23 5 a. 6 In opdracht van Burgemeester en Wethouders nam de Hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling deel aan het 22e Congres International Federation for Housing and Town Planning, dat van 19 tot en met 25 Sep tember 1954 te Edinburgh werd gehouden. rende het verslagjaar heeft deelgenomen, moge worden verwezen naar het vorige jaarverslag. Slechts ten aan zien van de Adviescommissie voor het Verkeer mogen nog enige bijzonderheden worden gememoreerd. Gedurende het verslagjaar bracht deze commissie over 75 onderwerpen advies uit aan de Burgemeester c.q. aan Burgemeester en Wethouders, in welk aantal de door haar behandelde voorstellen van de desbetref fende gemeentediensten c.q. de Hoofdcommissaris van Politie aan Burgemeester en Wethouders zijn begrepen. Het aantal onderwerpen waarover de commissie in dit verslagjaar advies heeft uitgebracht, is ten op zichte van het jaar 1953 meer dan verdubbeld. Tot de belangrijkste onderwerpen, die de commis sie behandelde, behoorden: een profielswijziging van het Piet Heinplein en een aanvulling van het voor lopige plan ter verbetering van de verkeerssituatie op het Rijswijkseplein door de Weteringkade tussen de Pletterijstraat en de Pletterijkade hierbij te betrek ken. Het reeds in 1953 door de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling samengestelde rapport over het voetgangersprobleem werd in het verslagjaar door de Commissie in studie genomen. Een rapport werd uitgebracht over de par keersituatie in de Hoogstraat, terwijl een nota werd samengesteld over het parkeerprobleem in de binnen stad. De Werkcommissie Wederopbouwplan Bezuidenhoutkwartier. In verband met de zeer vele moeilijkheden, welke aan een bevredigende oplossing voor de wederopbouw voor een deel van het in de oorlog getroffen Bezui- denhout zijn verbonden, konden de werkzaamheden dezer commissie gedurende het verslagjaar nog niet met een voor allen aanvaardbaar resultaat worden afgesloten. b. Twee ambtenaren van de dienst zijn lid van de studiegroep voor planologisch onderzoek, waarin onder andere in studie is genomen de instelling van het diploma „Middelbaar Onderzoeker”. Het concept- examenreglement en het concept-examenprogramma werden in het verslagjaar ontworpen. c. De dienst is vertegenwoordigd in de Commissie van Advies voor Kampeeraangelegenheden, welke commissie in het begin van 1954 door Burgemeester en Wethouders werd ingesteld met het doel deskun dige voorlichting te verschaffen aan dit college. Voor de gemeentelijke commissies, aan welker werkzaamheden de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling ook gedu- nieuw in te schakelen bij de beoordeling van de urgentie van bouwwerken, uit te voeren door anderen dan de Gemeente. Op 22 December 1954 kwam de commissie voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen. b. De IJ rgentiecommissie Openbare Werken. Het „Uitvoerings- en Financieringsplan 1955 en volgende jaren” werd op 2 November 1954 door Bur gemeester en Wethouders aan de Raad aangeboden. De met betrekking tot de in het plan 1955/59 op genomen gegevens zijn, behoudens de noodzakelijke wijzigingen, welke moesten worden aangebracht als gevolg van o.a. prijs- en loonstijgingen, meer concrete gegevens omtrent de raming van de te verwerken be dragen, herziening van de urgentie en dergelijke, op overeenkomstige wijze weergegeven als in het vorige Investeringplan. De totale kapitaalbehoefte der Gemeente, met inbe grip van die voor het nog niet verstreken jaar en voor alle in het investeringsprogramma opgenomen pro jecten, bedraagt circa 748,millioen, inclusief ruim 67,millioen te investeren na 1959 of circa 681,millioen voor de jaren 1954 tot en met 1959, welk bedrag nagenoeg gelijk is aan dat voor het tijdvak 1954/58. Het plan beoogt een inventarisatie en een rang schikking naar urgentie te geven van de voor de Gemeente in het komende vijfjarige tijdvak noodzake lijk te achten investeringen en mag dus niet worden opgevat als een concreet voorstel tot het doen uit voeren van de daarin omschreven kapitaalswerken in de aangegeven jaren en volgorde. Het voor 1955 te verwerken bedrag wordt met inbegrip van de door derden te verrichten leveringen, geschat op een bedrag van circa 115,millioen. Ter voldoening aan de door Burgemeester en Wet houders aan de Raad bij de aanbieding van het Uit voerings- en financieringsplan 1954/58 gedane toe zegging is in het plan voor de jaren 1955/59 een staat qpgenomen, vermeldende de uit de uitvoering van het plan voor elk der jaren 1954 tot en met 1959 voort vloeiende netto-kapitaalslasten. Voorts is in het plan opgenomen een staat houdende een overzicht van de lasten van niet in het onderhavige plan opgenomen kapitaalsuitgaven. Uit de totalen van deze staten blijkt, dat volledige uitvoering van het onderhavige plan van 1955 tot en met 1959 voor de gewone dienst van de gemeentebegroting een verzwaring van lasten zal medebrengen in de orde van grootte van 2Vi millioen per jaar. Overigens moge, ter verkrijging van een volledig inzicht, naar het desbetreffende plan worden ver wezen. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING C. Congressen. K- B. Verdere Commissies. Paragraaf 4. Commissies en dergelijke. A. Gemeentelijke Commissies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 312