I f HOOFDSTUK V. voor 22 Een overzicht van de door de Gemeente verstrekte geldleningen en voorschotten is opgenomen in een afzonderlijke publicatie. Een overzicht van de gewaarborgde leningen is op genomen in een afzonderlijke publicatie. Tijdelijk uitlenen van kasgelden in 1955 (6 De cember); Aangaan van kasgeldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1955 (6 De cember); Uitgifte van anticipatiebiljetten in 1955 (6 Decem ber). Het totale bedrag van de vaste schuld op 31 De cember 1954 (Rijksvoorschotten voor Woningbouw enz. inbegrepen) bedroeg 530.326.982,889, per inwoner). In 1954 was het hoogste bedrag der vlottende schuld 24.630.000,het laagste bedrag 7.500.000,het hoogste rentepercentage 314, het laagste 16. Op 31 December 1954 bedroeg de vlot tende schuld 7.500.000,geleend voor een be paald tijdvak. Een overzicht der gemeenteschulden is afzonderlijk gepubliceerd. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. Bij raadsbesluit van 15 Februari 1954 (afgekon- digd op 16 Maart 1954) is aan artikel 119 c een tweede lid toegevoegd. Bij raadsbesluit van 29 Maart 1954 (afgekondigd op 13 Mei 1954) zijn de artikelen 41 en 42 inge voegd, is artikel 224 gewijzigd, is artikel 231 a ver vallen en is artikel 303 gewijzigd. Bij raadsbesluit van 12 Juli 1954 (afgekondigd 11 Augustus 1954) is artikel 185, tweede lid, onder I 2 d gewijzigd. Bij raadsbesluit van 12 Juli 1954 (afgekondigd op 27 Augustus 1954) zijn de artikelen 32 en 32 a vervallen, is het eerste lid van artikel 10 gewijzigd, is aan artikel 10 een nieuw derde lid toegevoegd en is een nieuw artikel 10 a ingevoegd. I In het verslagjaar zijn de volgende besluiten be treffende plaatselijke belastingen en als belasting geregelde heffingen genomen. Bij raadsbesluit van 26 April 1954 (bijl. 244) werd gewijzigd de Verordening op de heffing en invorde ring ener belasting op toneelvertoningen en andere vermakelijkheden (Verz. 1932, no 17). Hierbij wer den de in de Verordening opgenomen zogenaamde belastingvrije bedragen t.b.v. de op verschillend ter rein werkzame verenigingen, comité’s of stichtingen aanmerkelijk verhoogd. Bij raadsbesluit van 14 Juni 1954 (bijl. 342) werd vastgesteld de Verordening op de heffing van opcen ten op de hoofdsom der personele belasting in de Gemeente, zulks in verband met de noodzakelijkheid de opcentenschaal aan te passen aan de per 1 Januari 1954 ingevoerde huurverhoging. Bij raadsbesluit van 28 Juni 1954 (bijl. 391) kwam tot stand een wijziging in de Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor de leer lingen en de toehoorders van de gemeentelijke tuin- bouwwintercursus en van de voorbereidende tuin- bouwcursus te Loosduinen (Verz. 1926, no 12). Het schoolgeld werd hierbij gesteld op f 10,per cursus. Bij raadsbesluit van 23 Augustus 1954 (bijl. 483) werd de „Verordening begrafenisrechten 1950” ge wijzigd, waarbij de heffing van rechten voor het voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gesloten houden van een grafruimte is komen te vervallen. Verlening garantie aan de „Haagse Coöperatieve Vereniging voor Woningbouw en Exploitatie G.A.” ter zake van een te sluiten geldlening (1 Februari); Verlening van financiële medewerking aan de Haagse Woningbouwmaatschappij (Hawoma) N.V. (bijstorten 70 pCt. maatschappelijk kapitaal en ver strekken 2 credieten in rekening-courant (8 Februari); Aangaan rekening-courantovereenkomst met de Vereniging „Het Residentie-Orkest” (29 Maart); Verstrekking voorschotten en bijdragen aan wo- ningwetcorporaties (12 April); Verlening garantie aan de N.V. Haagse Bouwmaat schappij (Habo) ter zake van een te sluiten geld lening (31 Mei); Verstrekking geldlening aan Algemene Woning bouwvereniging (31 Mei); Verstrekking geldlening aan de „Stichting Maria Immaculata voor geestelijk mindervolwaardigen” (14 Juni); Verlening garantie aan het „Industrieschap De Plaspoelpolder” ter zake van een te sluiten geldlening (23 Augustus); Verlening garantie aan de N.V. Gemengd Bedrijf „Haagsche Tramweg Maatschappij (H.T.M.)” ter zake van een te sluiten geldlening (23 Augustus); Verstrekking geldlening voor de financiering van kosten herbouw „De Kleine Comedie” (20 Sep tember); Verlening garantie aan de „Stichting Rode-Kruis- ziekenhuis” ter zake van een te sluiten geldlening voor de wederopbouw van het Rode-Kruisziekenhuis (18 October); Verstrekking geldlening aan de N.V. Maatschappij tot Keuring van Electrotechnische Materialen (K.E.M.A.) (8 November); Geldleningen Gemeente. Geldleningen onder waarborg van de Gemeente. ALGEMENE POLITIEVERORDENING. ft I en voorschotten, verstrekt door de Belastingen. Verschillende financiële besluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 31