20 542.650,— 300,— rond 542.350,— 156.500,— 79.125,— 6.850,— rond Totaal meer lasten 30.450,— 356.450,— rond 300,— ƒ356.150,— f 234.775,— Totaal 19 Art. Art. Art. Art. Art. als bate op het onderdeel „Operatiekamers” verant woord. Hiertegen zijn uit bedrijfseconomisch oogpunt wel bezwaren aan te voeren, doch ons ontbreekt een norm op grond waarvan kan worden bepaald hoe hoog de kosten van deze afdeling onder de gegeven omstandigheden hadden mogen zijn. Bij de Röntgen- afdelingen wordt voor de verrichtingen ten behoeve van klinische patiënten een bate geboekt op basis van het ziekenfondstarief, waartegenover het onderdeel „Verpleging” wordt gedebiteerd. Deze maatstaf is aangenomen, omdat de ziekenhuizen met een „all-out” tarief voor deze verrichtingen de door ons berekende vergoeding zouden ontvangen, doch wij zijn ons er zeer wel van bewust, dat het creëren van deze baten voor de genoemde afdelingen aanvechtbaar is, doch er staan ons geen betere normen ten dienste. Deze toerekening van baten zou minder problemen geven, wanneer het verpleegtarief geheel de kosten zou dekken; in een dergelijk geval zou men nl. aan elke medische afdeling het aandeel van deze afdeling in het verpleegtarief kunnen toerekenen. Thans is er echter een aanzienlijk verschil tussen de totale kosten en het tarief en men kan zich de vraag stellen op welk onderdeel het nadelig saldo tot uitdrukking moet komen. Mede op grond van het vorenstaande dienen de organisch verbijzonderde uitkomsten met grote voor zichtigheid te worden gehanteerd en hieruit mogen derhalve niet zonder meer conclusies worden ge trokken. De lasten over 1954 waren rond 542.350, hoger dan die over 1953. 40.750,— 63.200,— 30.050,— 63.050, 53.050,— 62.350,— 10.100,— 20.350,— 30.050,— Art. Art. 85.975,— 70.525,— Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Minder werd gevorderd voor: 1. Kapitaalslasten 3. Onderhoudskosten 4. Diverse verbruiksartikelen 6. Huisvestingskosten 7. Ingehouden emolumenten van het personeel: Meer ingehouden rond 167.900, 30.900,— Meer werd gevorderd voor: rond 309.300, 30.900,— 125,— 26.300,— 100,— 23.550,— 600,— 23.400,— Minder werd gevorderd voor: Art. VI. „Rouwkamer” Betreffende de vergelijking van de lasten met de categorisch opgestelde begroting over 1954 kan het volgende worden vermeld: Meer werd gevorderd voor: 2. Personeelslasten 5. Algemene kosten Minder bracht op: Art. VI. „Rouwkamer” rond 58.800, 97.700,— rond 18.625, De baten over 1954 waren rond 356.150, hoger dan die over 1953. Meer brachten op: I. „Verpleging” II. „Operatiekamers” III. „Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium” IV. „Poliklinieken”. V. „Röntgenafdelingen” Art. VII. „Ruimten verhuurd aan derden”. Art. VIII. „Diversen” I. „Verpleging” II. „Operatiekamers” III. „Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium” IV. „Poliklinieken”. V. „Röntgenafdelingen” VI. „Rouwkamer” Art. VIL „Ruimten verhuurd aan derden”. Art. VIII. „Diversen” I. „Verpleging” II. „Operatiekamers” III. „Pathologisch-Anato- misch-Bacteriologisch Laboratorium” IV. „Poliklinieken”. V. „Röntgenafdelingen” Art. VIL „Ruimten verhuurd aan derden”. Art. VIII. „Diversen” Betreffende de vergelijking van de baten met de begroting over 1954 kan het volgende worden ver meld: Meer werd opgebracht door: rond 60.500, 22.650,— 60.050, 34.400,— 300,— VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 99 4 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 283