1 1 1 MOll Hli iIJi JiKJ I n 20 1 I 1 H s as 1 s o s s n *1 Is 11X11 I IÉ I I III I I g I IS I I 8 I I I I SS22 a -H .3 13 1 2 2 s f2 I o 2 3 o 8 8 CM 5 2 8 *“3 8 i 5 a 2 Is I I I fs 0 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN s© o xf CM 00 Os s© O O' w» co m Os rO so cm r- •’t O 'CO'Tt>inr-irr-ir1 '^ON(NX’tcrir'\D O n 'f ir^ =3 ■'t r-r*O’<t\©'©Ttxj- tj- co co »n O 00 co s© co s© CM O Tt CM cm eM CM Os 00 s© CM 00 CM co 00 ro rt CM Os CM Jz pc© s sl|'i c c 8 u re g s 8 !n CM •3 73 re O 00 c re s 8 _re 75 2 o •n IZS m m C4 »n Jj <0 -E 2 0) (V “P <v "c o a> .E <0 o s a> E Jfi u o. o a Z LU 0 Z T LU Z Q- o 3 <0 I CMF-Osr- CM OO 00 m -*os«neMr-''©os^«os Orfc^TfCMOmOss© CM— CM O Os ‘Cl S *3 -i sSsI Wil Ëg|J ^êli CM Q OS O O SO s© r*« m «TI OO QO I C" co I 1 CM ■’t «n M- j os s© CM r- i m CO CM OO Os s© .-i -X -J o -c S - - o.a o ■isovCwju.oa» x u. 2- o JU -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 277