20 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 7. Totaal 24.500,96 ƒ716.715,51 Totaal 21.059,80 3. 46.144,78 Totaal 5. Totaal 24.500,96 18 1. 2. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 62.724,49 96.516,84 368.936,55 54.589,49 4.963,58 56,06 22.504,15 2.086,44 22.998,54 21.840,44 1.521,53 519,18 154,97 77,77 0,30 386,77 1. 2. 3. 4. 109.841,92 19.142,64 1. 2. 3. 4. 5. 6. Voorts zijn op „Personeelslasten” de kosten van de door de afdeling Röntgen-diagnostiek verrichte keu ringen van het personeel ten bedrage van 2.697,50 geboekt, welke kosten in verhouding van de salarissen aan diverse kostendragers zijn toegerekend. In totaal werd dus een bedrag groot 790.058,75 intern verrekend; d.i. rond 79.300,meer dan in 1953. Met betrekking tot deze interne verrekeningen kan het volgende worden opgemerkt: Doordat de verschillende medische afdelingen, be halve voor de opgenomen patiënten ook diensten ver richten voor poliklinische ziekenfonds- en particuliere patiënten waarvoor vergoedingen worden be rekend is de mogelijkheid onder ogen gezien, of van deze medische afdelingen de baten en de lasten afzonderlijk tot uitdrukking zouden kunnen worden gebracht. Het is in de practijk uitermate moeilijk ge bleken voor een ziekenhuis tot enigszins verantwoorde normen voor de toerekening van kosten te komen. De gemeenschappelijke kosten zijn belangrijk en de ver bijzondering moet vaak plaats hebben op grond van onnauwkeurige gegevens van medici of hoofdverpleeg sters, welke gegevens primair niet voor de boekhou ding zijn bestemd. De aard van het bedrijf brengt nu eenmaal mede, dat de zieke mens vóór alles snel en goed moet worden geholpen en aan de administratieve verantwoording door administratief vaak onge schoold personeel kan daardoor in vele gevallen onvoldoende aandacht worden besteed. De steeds verdergaande specialisering in de medische weten schap brengt mede, dat in vele gevallen ten behoeve van één patiënt onderzoekingen moeten worden ver richt door de Röntgenafdeling, het bacteriologisch laboratorium, het afdelingslaboratorium, de afdeling voor grondstofwisselingsbepaling en de afdeling voor longfunctie-onderzoek. Een standaardcalculatie per patiënt is daardoor niet mogelijk, terwijl ook de om standigheden per onderzoek van patiënt tot patiënt verschillen. Behalve voor de toerekening van kosten ontbreken ook voor de toerekening van baten objectieve normen. Zo wordt b.v. na overboeking van een evenredig deel van de lasten naar „Poliklinieken” het restant van de kosten van de „Operatiekamers” in zijn geheel overgeboekt naar „Verpleging” en ditzelfde bedrag 1.686,25 161,50 93,— Deze personeelslasten zijn aan de volgende onderdelen toegerekend: Verpleging Operatiekamers Poliklinieken Röntgen-diagnostiek Röntgen-therapie Pathologisch-Anatomisch- Bacteriologisch Laboratorium Diversen De volgende afdelingen hebben medische diensten verricht ten behoeve van het inwonend personeel: Röntgen-diagnostiek Röntgen-therapie Poliklinieken Pathologisch-Anatomisch- Bacteriologisch Laboratorium Verpleging Art. IV. Het onderdeel „Poliklinieken” is belast voor de kosten van de volgende afdelingen wegens ten be hoeve van poliklinische patiënten verrichte diensten: Operatiekamers Pathologisch-Anatomisch- Bacteriologisch Laboratorium Afdelingslaboratoria Het nadelig saldo over 1954 bedroeg 1.953.009,24 of 163.028,31 meer dan over 1953 en 122.890,76 minder dan de gewijzigde begroting voor het jaar 1954. Het aantal verpleegdagen over 1954 bedroeg 287 762 of 11 926 minder dan over 1953 en 7 228 minder dan begroot was voor 1954. In verband met de berekening van het „all-in” tarief zijn de door de diverse medische afdelingen verrichte prestaties ten behoeve van de klinische pa tiënten door middel van een interne verrekening aan het onderdeel „Verpleging” toegerekend, aan de hand van de dagrapporten van deze medische afdelingen. Bovendien zijn de diensten, welke de diverse af delingen ten behoeve van elkaar hebben verricht, intern verrekend. De resultaten van deze toerekening zijn als volgt: Art. I. Het onderdeel „Verpleging” is belast voor de kosten van de volgende afdelingen: Röntgen-diagnostiek Röntgen-therapie Pathologisch-Anatomisch- Bacteriologisch Laboratorium Afdelingslaboratoria Operatiekamers Poliklinieken Afdeling Patho-Physiologie VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 282