21 f I I over het ver- intraveneuze 2 de ziekenhuizen en de behandeling van speciale bio chemische problemen voor de artsen, niet te zeer in het gedrang komt. Om al het werk in een zo dynamisch bedrijf als de Gemeenteapotheek goed te laten verlopen, heeft men nodig: goed personeel, een goede huisvesting en een goede organisatie. Wat het personeel betreft kan dankbaar vastgesteld worden, dat het ook in het afgelopen jaar goed en vol toewijding heeft gewerkt. De huisvesting is aanzienlijk verbeterd door het ingebruiknemen van een nabijgelegen pand voor het administratieve apparaat. De vrijgekomen ruimte in het hoofdgebouw gaf mogelijkheid om de pharmaceu- tische afdelingen en de laboratoria iets beter te huis vesten, ook al laten ruimte en indeling niet toe om tot een organisch en voldoend efficient geheel te komen. Wat het derde punt, de organisatie, betreft: bij het groeien van het bedrijf en het meer complex worden van de structuur neemt het aantal organisatorische pro blemen vanzelfsprekend toe. Op dit terrein zal nog veel verricht moeten worden. Ter nadere bestudering van de vraagstukken op dit gebied namen de directeur en het hoofd van de afdeling fabricage deel aan een cursus „bedrijfsorganisatie voor hoger leidinggevend personeel", georganiseerd door het Nederlands Insti tuut voor Efficiency. De werkzaamheden in het kader van de Gas- en radiatiedienst van de Bescherming Bevolking in de A-kring ’s-Gravenhage, Voorburg en Rijswijk bleven in het verslagjaar nog van beperkte omvang. Een groot aantal cursusavonden werd gegeven ter algemene oriëntering van B.B.-medewerkers op het gebied van de chemische oorlogsvoering en de atoom oorlog. Aan de landelijke organisatie Bescherming Bevol king werd wederom een aantal adviezen gegeven ten aanzien van de keuze, aanschaffing en het beheer van genees- en verbandmiddelen en medisch instrumen tarium. Op het in Mei te Amsterdam door de Nederlandse Stichting tot bevordering der chirurgische Wetenschap pen georganiseerd landelijk symposion over de genees kundige zorg in oorlogstijd en bij rampen hield de directeur een voordracht over „Het geneesmiddel in tijden van nood”. Tevens werd onder de titel „Materia Medica Minimalis” een overzicht uitgewerkt (om als bijlage op te nemen in het symposionverslag) van wat in oorlogstijd aan ge neesmiddelen in een ziekenhuis minimaal aanwezig zal dienen te zijn om in de wezenlijke behoefte op pharmacotherapeutisch gebied te kunnen voorzien. De werkzaamheden voor het Nederlandsche Roode Kruis beperkten zich tot het gereedmaken van kleine zendingen voor incidentele hulpverlening en het samen stellen van meer omvangrijke zendingen genees- en verbandmiddelen (resp. van 225 en 1 415 kg) voor hulp verlening aan de slachtoffers van de cycloon „Hazel” in Haïti en van een ramp in Iran. De omvang der verstrekkingen voor vloeistoftherapie, omvattende de flessen met zure-glu- cose-citraat-oplossing voor bloedtransfusie, de bioed- Vervangingsmiddelen (vnl. dextran), de gewone infusievloeistoffen (zoals physiologische zoutoplossing, Ringers vloeistof en glucose- resp. glucose-natrium- chloride-oplossingen) en de infusie-apparatuur (zoals drienaaldsystemen voor het afnemen van bloed en toe- dieningssystemen voor infusievloeistoffen) nam in 1954 wederom aanzienlijk toe. De kosten van dit ene onderdeel der pharmacothe- rapie waren niet minder dan 91.000, dit is 9% van het totaal bedrag voor geneesmiddelen. Tenslotte moge nog gewezen worden op de sterk toegenomen werkzaamheden der medisch-chemische afdeling. Het aantal onderzoekingen voor de zieken huizen op het gebied van de meer ingewikkelde klinisch- chemische bepalingen nam met 50% toe. In het bij zonder de veelvuldige kalium- en natriumbepalingen en het electrophoretisch onderzoek van serum-eiwitten vergden veel tijd. Er zal voor gewaakt dienen te worden, dat door een al te grote belasting met routine-onder- zoekingen de belangrijke functie van het laboratorium als adviesinstelling voor de afdelingslaboratoria vari Van de overige bijzonder dure geneesmiddelen die nen nog een drietal speciaal vermeld te worden. Het p.aminosalicylzuur (p.a.s.), waarvan het ver bruik ook dit jaar constant bleef (476 kg), maar dat nog verder in prijs daalde, vergde ditmaal slechts een bedrag van ƒ3.100 tegenover 12.000 in 1953. Van cortison nam het verbruik ook dit jaar weer aanzienlijk toe: er werd 310 gm gebruikt tegenover 187 gm in 1953; doordat het praeparaat dit jaar in de eigen fabrieksafdeling verwerkt kon worden, bleven de kosten echter beperkt tot een bedrag van f 9.700 (v.j. ƒ7.000). Ook cortrophine (A.C.T.H.) werd in enigszins gro tere hoeveelheid gebruikt (161 gm tegenover 136 gm in 1953); door prijsdaling verminderden evenwel de kosten van 26.€K>0 tot ƒ23.900. De bovengenoemde tien geneesmiddelen vertegen woordigen te zamen een bedrag van 462.400 (v.j. f 469.000). dit is 43,1 (v.j. 42,5%) van de totale post aankoop-geneesmiddelen, ten bedrage van 1.073.300. Enkele radio-actieve geneesmiddelen, die sedert 1952 regelmatig, zowel voor therapeutische als diagnostische doeleinden worden verstrekt, werden ook in het afge lopen jaar in vrijwel gelijke hoeveelheden afgeleverd met uitzondering van radio-actief jodium, waarvan een drievoudige hoeveelheid werd verbruikt. Te zamen werd voor een bedrag van 6.800 beschikbaar gesteld. Onderstaande tabel geeft een overzicht bruik in de laatste 3 jaren. VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. 95 1953. 1 553 230 147 40 65 1954. 1 070 millicurie 665 168 I K: Goud 1,8 Jood 131 Phospor 32 Radon Uzer 1952. 420 293 80 120

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 293