I 21 a 6 jaar bewees het uitgebreide litteratuurdocumentatie- systeem weer onmisbare diensten voor het werk in de verschillende afdelingen. Het aantal uitleningen bedroeg 469. De assortimentstuin in het Zuiderpark werd in het verslagjaar regelmatig door groepen belangstellenden onder deskundige leiding bezocht. 1954 1953 1952 1950 1948 1946 Voor de infusiesystemen werden bovendien nog 46 500 naalden geslepen (v.j. 49 000). Doordat per 1 Januari 1954 de pharmacotherapeu- tische splitsing van de verbruiken door middel van een speciale codering mechanisch kon worden verwerkt, zijn gegevens verkregen, die van grote waarde zijn voor de bedrijfsleiding. Aan de hand van de verkregen cijfers konden ver schillende adviezen gegeven worden met de bedoeling om, zonder iets aan een zo goed mogelijke pharmaco- therapeutische verzorging van de ziekenhuispatiënten af te doen, deze verzorging zo economisch mogelijk te doen plaats vinden. De kinderziekten van het mechanisch (ponskaarten-) systeem kwamen in 1954 niet meer voor, waardoor de administratie nu volgens de meest moderne inzichten kan worden gevoerd. De directeur der Gemeenteapotheek J. F. KOK 5 227 2 775 2 592 3 543 5 263 2 780 1 639 1 526 1 833 4 489 4 794 3 830 Over 1954 waren de totaaluitkomsten practisch even hoog als over 1953. De kostenstijgingen werden hoofd zakelijk veroorzaakt door salarisverhogingen en de daarmede samenhangende sociale lasten. Het bedrag voor renten was daarentegen 10.000 lager, als gevolg van de kleinere magazijn voorraad, terwijl voor genees- en verbandmiddelen 25.000 minder nodig was, o.a. door de lagere verbruiken tijdens de alastrimperiode. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond 28.650 en verminderde door aflossing op de activa met rond ƒ26.300 en door de verminderde voor raden met rond 159.000, waardoor het kapitaal per 31 December 1954 ƒ745.794,75 bedroeg. Door de interne verbouwing, die het gevolg was van de ingebruikneming van het gebouw Prinsegracht, was de technische dienst dit jaar zwaar belast. Ondanks deze extra werkzaamheden geschiedde het onderhoud van gebouw, machines en instrumentarium normaal. Even als vorige jaren werden enkele nieuwe instrumenten gemaakt voor de laboratoria, de fabricageafdeling en de receptuur, waardoor niet alleen een kostenbeperking werd verkregen, doch tevens aan speciale eisen kon worden voldaan. Zoals gebruikelijk werd een aantal technische advie zen ten aanzien van aanschaffing en onderhoud van instrumentarium gegeven aan de kleinere ziekenhuizen. Het slijpen van injectienaalden ten behoeve van de ziekenhuizen nam aanzienlijk toe, terwijl het slijp- en reparatiewerk van chirurgische instrumenten vrijwel constant bleef VBRSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. I: ,fe -- '5' Geneeskruidtuinen. Administratie. injectienaalden. Chirurgische instrumenten. Financiëel Overzicht. Technische dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 297