23 I I I •t! 5 Voor het eerst sinds de bevrijding werd gedurende het verslagjaar financiering aangevraagd c.q. verleend voor de bouw van woningen in de particuliere sector in een vanwege het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting erkend bouwsysteem (Muwi). Boven dien nam zowel in de sector van de bouw door de Gemeente als in die door de bouwverenigingen de systeembouw toe waarbij bedacht moet worden, dat de uitvoering van woningen in systeembouw een ver ruiming van het aan de Gemeente toegekende richt- contingent inhoudt. De volgende systemen vonden toepassing. Omtrent de sinds de bevrijding jaarlijks in aan bouw genomen, op het einde van ieder jaar in uit voering zijnde en de jaarlijks gereedgekomen wonin gen, geeft het volgende overzicht een volledig beeld. Sedert 1 Augustus 1952 werden de rijksgoedkeu- ringen voor bouwwerken boven de 100.000, steeds zonder enig nader onderzoek door het Mini sterie van Wederopbouw en Volkshuisvesting ver leend. De spanningen welke in 1954 in vele delen van het land op de arbeidsmarkt optraden, maakten ech ter een herziening van het goedkeuringsbeleid nood zakelijk. Vanwege vermeld ministerie werd aan de gemeen tebesturen verzocht de uitvoering van minder urgente werken zoveel mogelijk uit te stellen. In dit verband achtten Burgemeester en Wethou ders het wenselijk de Urgentiecommissie voor de niet-Gemeentelijke Bouwwerken, welke gedurende lange tijd niet behoefde te worden geraadpleegd, op- a. De U rgentiecommissie voor de niet-Gemeentelijke Bouwwerken. E 5 De beslissing over de toepassing van de „Premie regeling wegens vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte”, regelende de toekenning van de zoge naamde V.B.- of keukenpremie en de gedeeltelijke vergoeding van verhuiskosten bij vrijwillige verhuizing naar een kleinere woning, bleef ook in het verslagjaar berusten bij de Hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. Voor nadere bijzonderheden omtrent de V.B.- of keukenpremie wordt verwezen naar het jaarverslag van de Gemeentelijke Woningdienst, aan welke dienst in eerste instantie de behandeling van dergelijke aan vragen is opgedragen. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Woningwetbouw. Totaal. Periode. 224 Systemen. Totaal.... 5 108 7 320 6 700 19 352 747 240 C. VERBETERING EN HERSTEL VAN WONINGEN. 72 8 825 747 IN UITVOERING ZIJNDE EN VOLTOOIDE B. WONINGEN. Paragraaf 3. Andere bouwwerken. Woningwetbouw. Totaal. Periode. 24 579 6 318 8 959 I Totaal 31-12-45 31-12-46 31-12-47 31-12-48 31-12-49 31-12-50 31-12-51 31-12-52 31-12-53 31-12-54 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 448 1 721 322 1 166 21 559 206 1 548 282 154 Premie- bouw Gem. 192 511 161 192 703 640 7 9 662 928 1 936 1 110 909 1 856 1 021 Totaal. 1954. 60 889 1 508 3 036 4 518 3 103 4 180 3 942 3 343 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 4 1 58 451 I 249 1 633 1 151 919 1 234 Woning- bouw- vereni- gingen. 3 714 2105 I 1 030 432 484 1 060 Woning- bouw- vereni- gingen. 4 22 211 1 446 3 109 4 003 3 915 3 322 3 320 Ge meente. Ge meente. Korrelbeton Tramonta R.B.M.1). Welschen Rottinghuis Muwi2) Totaal 2= E s -c as Aantal woningen (geaccepteerd) 1945/ 1949. 5 11 615 1 092 1 779 1 251 8872) 1 759“) 1 522 Andere woning- I boUW (door particu lieren). 1 077 948 406 I 288 j 352 21 559 705 1 666 2 229 1 947 1 614 D 1 868 1 606 58 923 2 220 3 810 5 219 4 314 4 4562) 1 759 4 984 3)“) 4 978 93 408 949 543 1 074 1431 610 Premie- j bouw i Gem. 32 321 640 560 1 108 1 474 1 545 1 358 1 253 995 864 8 438 Andere i woning bouw j (door particu lieren). 1) Exclusief 5 woningen, welke vervallen zijn door wijziging (tijdens de bouw) van een drietal bouwplannen. 2) Exclusief 123 woningen (1 woningwetwoning 122 particuliere wonin gen), welke vervallen zijn door wijziging c.q. intrekking van een vijftal bouw plannen. 3) Exclusief 27 woningen, welke vervallen zijn door wijziging (tijdens de bouw) van een bouwplan. 4) Exclusief 65 woningen, vervallen door wijziging c.q. intrekking bouwplan en door woningonttrekking van een achttal woningen. 5) Exclusief 5 woningen, vervallen door wijziging van het bouwplan. 6) Exclusief 24 woningen, vervallen door wijziging c.q. intrekking van een drietal bouwplannen. 302 400 763: 432 222 516 80 484 260.800 2 123 1 384 2 343 806 1 422 1) R.B.M. Rijnlandsche Betonbouw-Mij. 2) Muwi Muijs en De Winter. 32 353 900 1 052 1 211 1 116 1 763 654 I 1 210 1950. 1951. 1952. 1953. 21 60 587 911 1 827 1 690 972 1 252 224

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 311