20 a 20 De bijzondere baten bedroegen 57.177,07 of rond 4.800,minder dan de begroting. De hogere opbrengst aan verpleeggelden, verge leken met 1953, is een gevolg van het feit, dat de per 1 October 1953 ingevoerde tariefsverhoging het ge hele jaar 1954 heeft doorgewerkt, terwijl op 1 October 1954 een verhoging van de tarieven met 0,45 heeft plaatsgehad, met uitzondering van het tarief voor babies en het kraamtarief. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond 306.500,en verminderde door afschrijving met rond 243.400,en door vermindering van de voorraden met rond 27.000, De totale kosten van het gehele ziekenhuisuitge drukt per verpleegdag, bedroegen over 1954 19,988, inclusief huren, renten en afschrijvingen; over 1953 bedroegen deze kosten 18,01. Zonder huren, renten en afschrijvingen waren deze bedragen voor 1954 18,33 en voor 1953 16,522. De kosten der verpleging, uitgedrukt per verpleeg dag, bedroegen over 1954 18,06 tegen 16,31 in 1953. De kosten per verpleegdag zijn ongunstig beïnvloed door de teruggang van het aantal verpleegdagen, aan gezien een belangrijk deel van de kosten tot de constante behoren. Alleen reeds het verschil in perso neelslasten tussen 1953 en 1954 bedroeg per ver pleegdag 1,74. De bijzondere lasten bedroegen 45.546,14 of rond 36.600,meer dan de begroting. Ter verklaring van deze overschrijding diene het volgende. De in 1954 uitbetaalde vacantietoelage, ten be drage van rond 62.750,is in eerste aanleg geheel ten laste van 1954 geboekt. Op gelijke wijze is de vacantietoelage in de voor gaande dienstjaren verantwoord. Bij de invoering van de Regeling Vacantietoelage per 1 April 1954 werd bepaald dat de in enig dienst jaar uitbetaalde vacantietoelage berekend wordt over de wedde, genoten in het tijdvak van 1 Juni van het voorgaande dienstjaar tot 1 Juni van het lopende dienstjaar. Als gevolg van dit voorschrift is per 31 December 1954 alsnog 7 maanden vacantietoelage in het credit van de balans geboekt. Teneinde te voorkomen, dat op het dienstjaar 1954 in afwijking met de begroting 19 maanden vacantie toelage op de personeelslasten zouden drukken, is in overleg met de Directeur van Financiën 7/12 van de in 1954 uitbetaalde vacantietoelage of rond 36.600, op bijzondere lasten geboekt. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 284