J 24 e. f van f 19.752,78 5 Ontbonden erfpachtsrechten. Het erfpachtsrecht op grond nabij de Gevers Dey- nootweg, groot 18.875 m2, waarop het station Sche- veningen van de Nederlandse Spoorwegen was geves tigd, kwam krachtens een bepaling in de akte van uit gifte tot een einde als gevolg van de opheffing van de Spoorwegdienst op het baanvak Loolaan-Scheveningen. Erfpachtsrecht bij splitsing van de eigendom men in appartementen In het verslagjaar werd met betrekking tot een 93-tal erfpachtsrechten door de Gemeente medegewerkt tot splitsing van de canon; uit deze splitsing ontstonden 318 afzonderlijke rechten van appartement. Verbeurde waarborgsommen In het jaar 1954 werd een waarborgsom verbeurd verklaard tot een bedrag van f 3.280, 1948 1949 1952 645,27 645,27 747,70 1.132,53 1.228,16 28,80 28,80 28,80 2.287,76 12.979,69 Storting canons ineens. Van de in de Verordening no. 27 van de Verzame ling 1930 gestelde mogelijkheid tot storting ineens van de contante waarde van erfpachtscanons werd in het verslagjaar door 10 erfpachters gebruik gemaakt; het bedrag dezer stortingen bedroeg f 108.786,—. De rentevoet voor de berekening der contante waarde bedroeg voor 1954: 3-%%. In totaal werd van de mogelijkheid tot storting ineens sedert 1931 gebruik gemaakt door 657 erfpach ters; het totaalbedrag dezer stortingen beliep sindsdien f 7.708.073,45. Het saldo kapitaal der stortingen ineens beliep op 31 December 1954; f 7.242.578,16. Vordering en onteigening erfpachtsrechten. Van de in het jaar 1942 op last van de Duitse bezet tingsmacht door de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschade, ten name van de Staat, van de Gemeente in eigendom gevorderde 861 erf- pachtspercelen zijn er thans 860 teruggegeven. Het nog overblijvende erfpachtsperceel is voor de oorspronke lijke boekwaarde begrepen in het totaal der uitgegeven terreinen; het laat zich aanzien dat de onderhandelin- gen met het Rijk omtrent teruggave in de loop van 1955 hun beslag zullen vinden. Verkopen. In het verslagjaar besloot de Raad tot verkoop c.q. overdracht van de volgende terreinen a. een oppervlakte bouwterrein, groot 2.055 m2, gele gen aan de Orionstraat en de Pegasusstraat, met een verkoopsom van f 43.668,75, bestemd voor fa brieksgebouw (raadsbesluit 15 Februari 1954, bijlage no. 160); b. een oppervlakte grond, groot 14.365 m2, gelegen nabij de Haagweg, met een verkoopsom van f 67.311,25, bestemd voor uitbreiding van fabrieks- en kantoorgebouw (raadsbesluit 30 Maart 1954, bijlage no. 201); c. een oppervlakte bouwterrein, groot 21.693 m2, ge legen nabij de Bruijnings-Ingenhouszlaan, met een verkoopsom van f 509.785,50, bestemd voor wo ningbouw (raadsbesluit 31 Mei 1954, bijlage no. 313); d. een oppervlakte bouwterrein, groot 4.803 m2, ge legen nabij de Fruitweg, met een verkoopsom van f 110.469,bestemd voor fabrieksgebouw (raads besluit 12 Juli 1954, bijlage no. 431); een oppervlakte bouwterrein, groot 3.558 m2, ge legen aan de Wega-, Castor- en Polluxstraat, met een verkoopsom van f 73.828,50, bestemd voor fabrieksgebouw (raadsbesluit 23 Augustus 1954, bijlage no. 475); een oppervlakte bouwterrein, groot 5.700 m2, ge legen aan de Nienoordstraat en de Raaphorstlaan, met een verkoopsom van f 156.750,bestemd voor schoolgebouw (raadsbesluit 20 September 1954, bijlage no. 560); g. een oppervlakte bouwterrein, groot 330 m2, gelegen aan de Binckhorstlaan, met een verkoopsom van f 8.250,bestemd voor uitbreiding fabrieksge bouw (raadsbesluit 4 October 1954, bijlage no. 612); h. een oppervlakte bouwterrein, groot 15.000 m2, ge legen aan de Maanweg en de Saturnusstraat, met een verkoopsom van f 318.750,bestemd voor uitbreiding fabrieksgebouw (raadsbesluit 6 Decem ber 1954, bijlage no. 718); i. een oppervlakte bouwterrein, groot 1.515 m2, gelegen aan de Maartensdijklaan en de Markelostraat, met een verkoopsom van f 49.237,50, bestemd voor kerkbouw (raadsbesluit 21 December 1954, bijlage no. 788). Voorzover op 31 December 1954 van de verkopen de akten waren gepasseerd, werden de resultaten in de rekening en in de balans van het Gemeentelijk Grondbedrijf opgenomen. Boeten en achterstallige erfpachtscanons. Wegens het niet op tijd voldoen van de verschuldig de erfpachtscanon werd ten bate van het boekjaar 1954 gebracht een boetebedrag vanf2.553,11. Op31 Decem ber 1954 was nog in totaal aan erfpachtscanon te vorderen f 19.752,78, te weten: 2 erfpachters canon over 1945 2 4 1 erfpachter 7 erfpachters 30 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 9» 95 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1946 1947 1950 1951 1953 1954 99 6 4 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 323