23 i I- 10 GEMEENTELIJKE DIENST VAN DE WEDEROPBOUW EN DE STADSONTWIKKELING. lasten. Omschrijving. Artikel. I 17.500,— 16.280,84 II III 32.580,41 32.000,— IV 154.000,— 157.338,77 Totaal der baten 616.500,— 606.314,22 kapitaalontvangsten en -uitgaven. Omschrijving. Raming 1954. Totale raming. I ƒ10.363,95 ƒ29.693,95 ƒ15.694,83 ƒ13.999,12 II ƒ13.999,12 10.363,95 ƒ13.330,— ƒ13.999,12 ƒ10.363,95 10.363,95 ƒ16.700,— ƒ13.330,— ƒ40.393,95 ƒ24.233,43 ƒ13.999,12 8.538,60 ƒ24.233,43 10.700,— ƒ40.393,95 I II Gezien De hoofddirecteur, F. Bakker Schut. De administrateur, F. C. H. Böhtnermann. 13.500, — 3.500,— 23.500, — Over te brengen naar nieuwe dienst. 25.681,89 16.784,48 Overgebracht j van vorige dienstjaren. ƒ15.694,83 8.538,60 Uitkomsten 1954. Uitkomsten over 1954. 11.000,— 3.000,— 9.500, — 13.500, — 6.000,— 10.700,— 29.000,— 19.000,— I 6.000,— ƒ13.330,— 10.700,— i ƒ16.700,— ƒ13.330,— 73.093,81 19.034,86 88.973,41 105.038,56 e. Planning en voortgangscontrole van de woningbouw en van de daarmede verband houdende openbare werken Goedkeuring werken g. Werkplan gemeente ’s-Gravenhage Urgentiecommissie Openbare Werken h. Adviescommissie voor het Verkeer i. Juridisch-administratieve bemoeiingen en adviezen in verband met de stads ontwikkeling j. Algemene werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling Vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de stadsontwikkeling in verband met de voorbereiding van a. Uitbreidingsplannen b. Wederopbouwplannen c. Saneringsplannen, doorbraken, verkeersverbeteringen enz d. Algemene werkzaamheden mede ten behoeve van het stedebouwkundig onderzoek Vergoeding voor bemoeiingen in verband met de voorbereiding, uitvoering en afreke ning van opruimingswerken, werken tot herstel van oorlogsschade en werken in gevolge de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen Vergoeding wegens leveringen en diensten door het Centraal Archief, de Centrale Type- en postafdeling, de Centrale Bibliotheek, alsmede door de Fotografische afdeling, ten behoeve van andere diensten en bedrijven, secretarieafdelingen en derden 14.047,06 3.071,97 21.441,11 10.286,51 3.300,77 7.002,88 12.356,89 Goedgekeurde wijzigingen en j aanvullingen. ƒ29.693,95 10.700,— II. Rekening van Baten. Vergoeding voor de hoofdleiding van de Gemeentelijke Woningdienst en de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, alsmede voor de coördinatie van door andere diensten en bedrijven in verband met de wederopbouw en de uitvoering van het bouwprogramma uit te voeren werken a. Hoofdleiding en coördinatie b. Bemoeiingen in verband met het verstrekken van algemene adviezen, werkzaam heden ten behoeve van verschillende commissies en dergelijke c. Juridische adviezen en werkzaamheden inzake Woningwet, Woonruimtewet enz. d. Woningbouw I. Rekening van baten en Uitgaven. Aanleg en uitbreiding Aflossing 75.000,— 19.000,— 85.000,— 108.500,— Oorspronkelijke raming incl. goed gekeurde wijzigingen. Inkomsten. i Ontvangsten voor aanleg en uit breiding i Door afschrijving op activa vrijge komen middelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 316