21 een beeld van deze ont- 1 GEMEENTEAPOTHEEK VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 69 70 72 89 77 103 127 142 164 158 169 179 184 192 61 61 65 77 64 90 92 103 116 103 110 120 127 135 Inleiding. In tegenstelling met het vorige jaar, toen veel aan dacht besteed moest worden aan bijzondere werkzaam heden, die verband hielden met de Rode-Kruis-hulp aan de overstroomde gebieden, was het jaar 1954 een jaar van intensieve arbeid aan de dagelijkse taak en aan de interne problemen, die samenhangen met de wel zeer snelle ontwikkeling op het gebied van de pharma- cotherapie. Ook in 1954 werden weer meer recepten gereedge maakt dan in het voorafgaande jaarditmaal een stij ging van 1,50 millioen tot 1,54 millioen. Men dient daarbij in aanmerking te nemen, dat de alastrimepi- demie in de eerste maanden van het jaar een verminde ring van het aantal verpleegdagen tengevolge heeft gehad, waardoor het aantal recepten nog enigermate gedrukt is. Overzien we de receptencijfers van de laatste jaren, dan valt wel sterk op, hoe bij een gelijkblijvend aantal verpleegdagen het aantal gereed te maken recep ten van jaar tot jaar blijft stijgen. Elke patiënt gebruikt steeds meer geneesmiddelen in korter tijdsverloop, wat ook wel begrijpelijk is gezien de veel intensievere be handelingsmethoden, die de moderne geneeskunde na de tweede wereldoorlog is gaan toepassen. Tegenover een aanzienlijk kortere gemiddelde verpleegduur staat dan ook een sterk gestegen verbruikscijfer voor medi camenten per verpleegdag. Onderstaand overzicht geeft wikkeling. Hieruit blijkt, dat berekend naar een gemiddelde over alle ziekenhuizen en klinieken het aantal recepten per verpleegdag sinds 1941 meer dan verdubbeld is, terwijl dit aantal in grote ziekenhuizen met uitge breide specialistische verzorging bijna verdrievoudigd is. Naast de invloed van het algemene prijspeil is deze intensieve pharmacotherapeutische behandeling één der oorzaken van de nog steeds toenemende kosten van genees- en verbandmiddelen per verpleegdag. Een ande re oorzaak is gelegen in de in vergelijking met vroeger wel uitzonderlijk hoge kosten van nieuwe geneesmid delen als penicilline, streptomycine, chloramphenicol, aureomycine en terramycine, cortison, corticotrophine e.d. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, volgen hierna enkele cijfers over het verbruik van deze middelen. Het penicillineverbruik steeg dit jaar slechts van 86 op 89,5 milliard eenheden (waarde 200.000). Het streptomycineverbruik nam sterk toe van 33 kg tot 49,4 kg (waarde ƒ73,600). Naast de oorspronkelijke indicatie, t.w. tuberculose, wordt het de laatste jaren ook als meer algemeen antibioticum, in combinatie met penicilline toegepast. Onder de,indruk van mogelijke gevaren daalde het verbruik van chloramphenicol in 1953. Nu men zich hierover echter een beter oordeel heeft kunnen vormen, wordt het weer veelvuldiger voorgeschreven; in het verslagjaar was het verbruik 20,9 kg (waarde 29.100) tegenover 14 kg in 1953. Aureomycine en terramycine hebben als zg. breed- spectrum-antibiotica zeer snel ingang gevonden. In het verslagjaar kwam hier nog bij het nauw verwante achromycin tetracyn). Het verbruik van deze groep is echter niet meer zo sterk toegenomen. Tegen 11 kg in 1953 werd in 1954 13 kg verbruikt, voor een waarde van 108.800. Hiervan werd 0,7 kg in injectievorm een uitzonderlijk duur specialité gegeven (2 100 ampullen voor een bedrag van 30.800 tegenover 970 ampullen voor een bedrag van ƒ20.600 in 1953). Van de nieuwe antibiotica dient het erythromycine vermeld te worden, dat in 1953 zijn intrede deed en van belang is voor de behandeling van infecties van tegen penicilline resistente staphylococcen. Het ver bruik was in het verslagjaar evenwel nog gering, t.w. 2 475 tabletten (v.j. 225) voor een waarde van ƒ3.100. Vorig jaar deden eveneens hun intrede het viomycine, dat gebruikt wordt bij tuberculeuze aandoeningen en het polymyxine dat in het bijzonder bij de bestrijding van pseudomonas-infecties toepassing vindt. Van vio mycine werden in het verslagjaar 433 flacons a 1 gm gebruikt (v.j. 225) voor een waarde van 5.500, van polymyxine 22 flacons a 50 mg (v.j. 50 flessen) voor een waarde van 275, Te zamen vertegenwoordigen de antibiotica een aankoopwaarde van 420.400, overeenkomend met 39,2% van het totale bedrag voor geneesmiddelen. Door de aanzienlijke prijsdaling van penicilline ligt dit bedrag ondanks het wederom toegenomen verbruik van elk der antibiotica iets lager dan het cijfer over 1953 (ƒ423.000). BIJLAGE Aantal recepten van een groot zieken huis per 100 verpleegdagen. Gemiddeld aantal recepten (over alle ziekenhuizen en klinieken) per 100 verpleegdagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 292