3 445 (69,1 pCt.) waarvoor leges zijn betaald, HOOFDSTUK II. BEVOLKING. Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande 19 De heffing van rechten en leges van stukken van de Burgerlijke Stand bracht op 31.523,50. In de gemeente ’s-Gravenhage werden 4 982 huwe lijken gesloten, waarvan 1 537 (30,9 pCt.) kosteloos 28 Juni 1954 (Bijlage 371) tot vervanging van twee gashouders op het terrein aan de Gaslaan; 12 Juli 1954 (Bijlage 413) tot het in beginsel besluiten tot de uitvoering van voorzieningen aan het binnenhavencomplex te Scheveningen; 23 Augustus 1954 (Bijlage 520) tot opheffing van het Paedologisch Laboratorium en tot reorganisatie van de afdeling Geestelijke Volksgezondheid van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Loop der bevolking. Er huwden met andersgezinden van de in het huwelijk getreden: Ingevolge de verordening van 3 Juli 1934, rege lende de vergoeding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel der Gemeente voor het optreden als getuige bij huwelijksvoltrekkingen, werd over het jaar 1954 ontvangen 529. Aan de Armenraad (Sociale Raad) is afgedragen als opbrengst van de collecten bij de huwelijksvoltrek kingen ter Gemeentesecretarie van ’s-Gravenhage 13.529,98 en ter hulpsecretarie te Loosduinen 171,61, in totaal derhalve 13.701,59. Van de 4 982 huwelijken werden 2 147 wel en 2 835 niet gevolgd door godsdienstige plechtigheden. Het aantal huwelijken van personen van één geloof of overtuiging bedroeg 3 557; dat der huwelijken van personen van verschillend geloof of verschillende overtuiging 1 425. Van de voornaamste groepen zijn de cijfers: en gesplitst als volgt. 2) aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeling naar mannen en vrouwen. Totaal 122.122,50 12 615 24 476 3 209 +2 712 5 921 Totaal 5 750 5 401 II 151 f' 5, ,5 5> n Burgerlijke Stand. 0 Met inbegrip van 416 echtscheidingen van voor een buitenlandse ambte naar gehuwde Nederlanders; deze echtscheidingen worden uitsluitend in de gemeente ’s-Gravenhage behandeld en geregistreerd. 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 982 1 036 5 807 114 Hervormden Rooms-Katholieken Gereformeerden Evang.-Luthersen. Personen z. godsdienst 34 (49,3 472 (58,3 902 (32,8 pCt.); 733 (24,7 186 (28.4 69 (79,3 810 (25,2 M. 2 199 M. 5 604 146 94 53 225 49 243 17 1 684 580 21 394 83 M. 5 355 V. 2 349 V. 5 299 102 10,- 17,5 7,7 41,4 41,2 8,4 Totaal. 10 903 248 Totaal. 4 569 Totaal. 4 533 9> 5> 902 (49,4 1 120 (60,4 733 (39,6 235 (55,8 186 (44,2 9 (11,5 69 (88,5 1 199 (59,7 810 (40,3 424 (57,8 85 (45,7 101 (54,3 - - - - 35 (50,7 338 (41,7 9» M. V. Totaal 279 034 311721 590 755 Werkelijke bevolking op 1 Ja nuari 1954 Vermeerdering gedurende het jaar 1954: levend aan- m. v. Totaal, gegevenen 5 355 5 021 10 376 gevestigden 11 914 12 676 24 590 Aantal overledenen binnen de Gemeente: M. 2 184 levend aangegevenen levenloos Aantal huwelijken ingeschreven echtscheidingen1) Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners Levend aangegevenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken 2) M.i.v. 1 Mei 1954 zijn de tarieven a 10,—, 17,50, ƒ25,—, ƒ60,100,en 150,vervallen en de tarieven a 15, en 30,ingevoerd. 2 750 Hervormden 2 973 Rooms-Katholieken 656 Gerêformeerden 87 Evangelisah-Luthersen 3 208 pers, zonder godsdienst Hervormden met Herv924 (50,6 pCt); anderen Rooms-Katholieken met R.K. anderen Gereformeerden met Ger anderen Evangelisch-Luthersen met E.L. anderen Pers, zonder godsd. met p.z.g. anderen Totaal. 17 269 17 697 34 966 Vermindering gedurende het jaar 1954: M. v. overledenen. 2 199 2 370 vertrok kenen 11 861 2 huwelijken a f 150, Totaal. 14 060 14 985 29 045 Verschil tussen de vermeerdering en de vermindering Werkelijke bevolking op 31 Dec. 1954 282 243 314433 596 676 Meer levend aangegevenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigingsoverschot) Aantal geborenen binnen de Gemeente: Mannen. Vrouwen. 450 (49,9 pCt.) 452 (50,1 pCt.); 309 (42,2 424 (57,8 f 300,— 11.750,- 5.300,— 16.875,— 2.940,— 12.150,— 680,— 50.520,— 14.500,— 367,50 5.910,— 830,— „125,- 100,— 75,— 60,— 50,— 40,— 30,— 25,— 17,50 15,— 10,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 28