I I h 23 i I I 2 I I GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Overheidsbouw. Particuliere bouw. Totaal. Premieregeling. Herbouw. Gemeente. Gemeente. 3 5 1 4 3 730 19 2. Grootte van de woningen. 1950. 1951. 1950. 1951. 1950. 1954. 6,0 2,9 3,5 100 100 100 100 100 |100 100 100 100 100 100 Totaal de goedgekeurde woningen. Premieregeling 1950/1953 Periode. Particulier. Gemeente. m3 Aangevr. Verleend Als gevolg van de mededeling van Burgemeester en Wethouders aan de Raad in de vergadering van 30 November 1953 besloot de Raad op 12 April 1954 de richtpercentages voor de woningdifferentiatie van de reeds tot stand gekomen woningwetbouw, te zamen met die, welke nog tot stand moet komen, te bepalen als volgt: Aantal slaap kamers. Financieel accoord 1945 t/m 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1945/ 1949. 911 719 W oning wetbou wfinanciering in percentages. 1 158 966 m3 m3 m3 Premie regeling. 1945/ 1949. 1 1,8 23,3 40,2 24,7 1 521 1 195 m3 m3 m3 behoeve van de Gemeente een toewijzing te verkrijgen, (nog) niet met succes zijn bekroond. Het totaal aantal woningen, waarvoor in 1954 fi nanciering werd verleend, bedroeg 3 730. Daar in 1954 een contingent voor 3 537 woningen beschik baar was, blijkt, dat in 1954 reeds 193 woningen van het contingent 1955 zijn verbruikt. Na het vorenstaande lijkt onderstaand staatje, waar in de cijfers tevens zijn gesplitst naar de opdracht gevers, geen toelichting meer te behoeven. 100 I inhoud van de van 1945 tot en met 1954 goedge keurde woningen naar de financieringswijze. Particuliere bouw in percentages. Herbouw- financiering. 899 850 Zonder financiering. Totaal in percentages. 4 489 3 749 4,4 43,9 45,1 6,6 31,3 45,4 22,5 0,8 26,2 50,6 22,4 0,8 Woningwet- bouw- financiering. 4,2 86,7 9,1 11,3 34,8 42,4 11,5 13,2 12,0 38,0 32,6 40,0: 37,5 8,8 17,9 Ten laste van contingent 1 t/m 5 m3 m3 m’ 8,6 33.4 49,4 8,6 1 2 3 4 en meer 21,7 29,3 49,7| 51,3 23,1 35,9 5,5 Totaal- generaal 1 t/m 6 Ten aanzien van de differentiatie in het uitbrei dingsplan Bouwlust-Vrederust-Berestein wenste de Raad echter als richtpercentages te zien aangehouden: 4 woningen met 1 slaapkamer 76 2 of 3 slaapkamers 20 „4 of meer slaapkamers. In verband hiermede diende een aantal bouwplan nen waarvan de voorlopige schetsontwerpen gereed waren, te worden omgewerkt. Deze plannen omvatten totaal 4 169 woningen. Uit het volgende overzicht blijkt reeds enige ver schuiving ten gunste van de woningen met 3 of meer slaapkamers. Vrije bouw. (buiten contingent). 6 Evenals in de vorige jaarverslagen volgt thans wederom een overzicht van de gemiddelde classificatie- 251 246 240 278,4 m3 297,2 m3 gebouwd dan in vorige jaren. Immers, de ervaring leert, dat de herbouwfinanciering nagenoeg uitsluitend ten behoeve van middenstandswoningen en woningen voor beter gesitueerden wordt gevraagd. Met betrekking tot de zowel door het Rijk als door de Provincie gereserveerde contingenten ten behoeve van de krotopruiming, welke contingenten zijn be stemd voor sanering uit stedebouwkundige over wegingen en voor krotopruiming in incidentele ge vallen, zij vermeld, dat de pogingen om hieruit ten 1951. i 1952. 28,0! 13,2! i5j 46,8 48,11 35,8' 22,5 35,1 46,2 2,7 3,6 10 woningen met 1 slaapkamer 35 „2 slaapkamers 35 3 20 „4 of meer slaapkamers. Woningwetbouw. Woningbouw vereniging. 2 Gemiddelde classificatie-inhoud van 1952. 1953. 1954. Totaal gem. classificatie-inh., berekend naar aantal goedgek. woningen per financieringswijze. f - Goedgekeurde woningbouwplannen. 100 314 1 274 279 272,3 tn3 i 300,7 m3 288 m3 1 333,5 m3 1 330 1953. 1954. 258 213 210 204,2 m3 221,1 m3 234 m3 334 m3 339 m3 377.3 m3 367 m3 375.4 m’ onvoldoende gegevens 346 m3 338 m3 461,5 m3 531 m3 486 m3 Premiebouw Gemeente 1953. 1954. 1952. 1953. 100 100 100 100 [100 1100 I 1945/I 1949. 3,2[ 7,01 23,3| 21,5 41,8! 31,4' 36,7 41,2! 46,0 47,5! 52,0 43,4! 30,4 28,8 4,7 13,4: 12,9 5,1 3,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 308