22 1 GEMEENTELIJKE DRUKKERIJ VAN ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. De beheerder van de Gemeentelijke Drukkerij, D. E. NIEBORG. ook met Het Bedrijf was gehuisvest in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt. In de loop van 1954 werden de als papieropslagplaats in gebruik zijnde afgekeurde schoollokalen aan de Korte Lombardstraat 7 en de Laan 7 ontruimd. Bij het bedrijf waren op 31 December 1954 werk zaam 6 administratieve ambtenaren en 11 technische personeelsleden. Van het administratief personeel ver richtten twee ambtenaren gedurende de helft van hun werktijd werkzaamheden voor de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie. Het Bedrijf wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders. Ingevolge artikel 52, onder b, van de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage is de leiding van de Gemeentelijke Drukkerij opgedragen aan het hoofd van de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecre tarie, die in gevallen waarin hij ten behoeve van de Drukkerij optreedt, de titel voert van „Beheerder van de Gemeentelijke Drukkerij”. In de plaats van de administrateur treedt een door Burgemeester en Wethouders aangewezen ambtenaar, aan wie de taak is opgedragen aan de administrateur toegekend. Als zodanig is aangewezen de hoofdcom mies, de heer E. van der Hert. Door Burgemeester en Wethouders is voorgeschre ven, dat drukwerken, blanco papier, registers, stem pels e.d. ten behoeve van secretarie-afdelingen, ge meentelijke diensten,-bedrijven en -stichtingen worden besteld bij het Bedrijf. Voor het druk- en bindwerk enz., dat niet in eigen beheer kan worden vervaardigd, worden parti culiere drukkerijen, binderijen en fabrieken in de uitvoering van de orders betrokken. Het gevolg hiervan is, dat alle uitgaven voor druk werk, bindwerk, stempels enz., bestemd voor de ge meente ’s-Gravenhage, over de administratie van het Bedrijf lopen. De omzet over 1954 steeg vergeleken met die van 1953 met 62.696,49 (1953: 667.698,03; 1954: 730.394,52). De waarde van de papiervoorraad daalde in dit verslagjaar aanmerkelijk, namelijk 72.323,60 (waarde op 1 Januari 1954 en op 31 December 1954 onderscheidenlijk 259.398,31 en 187.074,71). Bij controle door de Rijksaccountantsdienst van de in rekening gebrachte omzetbelasting werd opnieuw de aandacht van de controleur gevestigd op het vrij stellen van omzetbelasting van het drukwerk voor de Handelingen en Bijlagen van de Gemeenteraad. Als resultaat hiervan werd het drukwerk voor de Hande lingen en Bijlagen van omzetbelasting vrijgesteld en zou de hierover betaalde omzetbelasting over 1953 ad 2.507,18 worden teruggestort. Het verslagjaar 1954 werd gekenmerkt als het jaar waarin besloten werd het Bedrijf per 1 Januari 1953 aan te wijzen als tak van dienst ingevolge artikel 252 der gemeentewet; Raadsbesluit van 18 Januari 1954 (goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 13 April 1954 no. 387). De omschakeling gaf een aanmerkelijke verzwaring van de administratieve taak, daar werkzaamheden op het gebied van de salaris- en loonadministratie, personeelsadministratie e.d., voorheen verricht door de desbetreffende af delingen der Gemeentesecretarie, thans door het ad ministratief personeel van het Bedrijf moeten worden uitgevoerd. Als vergoeding voor het beschikbaar stellen van de bestelauto aan verschillende secretarie-afdelingen werd een bedrag van ƒ3.070,98 in rekening gebracht. Op 15 November 1954 kreeg het Bedrijf de be schikking over de op de le etage van het gebouw Groenmarkt 6 gelegen kamer 37 tegen de huurprijs van 375,per jaar. In deze kamer werd de zetterij ondergebracht, waardoor in de door de interne ver huizing vrijgekomen ruimte de nieuw aangekochte Albert Drukautomaat kon worden geplaatst. Hoewel hierdoor het Bedrijf iets beter kon worden ingericht, blijft toch de huidige huisvesting nadelig voor de meest verantwoorde en efficiënte bedrijfs voering. In 1954 werden aangeschaft machines, lettermate riaal en technisch meubilair voor een waarde van onderscheidenlijk ƒ42.453,43, f 1.700,73 en ƒ74,08, terwijl afgeschreven werd op machines voor 5.080,43, op lettermateriaal voor 598,13 en op technisch meubilair voor 44,08. BIJLAGE Huisvesting, Personeel. Beheer van het Bedrijf. Zakelijk overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 304