HOOFDSTUK III. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. FINANCIËN. 21 - Volgens de door de Gemeenteontvanger ingezon den rekening over 1953 van de gemeente ’s-Graven- hage bedroegen in dat jaar: Gewone leningen op schuldbekentenis, aangegaan voor consolidatie van vlottende schuld. 4.306.117,08 voor de berekening van het saldo van de dienst 1953 in aanmerking te nemen. Het dientengevolge ontstane netto batig saldo van 4.306.117,08 3.185.930,18 1.120.186,90 is ingevolge artikel 43 a van de Rekeningsvoorschrif- ten overgebracht naar de kapitaaldienst van 1954. In afwachting van de aan dit saldo te geven bestemming is het voorshands naar de volgende dienst overge bracht. Hierbij kan worden opgemerkt, dat in het geraamde bedrag voor uitgaven van de gewone dienst 1.049.953,is begrepen voor „Onvoorziene uit gaven.” Obligatieleningen, aangegaan voor consolidatie van vlottende schuld. Voor aan- en verkoop, verpachtingen, verhuringen, kosteloze afstand, ruiling van grond en erfpacht, voorzover deze hebben plaats gehad, wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Grondbedrijf. Op 31 December 1954 bedroeg de gezamenlijke waarde van de bij het Gemeentelijk Brandverzeke ringsfonds verzekerde eigendommen 466.093.070,-. Uit het fonds werd 5.387,82 geput voor herstel- kosten van door brand verloren gegane, onderschei denlijk beschadigde eigendommen. In het fonds werd over 1954 een bedrag van 118.432,38 wegens verschuldigde premiën gestort. Het voordelige saldo over 1954 van het fonds bedroeg 163.464,12. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds was op 31 December 1954 2.350.022,73. Ingevolge de comptabiliteitsvoorschriften is de nog niet ontvangen subjectieve verhoging van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds van Volgens de door de Gemeenteraad vastgestelde be groting voor het dienstjaar 1955 zijn de geraamde bedragen als volgt: nihil nihil saldo HOOFDSTUK IV. i (in jaren). 6.123.291,90 4.568.072,94 10.691.364,84 7.505.434,66 Rekening 1953. gewone dienst. de uitgaven de inkomsten de uitgaven de inkomsten het nadelig saldo (kassaldo) kapitaaldienst. ƒ247.587.881,93 „241.464.590,03 20.000.000,— 10.000.000,— Rente- percentage. 3‘/t 3'/t Looptijd (in jaren). 40 40 40 40 40 40 40 40 15 30 20 40 15 20 30 40 40 30 40 10 40 20 30 40 50 50 40 40 30 Koers in pCt. Koers in pCt. 99 100 Datum Raadsbesluit. Datum Raadsbesluit. 1-2-1954 29-3-1954 100 100 100 lOO'/t 100 100 100 100’/, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 nihil 6.123.291,90 3‘/2 3'/r 3‘/2 3’/z 3’/w 3>/2 37/,6 3-/t 3’/< 3’/. 3>/< 37/16 3 3>/, 3’/. 3‘/t 3>/t 3’/. 3716 2V< 37/16 3>/, 3Vi« 3’/16 3'/t 3'/t 3«/2 kapitaaldienst. 150.080.168,— 150.080.168,— 4.000.000,— 4.000.000,— 5.000.000,— 3.000.000,— 500.000,— 500.000,— 1.500.000,— 1.000.000,— 1.000,000.— 2.000.000,— 1.000.000,— 12.000.000,— 5.000.000,— 6.000.000,— 6.000.000,— 2.500.000,— 1.000.000 2.000.000,— 10.000.000,— 5.000.000,— 1.000.000,— 10.000.000,— 10.000.000 4.000.000,— 2.000.000 500.000,— 1.000.000,— ƒ214.475.207,50 214.475.207,50 29- 3-1954 29- 3-1954 i 12- 4-1954 31- 5-1954 29- 3-1954 29- 3-1954 12- 7-1954 12- 7-1954 18-10-1954 18-10-1954 18-10-1954 18-10-1954 22-11-1954 18-10-1954 22-11-1954 12- 7-1954 12- 7-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 22-11-1954 18-10-1954 pro resto Het nadelig kassaldo over 1953 bedraagt dus De achterstallige uitgaven, die op de dienst 1953 betrekking hebben, bedragen Gemeenteschulden. Aan- en verkoop; verpachtingen; verhuringen; kosteloze afstand, ruiling van grond; erfpacht. Brandverzekeringsfonds. Bedrag der lening in gld. Bedrag der lening in gld. Rente- j Looptijd percentage. z:~ In de gemeenterekening over 1953 zijn ver schillende achterstallige inkomsten als „nog te verhalen” aangemerkt. Deze inkomsten be dragen blijkens de bij die rekening gevoegde staat (na aftrek van een aantal posten, voor namelijk bestaande uit achterstallige school gelden, die, in de onzekerheid of zij wel ten volle kunnen worden ingevorderd, bij de becij fering van het netto-saldo buiten aanmerking blijven) Het werkelijke nadelig saldo van de gewone dienst 1953 bedraagt derhalve3.185.930,18 Begroting 1955. gewone dienst. ontvangsten 239.912.236,— uitgaven239.912.236,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 30