20 Het aantal verhuizingen binnen de Gemeente be droeg 31 050 en had betrekking op 59 351 personen. J. R. Oosten, C. D. W. van Schaick en G. Veldhoen, allen voorheen aan vorengenoemde secretarie-afdeling werkzaam. In October zijn in het nieuwe Stadhuis avondzit- tingen gehouden, als bedoeld in art. 5, 1ste en 2de lid, der Inentingswet 1939. Van de 995 personen, die moesten verschijnen, kwamen er 356. In Juni 1954 werden hulpkaarten voor het aan leggen van dienstplichtkaarten voor de lichting 1956 uitgeschreven tot een totaal aantal van 3 793. De jaarlijkse controle der pensioenstaten van de Pensioenraad betreffende 13 200 gepensionneerden heeft in Juli plaats gehad. Het aantal uit het bevolkingsregister verstrekte inlichtingen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 1 205 361. Afgegeven werden 6 055 bewijzen van goed gedrag, 4 086 legalisaties van handtekeningen, 7 996 attesta- tiën de vita, 12 540 bewijzen van opneming in het bevolkingsregister, 15 597 gerechtelijke stukken, 8 661 arbeidskaarten voor werknemers beneden de 18 jaar en werkende gehuwde vrouwen, 4 474 werk boekjes voor chauffeurs en 6 101 verklaringen van andere aard. In het tijdvak van 15 November tot en met 27 November werden 11 378 leerplichtkaarten uit geschreven voor alle in het kalenderjaar 1949 geboren kinderen. Voor kinderen, die in de leerplichtige leef tijd zijn gekomen, werden 11 378 kaartjes en 11 378 enveloppen uitgeschreven, onderscheidenlijk voor het „Haags Propaganda-Comité voor de openbare school” en voor de afdeling Onderwijs der Gemeentesecre tarie. Naar de leeftijd waren de in 1954 gehuwde per sonen als volgt verdeeld. Het aantal huwelijken van Nederlanders met Ne derlanders bedroeg 4 700, dat van Nederlanders met vreemdelingen 211, waaronder 18 met Belgen, 49 met Duitsers, 29 met Engelsen, 46 met burgers van overige Europese staten, 32 met burgers der Ver enigde Staten van Noord-Amerika en 21 met Indone siërs; dat van Nederlanders met personen zonder nationaliteit bedroeg 49. Het aantal huwelijken van vreemdelingen met vreemdelingen was 16,. dat van vreemdelingen met personen zonder nationaliteit 3 en dat van personen zonder nationaliteit met personen zonder nationaliteit 3. Het aantal overgeschreven huwelijksakten van Nederlanders, wier huwelijk in het buitenland was gesloten, bedroeg 52. Het aantal huwelijken voor de tweede maal van dezelfde personen was 17. Van de huwelijken, waarop de 1 036 echtschei- dingsvonnissen betrekking hebben, waren er 620 te ’s-Gravenhage en 416 in het buitenland of in Indone sië, in de Nederlandse Antillen of in Suriname ge sloten. Op 31 December 1954 waren onbezoldigd amb tenaar van de Burgerlijke Stand de heren Mr. F. M. A. Schokking, Burgemeester; L. Buurman en Dr. B. van den Tempel, oud-Wethouders; Ir. L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijndregt, Mr. J. van Aartsen en D. W. Dettmeijer, Wethouders; Mr. Dr. A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie, B. A. J. Andreoli, N. M. Buurma, mej. C. M. Th. Copraij, mej. Mr. P. J. Driescher, de heren J. C. van Duijnen, J. H. van Engelen, J. A. van Eijk, M. H. Janssen, C. K. Kel der, E. H. Klijzing, Th. Meijer, A. van der Moer, L. W. Renooij, Mr. G. F. M. Salters, E. van Santen, H. D. Schippers, Th. C. J. Visser en E. van der Voort, allen ambtenaren aan de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeente secretarie, alsmede de heren M. C. Bekink, F. Boden- staff, J. Buis, J. F. van Dalen, M. Heisterkamp, - 25-29 Pensioenraad. ■V jaar en jonger Verhuizingen. Zitting inentingswet. Uitschrijving dienstplichtformulieren. Inlichtingen. Verklaringen enz. Uitschrijving leerplichtkaarten. - - Vrouwen. 16 0,3 pCt.) 70 1,4 150 3,- 235 4,7 1 338 (26,9 j 2 121 (42,6 1 246 (25,- 465 9,3 224 4,5 151 3,- 119 2,4 79 1,6 57 1,2 36 0,7 8 0,2 4 0,1 1 -- Bevolkingsregister. 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70-74 75-79 80 jaar en ouder 16 17 18 19 20—24 30—34 35-39 40—44 Mannen. pCt.) 1 - 19 0,4 50 1,- 1 883 (37,8 743 (14,9 292 5,9 176 3,5 143 2,9 82 1,7 106 2,1 72 1,4 40 0,8 24 0,5 12 0,2 1 - -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 29