24 Verkopen. 229.428,67 10 ontvangsten exploitatie Meer en Bos overige inkomsten Terzake van de verhuring van de door de Gemeente in het plan „Binckhorsthaven” gebouwde industrie- ruimten werd in het verslagjaar in totaal aan huren f 80.396,ontvangen. Alle industrieruimten waren voortdurend verhuurd, terwijl aanvragen om beschik bare ruimten in toenemende mate werden ingediend, hetgeen aanleiding was om de bouw van een 2e com plex voor te stellen. Aan het eind van het verslagjaar waren de plannen hiertoe gereed voor behandeling in de Raad. Van het ontwerp van dit industrieschap werd een matenplan vervaardigd, hetwelk gedeeltelijk in het terrein werd uitgezet. Tevens werden de nodige metingen verricht voor de overdracht van de benodigde gronden. f HOOFDSTUK V. OPMETING EN KARTERING. De werkzaamheden ten behoeve van uitbreidings- en wederopbouwplannen werden in het verslagjaar voortgezet. Van de uitbreidingsplannen Berestein, deel I en II, Vrederust-West, Duinzigt, Hubertuspark en Dierentuin werden matenplans vervaardigd, terwijl de matenplans van verschillende andere plannen werden herzien. De uitbreidingsplannen Bouwlust, deel I en II, Vrederust-Oost en Hubertuspark werden in het terrein uitgezetdit was tevens het geval met een groot aantal wijzigingen, aangebracht in andere plannen. Onder de uitzetting van de genoemde plannen moet in het algemeen ook worden verstaan de uitzetting van de in deze plannen ontworpen bouwstroken ten behoeve van de Gemeentelijke Woningdienst en van particuliere bouwers. Het verdient wellicht aanbeveling hier op te merken dat voor de maatvoering in de nieuwe plannen reeds gedurende een aantal jaren een moderne methode wordt toegepast, waarbij gebruik wordt gemaakt van het stelsel der rijksdriehoekmeting, met dien verstande dat van alle belangrijke punten in een plan coördinaten ten opzichte van dat stelsel worden bepaald. Uit deze coördinaten kunnen alle nodige mathematische ge gevens op nauwkeurige en overzichtelijke wijze worden afgeleid, waarbij tevens systematische fouten, zoals temperatuur- en meetbandfouten, kunnen worden ge ëlimineerd. Op deze wijze is het mogelijk, het gehele maatsysteem dezer plannen op efficiënte wijze op te bouwen; bovendien bezit deze methode vele controle mogelijkheden en waarborgt zij een systematisch ver loop van de uitzetting der plannen in het terrein. De metingen voor de uitgifte van erfpachtsgronden, de aankoop, verkoop en verhuring van gemeenteter- Nevens vorenvermelde posten, waarvan de akten werden gepasseerd, waren aan het einde van het ver slagjaar nog een aantal zaken in behandeling. Voor een overzicht van de niet in het „Grondbedrijf 1909”, doch wel bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf ingebrachte bouwterreinen in de sane ringsplannen „Van Boecopstraat” en „Keizerstraat- West” moge worden verwezen naar de in het financiële gedeelte van dit verslag voorkomende balansen en exploitatierekeningen. Terzake van de niet in het „Grondbedrijf 1909” inge brachte, doch wel bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf in beheer zijnde eigendommen, werden in het jaar 1954 onder andere de volgende bedragen aan de Gemeente uitgekeerd huren van huizen en andere gebouwen 84.207,80 huur Oosterbeek huur en pacht Clingendael huur en pacht Madestein huur en pacht Groenendaal huur of pacht overige landerijen pacht van de jacht en visserij Scheveningse erfpachten latere erfpachten grondrenten ontvangsten exploitatie Steenvoorde. 24.138,54 10.248,77 8.560,51 1.626,40 6.416,97 18.150,66 10.089,94 60,— 6,09 2.966.49 1.889,20 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Bedrag. Aantal. Jaar. Diversen. Omschrijving. Bedrag. Jaar. 1951 1954 9» 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1949 1950 1952 1953 1 2 1 4 9 7 Industrieschap Plaspoelpolder. 41,50 40,— 1.500 40 6.365,— 4.685.— 1.600 4.624,— 1.587,— 9.081 Uitbreidings- en wederopbouwplannen. netto reclame-baten idem halve bouwmuur netto reclame-baten halve bouwmuur funderingen e.d. funderingen netto leclame-baten funderingen netto reclame-baten funderingen 70,— 36.888,86 17.088,30 162.532,84 300.696,70 1.099.691,23 Uitgifte van gronden enz. b. Saneringsplannen. c, Diversen. 61.067,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 328