23 9 De verschillen tussen de uitkomsten en de begro tingsbedragen in de onderdelen van de verschillende artikelen zijn in het algemeen een gevolg van de onderlinge verschuivingen in de werkzaamheden ten aanzien waarvan bij de inzending van de begroting in de memorie van toelichting reeds een voorbehoud is gemaakt. Artikel IV. De werkelijke uitkomsten bleven 1.183,04 be neden de raming. FINANCIEEL OVERZICHT behorende bij de rekening over het jaar 1954. In tegenstelling met de eerste jaren van het bestaan van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling en de daarna gevolgde toe voeging van enige afdelingen kon de begroting voor 1954 op meer exacte gegevens worden gebaseerd. Uiteraard kon bij de samenstelling van de begroting geen rekening gehouden worden met het besluit van Burgemeester en Wethouders om de aan de afwikke ling van de oorlogsschade verbonden werkzaamheden met ingang van 1 April 1954 over te dragen aan de Gemeentelijke Woningdienst, in verband waarmede een zevental bij de afdeling Oorlogsschade werkzame ambtenaren eveneens naar laatstgenoemde dienst werd overgeplaatst. Als gevolg hiervan en mede door het feit, dat de afdeling Algemene Zaken en Secretariaat werd samen gevoegd met het Bureau voor Juridisch-planologische Zaken tot een afdeling Algemene en Juridisch-plano logische Zaken, waardoor in de vacature van een secretaris bij de Dienst niet behoefde te worden voor zien, werd de oorspronkelijke begroting bij de herzie ning in de loop van 1954 verlaagd van 631.000, tot 616.000,—. Tegenover dit geraamde bedrag van 616.000, bedroegen de werkelijke uitgaven 606.314,22. De post salarissen werd met 8.700,overschreden onder andere als gevolg van de per 1 October 1954 ingevoerde 6 pCt. weddeverhoging. Mede als gevolg van de overplaatsing van boven bedoelde ambtenaren bleven de sociale lasten 800, beneden de raming. De kosten van huisvesting bleven 1.000,onder de begroting in verband met het feit dat enkele ruim ten tijdelijk werden afgestaan aan de afdeling Publi citeit. De kapitaalslasten waren in de begroting op genomen voor 15.300,Hierbij was gerekend op rente en afschrijving van het in de Dienst te investeren kapitaal als gevolg van de aanschaffing van het nieuwe meubilair bij de ingebruikneming van het nieuwe Stad huis. Per 31 December 1954 was dit te investeren kapitaal nog niet bekend. De kapitaalslasten bleven dan ook 8.500,onder de raming. De post Kosten van opmetingen geeft een voor delig verschil van 10.000,doordat in 1954 door de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf geen opmetingen werden verricht ten behoeve van uit- breidings- en wederopbouwplannen. De overige zakelijke uitgaven bleven behoudens enkele onderlinge verschillen gelijk aan de begroting. Artikel I. Het totaal geraamde bedrag van dit artikel bedroeg 143.000,terwijl een bedrag van 130.301,60 werd uitgegeven. Artikel III. De uitgaven bedroegen slechts 500,meer dan de begroting. Artikel II. De totale uitgaven van dit artikel bedroegen ƒ295.115,25 tegenover een raming van 291.500,- -. De uitkomst van het onderdeel uitbreidingsplannen bleef beneden de raming. De onderdelen wederop bouwplannen, saneringsplannen en algemene werk zaamheden ten behoeve van stedebouwkundig onder zoek stegen iets boven de begroting. GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING van de het Gemeen- door andere en Werkzaamheden ten behoeve van drijven door de Centrale Type- en Archief en de Centrale Bibliotheek. Werkzaamheden in verband met de hoofdleiding Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor telijk Grondbedrijf, alsmede de coördinatie van diensten en bedrijven in verband met de wederopbou- het bouwprogramma uit te voeren werken. andere diensten en be- Postafdeling, het Centraal Werkzaamheden in verband met de voorbereiding en uit voering, alsmede met de afrekening van opruimingswerken, wegens herstel van oorlogsschade en werken in wederop bouwplannen ingevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van uitbreidings-, wederop bouw- en saneringsplannen benevens werkzaamheden ten behoeve van het algemeen stedebouwkundig onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 315