20 11 De Geneesheer-Directeur, Jhr P. H. VERSPYCK. 3de klasse 14,20 per dag. De tarieven voor de ver zorging van gezonde zuigelingen en voor verloskun dige hulp en verpleging bij normale bevallingen wer den bij deze gelegenheid niet verhoogd. Als uitvloeisel van daaromtrent gevoerd onderling overleg worden de maaltijden ten behoeve van de kinderen der buitenschool Doorniksestraat en der openluchtschool „Leyenburg” van 1 Maart af ver zorgd door de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkin- derzorg. Tot dusver - nl. gedurende ruim 20 jaren - hadden de Gemeenteziekenhuizen zich met de berei ding van deze maaltijden belast. In de loop van de maand April werd - door tussen komst van het Gemeentelijk Centraal Museum te Utrecht - van Mr. G. P. van Tienhoven het geschil derd portret in bruikleen ontvangen van Dr. G. P. van Tienhoven, die in de jaren 1868 - 1876 en 1879 - 1891 Geneesheer-Directeur van ons ziekenhuis is ge weest. Het portret heeft een waardige plaats gekregen in de hall van het Zuidwalziekenhuis. Het jaar 1954 is rijk geweest aan emoties en be langrijke gebeurtenissen. De alastrimepidemie heeft van de medische en de verplegingsdienst het uiterste gevergd. Toch moet nogmaals achteraf grote waar dering worden geuit voor het vele goede werk, dat onder zo moeilijke omstandigheden werd gedaan. Hierbij valt speciaal te denken aan de ingewikkelde organisatorische maatregelen, welke met grote voort varendheid werden getroffen. Ook dit jaar heeft weer ten overvloede doen gevoe len, dat de behoefte aan een nieuw ziekenhuis steeds stringenter wordt. Het is onmogelijk de moderne ge neeskunde volgens de regelen der kunst te blijven uitoefenen in een zo ouderwets en onpractisch gebou wenagglomeraat als de Gemeenteziekenhuizen heden ten dage zijn. Des te meer eerbied bestaat voor de toewijding en de goede geest van het personeel, dat zonder te klagen over de ouderwetse omstandigheden op voorbeeldige wijze zijn plicht vervult. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 275