23 I g- i. a. a. b. b. h. 8 I III. AFDELING OORLOGSSCHADE EN WEDEROPBOUWZAKEN. Hieromtrent wordt verwezen naar het jaarverslag van de Gemeentelijke Woningdienst. De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. h. i. g- b. c. d. d. e. een plan tot herziening van het wederopbouwplan Sportlaan-Zorgvliet (deel Bohemen II); het plan tot gedeeltelijke herziening van het wederopbouwplan Bezuidenhout B; het ontwerp-uitbreidingsplan Duinzigt; het uitbreidingsplan Uithofspolder I; het plan tot herziening van het plan van uitbrei ding Binckhorst; het uitbreidingsplan Duttendel II; een plan tot herziening van het uitbreidingsplan Waldeck; een voorstel tot afwijking van het uitbreidings plan Meerwijk, krachtens de in artikel 15 der des straat en de Tasmanstraat (verordening Tasman- straat II); een ontwerp-saneringsplan Scheveningen voor het gebied gelegen tussen de Strandweg, het Seinpost- duin, de Haringkade, de Kanaalweg, de Scheve- ningseweg, de Drogersdijk, de Duinstraat en het plan Keizerstraat-West; een ontwerp voor het saneringsplan Kortenbos; een ontwerp-ontwikkelingsplan voor de badplaats Scheveningen. Ter voorkoming van ongewenste, met de voorge nomen bestemmingen strijdige bebouwing, werd aan Burgemeester en Wethouders in overweging gegeven besluiten, als bedoeld in artikel 36, vierde lid, der Woningwet of artikel 2, eerste lid der Wederopbouw- wet (zogenaamde voorbereidingsbesluiten) uit te lok ken voor: het wederopbouwgebied Bezuidenhout C voor zo ver betreft de gronden ongeveer gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg, de Schenkweg, het viaduct bij de Schenkkade. de Lekstraat, de Amstelstraat en de Z.O. Buitensingel (verlenging); het uitbreidingsgebied Reigersbergen I; het uitbreidingsgebied Reigersbergen II; het uitbreidingsplan Ockenburgh. Overigens werd aan Burgemeester en Wethouders advies uitgebracht omtrent bij de gemeenteraad of bij de Gedeputeerde Staten ingebrachte bezwaarschriften c.q. bij de Kroon ingestelde beroepen met betrekking tot: a. betreffende bebouwingsvoorschriften aan Burge meester en Wethouders toekomende, aan de goed keuring van de Gedeputeerde Staten onderworpen afwijkingsbevoegdheid; een besluit tot herziening van de Verordening Kemperstraat. De hoofddirecteur trad als gemachtigde van het gemeentebestuur op bij de openbare behandeling door de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van de bezwaren, door belanghebbende(n) ingebracht tegen het ontwerp-uitbreidingsplan in hoofdzaak „Uit hofspolder I”. te Dezelfde onderwerpen van meer of minder alge mene aard, als genoemd in vorige jaarverslagen en vele andere daarnaast, vroegen in 1954 de bemoeie nis van de dienst: bij Raadsbesluit van 6 September 1954 werd de woningkartotheek ingesteld en ondergebracht bij de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling. De te verzamelen gegevens zullen in eerste in stantie betrekking hebben op de gebieden, welke binnen een tijdsduur van 25 jaar voor sanering in aanmerking komen. Bovendien is de woningkar totheek van veel belang voor het voeren van het beleid ten aanzien van woningverbetering en de samenvoeging en splitsing van woningen; de ontvangst en voorlichting van binnen- en bui tenlandse deskundigen. Dank zij de samenwerking met de afdeling Publiciteit van de Gemeentesecretarie werden in 1954 uitsluitend deskundige belangstellenden door de dienst ontvangen. Van de in totaal 409 be zoekers kwamen 22 pCt. uit Nederland, 67 pCt. uit andere Europese landen en 11 pCt. uit andere werelddelen. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING Paragraaf 3. Diverse aangelegenheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 314