21 683 maal (v.j. 5 sterilisatie organische stoffen af en de ampullen waren niet van de juiste glassoort. Op verzoek van artsen, van de directeur van het Haven- en Marktwezen en van „Bescherming Burger bevolking” werd 44 keer een onderzoek verricht. Wederom werden in de ziekenhuizen de voorradige geneesmiddelen op regelmatige tijden geïnspecteerd, waarbij oude partijen werden opgeruimd dan wel aan een nader onderzoek onderworpen. De overige onderzoekingen hadden betrekking op de bepaling van geneesmiddelen en alcohol in lichaams vochten, de bepaling van bloedkleurstoffen, bloedstol- lingsfactoren, lipoiden, aminozuren enz. Er werden vele adviezen verstrekt aan de laboratoria der zieken huizen; zo werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de voor klinisch gebruik meest geschikte bepaling van bloedsuiker en cholesterol. Voor de bepaling van gonadotroop hormoon werd een muizenstal ingericht. Voor de laboratoria werden op 14 763 voorschriften (v.j. 13 070) reagentia en chemicaliën afgeleverd. Op sociaal-hygienisch terrein werden enige adviezen ver strekt. Het lagere aankoopbedrag der geneesmiddelen is in overeenstemming met het lagere aantal verpleegdagen, terwijl de verbandstoffen iets in prijs zijn gestegen. De kosten per verpleegdag waren in het verslagjaar gemiddeld ƒ1,27 voor geneesmiddelen en ƒ0,26 voor verbandmiddelen. De kosten per verpleegdag zijn iets gestegen ten opzichte van 1953 tengevolge van de hogere salaris kosten enz. De bezorging vond op de normale wijze plaats met behulp van de beide bestelwagens. 527 maal (v.j. 327 maal (v.j. 224) 174) 566) 65) 46) In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de inrichting van een magazijn voor de oudere jaargangen der tijdschriften in het pand Prinsegracht 61. Ook dit In deze cijfers zijn niet begrepen de voorschriften tot verstrekking van verband. Voor een specificatie van het aantal recepten wordt verwezen naar de desbetref fende bijlage van dit verslag. De aankoopwaarde van de afgeleverde geneesmid delen bedroeg 1.073.291 (v.j. 1.105.000), waar van 462.400 (v.j. 469.000) voor antibiotica, p.a.s., cortisone en cortrophine. De aankoopwaarde van de afgeleverde verbandmiddelen bedroeg ƒ245.720 (v.j. ƒ239.000). Evenals vorig jaar geschiedde de verstrekking van de genees- en verbandmiddelen aan 18 ziekenhuizen en klinieken in Den Haag en Wassenaar. Het aantal ver pleegdagen bedroeg 1 057 503. Dit aantal ligt lager dan in 1953 (1 084 585) tengevolge van de alastrim-epi- demie, die in het begin van dit jaar in deze stad heerste en waardoor de opneming in de ziekenhuizen in die periode beperkt was. In 16 ziekenhuizen omvatte de verstrekking de vol ledige pharmaceutische verzorging van alle patiënten, terwijl in kleinere inrichtingen de levering zich beperkte tot de ziekenfonds- en „stads”patienten, alsmede het incidenteel gereedmaken van recepten voor particuliere patiënten. Zoals sinds 1948 gebruikelijk is, geschiedde de vol ledige verzorging wederom tegen een gemiddeld tarief per ziekenhuis per verpleegdag. In dit bedrag zijn alle kosten opgenomen zowel voor geneesmiddelen en ver bandstoffen als voor reagentia e.d. Naast deze verzorging van de ziekenhuizen voorzag de Gemeenteapotheek de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst, de verzorgingshuizen van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen)waarbij dit jaar Huize Cromvliet te Rijswijk (Z.H.) werd opge nomen), het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis, het Her vormd Weeshuis, de Gemeentelijke bedrijven en dien sten, alsmede het Nederlandsche Roode Kruis van geneesmiddelen, verbandmiddelen en chemicaliën. Het aantal geneeskundige voorschriften tot verstrek king van geneesmiddelen bedroeg: 363 maal (v.j. 193 maal (v.j. 19 maal 10 maal 8 maal 79 maal (v.j. 42 maal (v.j. en van minder vaak voorkomende vergiftigingen: on derzoek op zilver, cadmium, selenium, antallergan, codeine, chloralhydraat, insecticiden en petroleum- deri vaten. Het aantal onderzoekingen voor de ziekenhuizen onderging een aanmerkelijke uitbreiding: 5 875 (v.j. 3 915). De meest voorkomende onderzoekingen hadden betrekking op Alkali en aardalkalimetalen, bicarbonaat en chloride in bloed enz3 087 maal (v.j. 1 631) Ijzer en ijzerbindend eiwit in serum Eiwit in cerebrospinaalvocht Electrophorese van serum- eiwitten Hormonen, vitaminen en fer menten Vergiften (totaal) hiervan lood kwik arsenicum barbitalen enz koolmonoxyde VERSLAG GEMEENTE APOTHEEK. verbandmiddelen. 290) in 1954 1953 1952 1947 1942 1937 1 544 753 1 499 632 1 427 494 1 035 312 720 858 631 845 447 749 302 269 215 716 158 906 118 323 Bezorging. 351) in 1932 1927 1922 1917 1912 Bibliotheek en documentatie. Verstrekking genees- en Medisch-chemische afdeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 296