d i tl M 23 f. h. i. b. a. b. d. e. d. f. e. 7 1 .1 een ontwerpplan tot herziening van het weder- opbouwplan Sportlaan-Zorgvliet (deel Meer en Bos), voor zover betreft de gronden gelegen tus sen de Heliotrooplaan, de Laan van Meerdervoort en de Kijkduinsestraat; een voorlopig ontwerp voor een plan van uitbrei ding voor de gronden, gelegen ten Z.W. van de buitenplaats Reigersbergen, tussen de Leidsestraat- weg en het park van het Huis ten Bosch (plan Reigersbergen I); een voorstel tot herziening van het uitbreidings plan Mariahoeve, dat begrensd wordt door de spoorbaan Den Haag-Leiden, de Carel Reiniersz- kade, de Bezuidenhoutseweg en de toekomstige Landscheidingsweg een voorstel tot herziening van het gedeelte van het vigerende uitbreidingsplan Leyenburg, be grensd door de Haagweg (L.), de Soestdijkse- kade, de Veenendaalkade en de Leyweg (uitbrei dingsplan Leyenburg II); een voorlopig ontwerp voor een plan tot gedeelte lijke herziening van de plannen Centrum West en Bohemen I-Geest van Gogh (Plan Centrum West II); een ontwerp tot vaststelling van een verordening ex art. 43 van de Woningwet voor een gedeelte van het gebied, begrensd door de Laan van Meer- dervoort, de Waldeck Pyrmontkade, de Obrecht- I hz [H Zoals in de aanvang van dit verslag reeds is ver meld, kwam, mede uit organisatorische overwegingen, met ingang van 1 April 1954 de afdeling Oorlogs schade en Wederopbouwwerken onder de Gemeen telijke Woningdienst te ressorteren, ten gevolge waar van 7 ambtenaren naar die dienst werden overge plaatst. Omtrent het verloop van het personeel geeft het volgende staatje een inzicht. Zorgvliet II, voor zover betreft de gronden, ge legen ten N.W. van de Jan Willem Frisolaan; een plan tot herziening van het plan van uitbrei ding „Kom Loosduinen” (uitbreidingsplan „Ber- kendael”); een plan tot herziening van het uitbreidingsplan ’s-Gravenhage-West betreffende de gronden ge legen aan de Sportlaan tussen de Buizerdlaan en de De Savornin Lohmanlaan; voorgevelrooilijnen voor gronden gelegen aan de Hofweg, de Hofstraat en de Hofsingel; een voorgevelrooilijn Schoolstraat hoek Dagelijkse Groenmarkt; een voorgevelrooilijn Kranestraat-St. Jacobstraat; voorgevelrooilijnen voor het gebied, begrensd door de Wagenstraat-Gedempte Gracht-Voldersgracht- Grote Marktstraat; een plan tot herziening van de Verordening Van Boecopkade; m. een plan tot gedeeltelijke herziening van de Ver ordening Maasstraat (saneringsplan Maasstraat II). Het voorlopige oordeel van Burgemeester en Wet houders, alsmede machtiging tot nadere uitwerking en/of tot onderwerping aan het oordeel van de Com missie van Advies voor de Uitbreidingsplannen in Zuid-Holland, werd gevraagd ten aanzien van: a. 17 I 53 Aan Burgemeester en Wethouders werden voor stellen aangeboden om te geraken tot de vaststelling van: een plan tot herziening van het wederopbouwplan Sportlaan-Zorgvliet, voor zover betreft de gron den gelegen aan de N.O.-zijde van de Stadhou- derslaan, ongeveer tegenover de Lubeckstraat; een plan tot herziening van het wederopbouwplan Bezuidenhout B, voor zover betreft een viertal oppervlakten grond, waarvan 3 gelegen aan de Z.O.-zijde van de Bezuidenhoutseweg, en één aan de Z.W.-zijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië, tussen de Theresiastraat en de Juliana van Stol- berglaan; een plan tot herziening van het wederopbouwplan Sportlaan-Zorgvliet (deel Bohemen II), voor zo ver betreft de gronden gelegen ten N.O. van de Dalton-H.B.S.; een plan tot gedeeltelijke herziening van het wederopbouwplan Sportlaan-Zorgvliet (gedeelte Meer en Bos), voor zover betreft de gronden, ge legen tussen Heliotrooplaan, de Laan van Meer dervoort en de Kijkduinsestraat (wederopbouw plan Meer en Bos); een plan tot herziening van het wederopbouwplan 24 2 54 I 16 II. AFDELING STADSONTWIKKELING. Bij de voorbereiding van de onderscheidene stede bouwkundige maatregelen had ook in 1954 het ge bruikelijke overleg plaats met de andere daarbij be trokken gemeentelijke instellingen. Bovendien werd in vele gevallen informatief con tact opgenomen met verschillende andere overheids instellingen. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING g- Groepen. 77 Totaal c. c. Technische ambtenaren Administratieve ambtenaren k. In 1954 Paragraaf 5. Diversen. 2 24 19 78 l 18 Paragraaf 2. Stedebouwkundige maatregelen c.a. Paragraaf 1. Algemeen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 313