I I 24 ff- Bl HOOFDSTUK III. 4 Exploitatieoverzicht. Werken. Algemene toestand. Zoals uit vergelijking van de cijfers van het jaar 1954 met voorafgaande jaren moge blijken, was de toene ming van de bemoeiingen van de Dienst en dus ook de „omzet” van het „Grondbedrijf 1909” belangrijk. Bijzondere aandacht werd geschonken aan het bouw rijp maken van gronden, teneinde te kunnen voorzien in de behoefte aan bouwterreinen. Verschillende plan nen zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering. De omvang van het bedrijf nam toe van 1118.33.91 ha op 31 December 1953 tot 1385.28.76 ha op 31 De cember 1954. Bij de volgende onderdelen zijn nadere gegevens verwerkt. Wederopbouwplan Bezuidenhout B. Bij raadsbesluit van 2 Augustus 1954 (bijlage 467) werden de aan te bieden bedragen voor minnelijke af stand van de bij de onteigening betrokken percelen vastgesteld. In de laatste maanden van het verslagjaar werden verschillende vonnissen van onteigening ten kantore van de Bewaarder van de Hypotheken en het Kadaster overgeschreven. B. ONTEIGENINGEN. Aansluitend op het daaromtrent vermelde in het verslagjaar van 1953 kan het volgende worden mede gedeeld. I Rioolwaterzuivering. Betreffende het rioolwaterzuiveringsvraagstuk aan de Ley weg bestond op 5 Juni 1954 geen zekerheid, dat ter plaatse de aanvankelijk geprojecteerde plannen doorgang zouden vinden, zodat de termijn waarbinnen de dagvaarding tot onteigening diende plaats te vinden is verlopen. De onteigeningstitel voor de in dit plan begrepen gronden is hiermede vervallen. 236.724 m2 34.481 16.992 1.800 920 Onderhoud en vernieuwingen. In het jaar 1954 werden de gewone onderhoudswer ken ten behoeve van de in het Grondbedrijf ingebrach te eigendommen uitgevoerd. Het totaal van het voor onderhoud en vernieuwingen uitgegeven bedrag beliep f 35.665,45. Mariahoeve. Op 12 Februari 1954 verleende de Kroon bij K.B. no. 15 aan het raadsbesluit van 9 Maart tot onteigening van de bij het plan betrokken percelen en perceelsge- deelten haar goedkeuring. Nadat inmiddels bij K.B. no. 17 het uitbreidingsplan Mariahoeve werd goedgekeurd, werden bij raadsbe sluit van 2 Augustus 1954 (bijlage no. 467) de aan te bieden bedragen voor minnelijke afstand van de be treffende percelen en perceelsgedeelten vastgesteld. Tot dagvaarding kwam het in de loop van het ver slagjaar niet meer. In het jaar 1954 werd in het uitbreidingsplan „Moer- wijk” het aanleggen van voor- en zijtuinen bij gereed gekomen woningcomplexen regelmatig voortgezet. In het uitbreidingsplan Morgenstond kwam de aan leg nagenoeg gereed. De aanleg van het 2e gedeelte van het plan Bruij- nings-Ingenhouszlaan werd vrijwel voltooid. In het plan Meer en Bos vorderde de aanleg regel matig. De uitvoering van werken in het plan Groente- en Fruitmarkt werd eveneens voortgezet. Een begin werd gemaakt met de aanleg van de plan nen Bouwlust, Vrederust en Berestein. De voltooiingswerken in overige bestaande plannen vonden naar behoefte voortgang. De voor aanleg in het jaar 1954 uitgegeven bedragen beliepen f 23.499.922,22. In dit bedrag is de verreke ning van in voorgaande jaren voorshands voor reke ning van de Gemeente uitgevoerde aanlegwerken be grepen, in hoofdzaak betreffende de plannen Moerwijk en Morgenstond. Erfpachten. In het jaar 1954 werd door de Raad besloten tot uitgifte in erfpacht van een oppervlakte van in totaal 290.917 m2 met een jaarlijkse canon van f 432.023,14. Van deze oppervlakte was bestemd voor woondoeleinden voor industrie voor onderwijsdoeleinden voor kerkbouw voor ander doel P Vervallen erfpachtsrechten. In het jaar 1954 werden geen erfpachtsrechten ver vallen verklaard. EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN BEHORENDE TOT HET „GRONDEDRIJF 1909”. Het totaal sedert 1912 in erfpacht uitgegeven ter reinen (na aftrek van de inmiddels ingetrokken beslui ten) bedroeg 4.863.910 m2 met een canonbedrag van f 5.592.233,03. Bovendien werd door de Raad medewerking ver leend tot het op nieuwe voorwaarden omzetten van zogenaamde „oude erfpachten” en wel voor 2 rechten. Daarbij werd de oude erfpachtscanon, welke f 54,16 beliep, voor de nieuwe erfpachtsrechten nader bepaald op f 1.083,76 in totaal. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 322