21 3 Het hoofd van de afdeling receptuur, mej. Dr. Honig, gaf evenals vorige jaren een tweetal elementaire cur sussen voor leerling-verpleegsters over het geneesmid del en wel in het Gemeenteziekenhuis en in de Diaco- nessen-inrichting Bronovo. Het wnd. hoofd van de medisch-chemische afdeling, Drs. Van Mulken, werd per 1 Juli 1954 benoemd tot biochemicus aan het ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, voorlopig voor een halve dagtaak; gedurende enkele jaren zal hij gelukkig nog, zij het als halve kracht, verbonden kunnen blijven aan onze medisch-chemische afdeling. Sedert 1950 bestaat er een afspraak met het Juliana- Kinderziekenhuis, dat de Gemeenteapotheek tegen een vast bedrag per jaar een biochemicus beschikbaar zal stellen om op te treden als adviseur voor het klinisch- chemisch laboratorium van dit ziekenhuis. Evenals in vorige jaren nam Drs. Van Mulken deze functie waar. Ook dit jaar gaf deze weer zijn medewerking aan de cursus tot opleiding van klinische analysten. Zoals gebruikelijk werd in de loop van het jaar weer een aantal belangstellenden ontvangen om de apotheek te bezichtigen, terwijl ook aan een beperkt aantal studenten weer gastvrijheid kon worden verleend om zich gedurende enkele weken meer vertrouwd te maken met de problemen van de practische pharmacie. Dit overzicht moge tenslotte besloten worden met het vermelden van enkele publicaties. In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde Dr. Harders in samenwerking met Dr. Francke, internist van het Nebo-Ziekenhuis, over on derzoekingen met behulp van radioactief ijzer inzake de ijzerstofwisseling bij multiple myeloom. Samen met Drs. Van Mulken verzorgde hij voor het Pharmaceutisch Weekblad een publicatie over onder zoekingen verricht op het gebied van de bepaling van pseudo-cholinesterase-activiteit in bloedserum. Van de hand van Dr. Honig verscheen in hetzelfde tijdschrift een artikel over pharmaceutische toepassin gen van aethyleen-diaminotetraazijnzuur. Gebouwen. Reeds in het vorig verslag kon worden opgenomen, dat het pand Prinsegracht 61 was gehuurd, waarin de administratieve afdelingen zouden worden gehuisvest. De verhuizing van deze afdeling was op 1 Juli van dit jaar een feit, waarbij tevens een gedeelte van de biblio theek werd overgebracht. Voor het werk in de admini stratieve sector betekent dit een grote verbetering; voor de pharmaceutische werkzaamheden, alsmede voor laboratoriumarbeid, blijft de behuizing aan de Zuidwal evenwel uitermate beperkt. In het hoofdgebouw werd een aantal noodzakelijk geworden interne verbouwingen uitgevoerd; om het optreden van bedrijfsstagnatie te voorkomen werden de werkzaamheden over vele maanden verdeeld. Tevens werd nu meer geld besteed voor het schilderwerk, dat in vorige jaren, in afwachting van de verbouwing, ernstig was verwaarloosd. In 1955 zal de nieuwe be drijfsindeling haar beslag krijgen. Door het overbrengen van magazijngoederen uit verspreid liggende opslagplaatsen naar het gebouw Prinsegracht, alsmede door inkrimping van voorraden, konden diverse pakhuisruimten worden ontruimd. apotheekbedienden, 6 adspirant-apotheekbedienden, 1 chauffeur, 1 eerste werkman, 6 eerste apotheekknech- ten, 3 apotheekknechten, 4 jongmaatjes-adspirant- monteurs, 2 eerste werkvrouwen, 2 werkvrouwen, 1 jongmaatje-eerste-apotheekknecht, 3 jongmaatjes-apo- theekknechten. Totaal 91 personen. De verruiming van het aantal geliberaliseerde arti kelen maakte het mogelijk gedurende het jaar 1954 tegen scherp concurrerende prijzen in te kopen. Dit was vooral van belang bij de aankoop van een aan tal nieuwere, zeer kostbare geneesmiddelen. In de verbandstoffen deed zich een geringe prijsstij ging voor. De voorraden werden evenals in 1953 aanzienlijk verminderd. De waarde van de magazij ngoederen daalde met rond 159.000 tot 538.367,66. Doordat de stan daardisatie, waarvan in het verslag over 1953 reeds is gesproken, nog steeds voortgaat, is het noodzakelijk geworden meer ruimte te vinden voor de voorraden van eigen praeparaten. In verband hiermede zijn voor bereidingen getroffen om de afdeling receptuur uit te breiden met een aparte voorraadkamer van die ge standaardiseerde geneesmiddelen, die in de fabricage- afdeling in het groot worden bereid. Hierdoor zal tevens bereikt worden, dat de afgifte van geneesmiddelen van uit één centraal punt, t.w. de afdeling receptuur, zal kunnen blijven geschieden, wat pharmaceutisch gezien van groot belang geacht moet worden. Op 30 Mei werd het heuglijke feit herdacht, dat de apothekersassistente B mejuffrouw J. Schirm vóór 25 jaar in dienst trad bij de Gemeenteapotheek. Op 31 December 1954 bestond het personeel uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 2 apothekers C, 1 schei kundige B, 1 administrateur B, 1 hoofdcommies, 1 technisch ambtenaar B, 1 magazijnmeester D, 3 apothekersassistenten C, 13 apothekersassistenten B, 1 opzichter C, 1 boekhouder B, 1 boekhouder A, 1 bibliotheekassistente, 1 administratief ambtenaar C, 3 administratieve ambtenaren B, 3 analysten B, 1 tech nicus, 4 apothekersassistenten A, 3 analysten A, 3 admi nistratieve ambtenaren A, 1 bureelambtenaar, 2 ama nuenses, 5 schrijvers, 2 hoofdapotheekbedienden, 5 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Inkoop. Magazijn. Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 294