I 21 I De volgende hoeveelheden werden gefabriceerd: 4 Het aantal nieuwe praeparaten dat de afdeling ste rilisatie „fabriekmatig”, d.w.z. als voorraad-praepa- raat bereidde, bedroeg dit jaar 12 (v.j. 13). Als voor- raad-praeparaat werden 213 787 injectievloeistoffen in ampullen (v.j. 197 080) en 132 061 in flessen (v.j. 126 295) bereid. Bovendien werden 156 739 flesjes met penicilline gevuld (v.j. 158 454). Tevens werden in het verslagjaar nog 36 697 flessen vloeistof voor uitwendig gebruik (v.j. 34 642), 762 potten zalf (v.j. 1 629) en 2 254 flessen steriele poeders (v.j. 3 941) klaargemaakt. In 1954 bedroeg de hoeveelheid „fabriekmatig" be reide vloeistoffen 66 197 I (v.j. 59 280 1). Bovendien werden 22 775 flessen (v.j. 16 902) gedestilleerd water van 1 liter klaargemaakt. Het aantal praeparaten dat door de fabricage-afde- ling werd gemaakt nam ook in 1954 weer toe. Steeds meer werd er naar gestreefd de praeparaten reeds in deze afdeling in eenheidsverpakkingen uit te vullen. Het aantal nieuw ingevoerde praeparaten bedroeg 33 (v.j. 41). De fabricage van tabletten en dragees ver- toonde dit jaar een daling van 1 millioen, vnl. ten gevolge van de inkrimping der magazijnvoorraden. Van het totaal van bijna 5,2 millioen werden er 862 370 (v.j. 812 020) in de vorm van gewone dragees en 533 450 (v.j. 708 000) in de vorm van zuurbestendige dragees vervaardigd. De werkzaamheden voor de bloedtransfusiedienst namen wederom toe. In 1954 werden 8 422 (v.j. 7 252) flessen „zure glucose citraaf’-oplossing bestemd voor het opvangen van bloed van donores bereid, terwijl het aantal afneemsystemen, dat vervaardigd werd 9 970 (v.j. 8 900) bedroeg en het aantal toedieningssystemen 18 869 (v.j. 16 422). Onderstaand overzicht geeft een beeld van de toe neming van de werkzaamheden. j- Niettegenstaande de uitbreiding van de voorraad- praeparaten was het aantal voorschriften, dat in de afdeling receptuur klaargemaakt moest worden, weer aanzienlijk. Nog steeds wordt een groot aantal dranken, poeders, zalven, zetpillen, injectievloeistoffen enz, op individueel voorschrift bereid. Zo werden b.v. in de afdeling sterilisatie, behalve de reeds vermelde voor- raad-geneesmiddelen, vervaardigd In 1954 werden 943 (v.j. 967) onderzoeken gedaan ter beoordeling van de kwaliteit van aangeboden mon sters, aangekochte geneesmiddelen en zelf bereide prae paraten. Verwisseling van stoffen door de groothandel vond 2 keer plaats: i.p.v. nicotinamide werd nicotinezuur gestuurd en i.p.v. trichlooraethaan trichlooraethyleen. Een aangeboden monster of een reeds geleverde partij moest in 26 gevallen afgekeurd worden, omdat de kwaliteit van het geleverde niet aan de eisen voldeed. Zo bevatte joodkali te veel jodaat, natriumcitraat te weinig water, natriumcarbonaat te veel water, aether peroxyde, xylol, glycerine en broomwaterstofzuur wa ren geel gekleurd, myrrhe bevatte te veel zand enz. Verbandstoffen werden 184 keer gekeurd. Over het algemeen voldeden deze. Dit kan niet gezegd worden van de rubberslang, de rubberdopjes, de naalden, aan- zetstukjes en ampullen bestemd voor gebruik in de sterilisatieafdeling. Van de 43 monsters werden er 11 afgekeurd. De naalden waren van binnen te ruw, de aanzetstukjes pasten niet, de rubberdopjes gaven bij VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK 1953. 1954. 1952. 1951. 1941. 1946. 5 163 400 6 172 194 5 365 305 4 699 279 Steriele geneesmiddelen. Tabletten Pillen Poeders Zetpillen Zalven en smeersels Poedermengsels Fabricage. Niet-steriele geneesmiddelen. 1954 1953 1952 1950 1948 1946 Flessen zure glucose citraat. Drienaald- sy sternen. 9 970 8 900 8 200 6 689 1 975 59 860 2 190 kg 2 418 kg 16 082 14 386 11 697 7 994 1 537 864 1 785 2 036 1 268 440 5 824 51 083 2 330 kg 2 075 kg 504 299 282 840 852 298 11 090 ampullen injectievloeistof 9 561 flessen injectievloeistof 670 flessen vloeistof voor uitwendig gebruik 429 flessen steriele poeders 1 439 flessen steriele zalven 247 872 40 090 1 847 kg 2 497 kg 1 205 400 477 000 532 600 24 600 1 400 kg 500 kg Flessen bloed plasma. 171 760 39 082 1 901 kg 2 484 kg 1 672 000 184 000 289 000 18 000 1 500 kg 1 100 kg (v.j. (v.j. (v.j. (v.j. Bloedtransfusiedienst. Receptuur. (v.j. 11 286) 6 841) 1 470) 320) 1 111) Controle-laboratorium. Toedieningssystemen enkele. dubbele. 8 422 7 252 7 148 5 390 2 609') 2 174') - 1) Haakampullen incl, afneemsysteem. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 295