiwit spectrum ureaclearance urinezuur in urine urinezuur in serum ureum urine phosphaat P.A.S. - of salicylspiegel congo rood proef broomsulfaleïne curve vetbalans in faeces diastase urine bloedsuiker bloedsuikercurve glucose in liquor Nonne en Pandy, cellen tellen in liquor quantitatief glucose in urine galactoseproef phenolroodproef concentratieproef soortelijk gewicht reactie albumen reductie urobiline bilirubine aceton diaceetzuur indican sediment eiwit quantitatief (Esbach) diazo reactie gistproef in urine eiwit van Bence Jones ozazonproef benzidine reactie bilirubine urobiline wormeieren vertering cysten spectroscopisch onderzoek gistproef gefract. maagonderzoek duodenum sondage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 270