24 I Verschillen in oppervlakte Erfpachtsfonds. Omvang van het bedrijf. Reservefonds der uitgegeven terreinen. Uitlichting van Eigendommen. In zijn vergadering van 6 Juni 1955 (bijlage no. 367) besloot de Raad tot inbreng van de volgende eigendommen: 8 Het ingevolge het bepaalde in artikel 50 van de Alge mene Verordening op het beheer van de bedrijven en fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen, f 4.373.491,85. Het ingevolge het bepaalde in artikel 49 van de Alge mene Verordening op het beheer van de bedrijven en fondsen der gemeente 's-Gravenhage (Verzameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen, f 3.913.948,26. Krachtens raadsbesluit van 6 Juni 1955 (bijlage no. 369) werden in het jaar 1954 'onderstaande terreinen uitgelicht In verband met hernieuwde opmeting en grensbepa ling benevens wijzigingen in het stratenplan werd een oppervlakte van 30.792 m2 bij geboekt en werd een oppervlakte van 6.959 m2 afgeschreven. Voorts werd, in verband met de aanleg van straten voor openbare straat, plantsoen en dergelij ke afgeboekt in het plan Morgenstond een oppervlakte van 479.278 m2; in plan Duttendel een oppervlakte van 43.850 m2. De totale oppervlakte van de op 31 December 1954 ingebrachte gronden bedroeg 1.385.28.76 ha, verdeeld als volgt gronden bouwterrein uitgegeven terreinen De totale boekwaarde bedroeg f 139.975.147, de op het bedrijf rustende schuld terzake van deze eigendommen bedroeg f 110.592.411, 667.68.72 ha 158.12.77 559.47.27 f Voorts werd door verschillende credietinstellingen 24 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van f 2.400.500, Bovendien werd door de Gemeentelijke Hypotheek bank in 1954 op erfpachtsgronden verstrekt: 11 leningen tot een bedrag van f 1.525.000,de rente voet bedroeg voor 9 leningen 3% en voor 2 leningen 4%. De bij besluit van de Raad van 15 Juni 1953 (bijl, no. 268) benoemde Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf bestond uit de Heren Ir H. van Rees, H. Lamet Sr en W. Biever. 45 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Oppervlakte. Omschrijving. ha a ca 1954 1954 8 45 j 364 16.827.575,10 ƒ17.002.186,18 I Totaal 87 98 Het bij raadsbesluit van 8 November 1954 (bijlage no. 648) op de begroting van het Grondbedrijf geregelde crediet ad 6.600, zal te zijner tijd de boekwaarde tot 19.278,(gelijk aan de geschatte waarde) verhogen. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gronden in de Escamppolder Gronden in de Escamppolder Gronden in de Veen- en Binckhorstpolder Gronden aan de Leywcg Gronden aan de Thorbeckelaan, het De Savornin Loh- manplein e.o Terrein aan de Zeesluisweg Terrein aan de Withuys- en de Capadosestraat Terreinen aan de Van Nijenrodestraat Terreinen in het wederopbouwplan „Stokroosplein- Afvoerkanaal” Terreinen in het wederopbouwplan „Bezuidenhout B” Terreinen aan de Ary van der Spuyweg Terreinen in het plan Fruitweg Terreinen in het plan Hubertuspark 9 1 42 3 32 10 03 72 70 2.574.302,95 944.472,50 I 253.800,75 I Geschatte waarde. Datum van inbreng. id. id. id. id. id. 19 I Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf. Bedrag van de inbreng. 7.200,— 57.672,— 19.278,— 907.988,50 108.430,— 183.110.40 I 7.588.984,— 119 107 28 20 3 91 20 30 34 02 09 43 44 37 39 56 70 59 03 56 27 80 I 00 04 71 1.264.230 7.200,— 57.672,— 12.678,—*) Inbreng van eigendommen. 82 1.264.230,— 2.574.302,95 1.119.449,84 230.665,— 241.297,— 884.341,31 103.260,08 1 Januari 1954 id. 1 April 1 October 1954 1 Januari 1954 1 Juli 1 Januari 1954 id. id. id. 7.588.984,— 481.726,— 113.100,— j 45 I 2.076.330,— 246.950,— j 481.726,— 113.100, 2.076.330,— 246.950,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 326